Course syllabus NJZ1 - Světový jazyk - němčina - začátečníci 1 (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
NJZ1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - němčina - začátečníci 1
Název předmětu anglicky:
World Language - German Beginner Course 1
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu: Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
ne studovat na fakultě PEF
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
11.00-12.50
Z25 (ČP II.)I. BýčkováCvičeníKaždý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozšíření a upevnění znalostí získaných dosavadním studiem a zdokonalení komunikačních a prezentačních schopností studentů v cizím jazyce.
 
Obsah předmětu:
1.
Mluvení: ústní prezentace na daná témata - studentova osobnost, rodina, místo bydliště, vlast, univerzita /MZLU/, fakulta, studijní obor, vstupní pohovor do zaměstnání / letní brigády. (dotace 0/0)
2.
Poslech: pro celkové porozumění, pro pochopení hlavní myšlenky/hlavních myšlenek, pro specifickou informaci. (dotace 0/0)
3.
Psaní: ZS - strukturovaný životopis, psaní odstavce / eseje, psaní e-mailu, vyplňování formuláře, LS - motivační dopis, stížnost, dotazník, referát/písemná zpráva. (dotace 0/0)
4.
Mluvnice: ZS - slovosled oznamovací věty, otázka, zápor, imperativ, časy, modální slovesa, LS - pasívum, přídavná jména, příslovce, zájmena, spojky, frázová slovesa, souvětí /podmínková, vztažné, času, příčiny. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
ZS -- zápočet, LS -- zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DALLAPIAZZA, R. -- JAN, E V. -- SCHÖNHERR, T. Tangram aktuell 1: Lektion 1-4 : Kursbuch + Arbeitsbuch : Niveaustufe A1/1. 1st vyd. Ismaning: Max Hueber Verlag, 144 s. Deutsch als Fremdsprache. ISBN 3-19-001801-4.
HÖPPNEROVÁ, V. -- JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny: vhodná i pro samouky. 2nd vyd. Praha: NS Svoboda, 2003. 357 s. ISBN 80-205-1014-1.

Doporučená:
Höppnerová, V: , Moderní učebnice němčiny , Praha: NS Svoboda, 2000.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Type of output: