Course syllabus OTNJP - Odborný jazyk - Němčina, PT (AF - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
OTNJP
Název předmětu česky: Odborný jazyk - Němčina, PT
Název předmětu anglicky:
German for Specific Purpose
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: němčina
Garant předmětu:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50
A12I. Býčková
Cvičení
Každý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Odborný jazyk pro specializaci provoz techniky
Cíle:
Schopnost vyjádřit názor k odborné problematice
Schopnost ústně a písemně sumarizovat text
Schopnost poslechu s porozuměním odborné problematiky
Schopnost čtení odborného textu s porozuměním
 
Obsah předmětu:
1.
Motor - základní data a terminologie (dotace 0/6)
2.
Dieselův motor (dotace 0/4)
3.
Koňská síla (dotace 0/4)
4.
Zapalovací systém (dotace 0/5)
5.
Alternativní paliva (dotace 0/5)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení24 h
konzultace
4 h
příprava na zkoušku
16 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
příprava prezentace14 h
zpracování seminární práce
14 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná a ústní zkouška
Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou. Hodnotí se účast na cvičeních.
Písemný test: 60-minutový písemný test (minimální skóre 65%) na daná témata předmětu, test se píše v 11. týdnu semestru

Ústní zkouška: a) 15-minutová prezentace v průběhu cvičení na téma daného oboru v německém jazyce,
b) prezentace a obhajoba seminární práce z daného oboru v německém jazyce s použitím probrané odborné německé terminologie a gramatických struktur charakteristických pro odborný jazyk, 20 minut (minimální skóre 60 %)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LÉVY, D. Kommunikation in der Landwirtschaf. Plzeň: Goethe-Institut , 2005. ISBN 3-464-21234-3.
TOMŠÍK, K. Zemědělská němčina. 1st vyd. Praha: Profi Press, 2007. 338 s. ISBN 978-80-86726-23-6.

Doporučená:
ČERVINKA, J. -- ŠORBAN, V. Německo-český slovník: z oboru zemědělská technika. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. 42 s. ISBN 80-7157-762-6.
Bild-Glossar Landwirtschaft. 1st vyd. Berlin: IBE, 1994. 140 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Type of output: