Sylabus predmetu DEDR - Dendronika (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Dendronika
Semestr: 2019/2020
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: konzultace, samostatné studium
Ukončení a kredity: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem je získat přehled o prakticky aplikovatelných současných poznatcích zejména u procesů a struktur, které lze v současné době měřit na lesnicky významných úrovních biologické organizace (celé vzrostlé stromy a lesní porosty). Zjišťovat příčinné závislosti mezi strukturou a funkcí u hlavních systémů dřevin a interpretovat je teoreticky i prakticky z hlediska operační architektury, vitality a funkční stability objektů za normálních a extrémních podmínek prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Vědecká formulace praktických lesnických otázek, zhodnocení současných možností jejich řešení, (dotace 0/0)
2.Měření hlavních funkčních struktur stromů s využitím moderní instrumentální techniky: (dotace 0/0)
3.Měření toku vody a energie v ekosystémech (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení20 h0 h
     práce v terénu10 h10 h
     konzultace30 h50 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h20 h
     zpracování protokolů4 h4 h
Celkem84 h84 h
 
Klíčová slova:
ekofiziologie celých stromů a porostů, vodní provoz, makrostruktura (koruna, kmen, kořeny)
 
Ukončení předmětu:
zkouška
 
Metody předmětu: Předmět je zaměřen na bezprostřední praktickou aplikaci v lesních porostech: Hlavní funkční struktury stromů. Prostorová distribuce skeletu, listoví a kořenů, změny v ontogenezi a modifikace vnějšími faktory (kvantitativní parametry: hmotnost, plocha, počet, obvyklé a extrémní hodnoty, allometrie, vodní kapacita pletiv). Vodní provoz a energetika stromů: základní pojmy, tok v kontinuu SPAC, dynamika v závislosti na typu dřeviny, věku a režimech faktorů prostředí (srážky, sucho, hypoxie teploty, elektromagnetické prostředí apod.), prostorová variabilita, význam rozhraní, hodnoty spotřeby vody, vodní bilance, vliv na bioklima jedince až klima krajiny, vliv poškození stromů, kompetice o zdroje, limity prostředí, efektivita hospodaření s vodou. Vodovodivý, aerační a pryskyřičný systém. Funkční a mechanická stabilita, stressové reakce až poškození vitality stromů. Optimalizace architektury stromů a porostů (podklady pro probírky apod.). Zvláštnosti fyziologie a struktury dřevin za extrémních podmínek (např. sucho, nedostatek vzduchu). Fyziologie a struktura na geografických gradientech, limity prostředí. Terénní měření vybraných struktur a procesů na úrovni stromů a porostů. Modelování funkce a architektury dřevin. Praktické aplikace v lesnictví, hydrologii a dalších oborech
 
Literatura:
Základní:
ČERMÁK, J. -- SIMON, J. -- NADĚŽDINA, N. -- TRCALA, M. Open field-applicable instrumental methods for structural and functional assessment of whole trees and stands.  [online]. 2014. URL: http://www.sisef.it/forest/.

Doporučená:
Bredemeier M., Cohen S., Godbold D. l., Lode e., Pichler W., Schleppi P. 2011. Forest Managemant and the Water cycle. Ecological studies 212, Springer Dordrecht, Heidelberg, London, New York. 531p, ISBN 978-90-481-9833-7 (HB)
Čermák J. and Nadezhdina N. 2010. Instrumental approaches for studying tree water relations along gradients of tree size and forest age. Chapter 15 (385-426pp.) in: Meinzer F.C., Dawson T. and Lachenbruch B. (eds.): Size- and Age-Related Changes in Tree Structure and Function. Springer , Dordrecht, Heidelberg, London, New York. e-ISBN 978-94-007-1242-3.
Čermák J. and Nadezhdina N. 2011. Field studies of whole-tree leaf and roots distribution and water relations in several European forests. Chapter 4 in Forest Management and the Water Cycle. Ecological studies, 2011, Vol.212, Part 1, e-ISBN 978-90-481-9834_4.
Čermák J., Nadezhdina N., Trcala M., Simon J. Open field-applicable instrumental methods for structural and functional assesment of whole trees and stands. 2014. iForest - Biogeoscience and forestry, www sisef. it/forest/.53 p. 2014
Kimmis J.P., 1987. Forest ecology, Univ.Brit.Columbia, Prentice Hall, N.Jersy, 700 p.
Nadezhdina N., David T.S ., David J.S., Nadezhdin V., Čermák J., Gebauer R., and Stokes A. 2012. Root structure: In Situ Studies Through Sap low Research. In: Manusco S. (ed.): Measuring Roots, an updated approach. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, N.York. 382p. e-ISBN 978-3-642-22067-8.
Nadezhdina N., David T.S ., David J.S., Nadezhdin V., Čermák J., Gebauer R., Ferreira M.I., Conceicao N., Dohnal M., Tesar M., Gartner K. and Ceulemans R. 2012.Root function: In Situ Studies Through Sap low Research. In: Manusco S. (ed.): Measuring Roots, an updated approach. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, N.York. 382p. e-ISBN 978-3-642-22067-8.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (garant)
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: