Course syllabus RJZ2 - Světový jazyk - ruština začátečníci 2 (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
RJZ2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - ruština začátečníci 2
Název předmětu anglicky:
World Language - Russian Beginner Course 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
ruština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Lea Hasíková (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Denisa Kovářová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
13.00-14.50
Z25 (ČP II.)
L. HasíkováCvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je osvojit si základy ruského jazyka a tyto znalosti dále rozvíjet. Je kladen důraz na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností /poslech, mluvení, čtení a psaní/. Výstupní úroveň znalostí podle společného evropského referenčního rámce odpovídá úrovni A1-A2. Student rozumí větám a slovům týkajícím se jeho osoby a jeho okolí. Je schopen vést jednoduchou konverzaci, odpovídat na naučené otázky. Dokáže vyjádřit základní myšlenky o své osobě prostřednictvím naučených slovních spojení, tvoří jednoduché větní struktury, ovládá základní frazeologii.
 
Obsah předmětu:
1.
Jak se představit a jak představit někoho, oslovování v Rusku. Profese, zaměstnání. (dotace 0/2)
 
a.
slovesa 1. časování (делать)
b.sloveso být v přít., min. a bud. čase, záporné věty
c.
skloňování podst. jm. r. ž. zakončených na měkkou souhlásku v jedn. č.

2.Pozdravy, ruské společenské fráze, konverzace se známým. (dotace 0/3)
 
a.
budoucí čas nedokonavých sloves
b.
slovesa 1. časování s přízvukem na koncovce (идти)
c.
vazba у меня есть v přít., min. a bud. čase a v záporu
d.
předložky místní

3.
Telefonování. Jak o něco požádat, jak se omluvit. (dotace 0/1)
 
a.
číslovky základní 1-40 v 1. pádě
b.
slovesa 2. časování (звонить)
c.
frazeologie

4.
Denní program, práce a volný čas. Jak si domluvit schůzku. (dotace 0/3)
 
a.
dny v týdnu, určování hodin, příslovce času
b.3., 6. a 7. pád množného čísla podst. jmen
c.
minulý čas a vykání
d.
нужно/надо + infinitiv

5.
Studium na univerzitě, studium jazyka, školní docházka v Rusku. (dotace 0/2)
 
a.
slovesa 1. časování s koncovkou -еть
b.
časování sloves se zvratnou částicí -ся/-сь
c.
ruské slovesné vazby odlišné od češtiny

6.
Moskva, Rusko - základní informace (dotace 0/1)
 
a.
CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ GRAMATIKY

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
24 h
0 h
konzultace
3 h
0 h
příprava na zkoušku14 h0 h
příprava na průběžné hodnocení
5 h
0 h
příprava na průběžný test
5 h0 h
zpracování seminární práce
5 h
0 h
Celkem
56 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemného testu (délka trvání 50 minut, obsahuje lexiku, gramatiku, překlad, frazeologii, tvoří 65% celkové známky) a ústní zkoušky (délka trvání 15 minut, probíhá formou ústní prezentace zadaného tématu a následných odpovědí na otázky zkoušejícího, tvoří 40% celkové známky).
Požadavky pro ukončení předmětu:
- 80% povinná účast na cvičení
- odevzdání seminární práce v průběhu semestru
- závěrečná zkouška - min. požadovaná úspěšnost u obou částí zkoušky je 65%
- průběžný zápočet se uděluje za úspěšně absolvovaný závěrečný písemný test
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná znalost probrané gramatiky v rozsahu učebnice Ruština nejen pro samouky a znalost terminologie a frazeologie z probraných témat.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CAMUTALIOVÁ, I. -- NEKOLOVÁ, V. -- LEŠKOVÁ, A. Ruština nejen pro samouky. Havlíčkův Brod: LEDA, s.r.o., 2002. 536 s. ISBN 80-85927-96-9.

Doporučená:
BELYNTSEVA, O. -- JANEK, A. Učebnice současné ruštiny : Učebnik sovremennogo russkogo jazyka . 1. díl. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2010. 554 s. ISBN 978-80-251-2596-01.
BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. 1st vyd. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Type of output: