Course syllabus OTNJZ - Odborný jazyk - Němčina, Zem (AF - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: OTNJZ
Název předmětu česky:
Odborný jazyk - Němčina, Zem
Název předmětu anglicky:
German for Specific Purpose
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: němčina
Garant předmětu:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Garantující ústav: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50
A12
I. BýčkováCvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Schopnost vyjádřit názor k odborné problematice
Schopnost ústně a písemně sumarizovat text
Schopnost poslechu s porozuměním odborné problematiky
Schopnost čtení odborného textu s porozuměním
 
Obsah předmětu:
1.Zemědělský podnik (dotace 0/2)
2.
Zemědělské plodiny (dotace 0/2)
3.
Zemědělské stroje (dotace 0/2)
4.
Pracovní postupy (dotace 0/2)
5.
Půda (dotace 0/4)
6.
Hnojení, organická a anorganická hnojiva (dotace 0/2)
7.
Chov dobytka - prasata (dotace 0/2)
8.
Chov dobytka - hovězí dobytek (dotace 0/2)
9.Škůdci a ochrana rostlin (dotace 0/2)
10.
Ekologické zemědělství (dotace 0/2)
11.
Prezentace studentů (dotace 0/2)
12.
Hodnocení (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava prezentace
13 h
zpracování seminární práce
13 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná a ústní zkouška
Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou. Hodnotí se účast na cvičeních.
Písemný test: 60-minutový písemný test (minimální skóre 65%) na daná témata předmětu, test se píše v 11.týdnu semestru

Ústní zkouška: a) 15-minutová prezentace v průběhu cvičení na téma daného oboru v německém jazyce,
b) prezentace a obhajoba seminární práce z daného oboru v německém jazyce s použitím probrané odborné německé terminologie a gramatických struktur charakteristických pro odborný jazyk, 20 minut (minimální skóre 60 %)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TOMŠÍK, K. Zemědělská němčina. 1st vyd. Praha: Profi Press, 2007. 338 s. ISBN 978-80-86726-23-6.
BELÁKOVÁ, H. -- ŠORBAN, V. Čítanka německých odborných textů pro posluchače AF a ZF MZLU v Brně. 1st vyd. Brno: MZLU, 1997. 106 s. ISBN 80-7157-284-5.
BELÁKOVÁ, H. Čítanka německých odborných textů pro posluchače oborů technologie potravin a agroekologie. 1st vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. 45 s. ISBN 80-7157-381-7.

Doporučená:
LÉVY, D. Kommunikation in der Landwirtschaft. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 3-464-21324-2.
ČERVINKA, J. -- ŠORBAN, V. Německo-český slovník: z oboru zemědělská technika. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. 42 s. ISBN 80-7157-762-6.
JINDRA, J. Česko-německý a německo-český technický slovník všech oborů: DílII. Část německo-česká. 4th vyd. Praha: Nakl. E.Weinfurter, 1928. 1128 s.
Hospodářský slovník německo-český, česko-německý.  [other]. Plzeň. 1998.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Type of output: