Sylabus predmetu LFAT - Lesnická fytocenologie a typologie (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LFAT
Název v jazyce výuky: Lesnická fytocenologie a typologie
Název česky: Lesnická fytocenologie a typologie
Název anglicky: Forestry Phytosociology and Typology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Petr Dujka (cvičící)
Ing. Michal Friedl (cvičící)
Ing. Antonín Kusbach, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Jan Štykar (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získat vědomosti o složení, vzájemných vztazích a klasifikaci rostlinných společenstev jakožto determinantní složky pozemních ekosystémů a osvojit si znalosti o lesnických typologických systémech a o jejich tvorbě typizací. Získat praktické dovednosti popisu a rozboru složení fytocenózy, včetně mapování, formou seminární práce.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod. Význam, náplň, vývoj a současné trendy fytocenologie a geobiocenologie. (dotace 2/0)
2.Metody studia vegetace (zkusné plochy, mapování, analytické a syntetické znaky). (dotace 2/10)
3.Interakce vegetace a prostředí (reliéf, podnebí, půda, voda, oheň, živočichové, fytoindikace). (dotace 4/4)
4.Rostlinné populace a společenstva. (dotace 2/0)
5.Dynamika vegetace (růst a šíření populací rostlin, vztahy mezi jedinci a populacemi rostlin, strategie rostlinných populací, sukcese, dynamika přírodního lesa, stabilita a působení stresových faktorů, principy a mechanizmy regenerace). (dotace 2/0)
6.Rozšíření a vývoj vegetace (vegetační zonalita a stupňovitost a její varianty, areály, květenné oblasti, floroelementy, vývoj vegetace zejména v postglaciálu, vliv člověka na vegetaci). (dotace 2/0)
7.Klasifikace a ordinace vegetace (teorie lesního typu, systémy lesnické typologie). (dotace 2/2)
8.Geobiocenologická regionalizace (varianty vegetační stupňovitosti, přírodní lesní oblasti). (dotace 4/4)
9.Hospodářské soubory lesních typů, jejich tvorba a využití. (dotace 4/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Interpretace výsledků analýzy dat
-Praktická aplikace GIS dovednosti
-Schopnost práce v terénu
-Schopnost propojovat fakta více oborů do systému člověka při práci.
-Schopnost rozlišit druhy organismů důležité v lesnictví pro různé typy managementu
-Schopnost rozumět údajům lesních hospodářských plánů
-Schopnost soustředit se na podstatu problému a odhlédnutí od vedlejších faktorů.
-Schopnost umět vyhodnotit základní charakteristiky populací, společenstev a ekosystémů
-Znalost praktické geobiocenologické diferenciace krajiny

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška22 h10 h
     cvičení20 h8 h
     seminář2 h2 h
     práce v terénu8 h24 h
     odborná exkurze16 h0 h
     konzultace2 h2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h64 h
     příprava na průběžné hodnocení5 h5 h
     příprava na průběžný test5 h5 h
     příprava prezentace2 h2 h
     zpracování protokolů3 h3 h
     zpracování projektů5 h5 h
     zpracování seminární práce10 h10 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro ukončení předmětu je požadován zápočet, který se sestává v vypracování seminárních programů (3 témata indikace trvalých abiotických podmínek a charakteru cenózy v rozsahu 3-5 stran), semestrální práce (téma mapování aktuální skladby synuzie dřevin lesních geobiocenóz v rozsahu 1 mapový list 10ha měřítko 1:5000, +12 stran průvodního textu), semestrální práce z hlavního cvičení (téma současný stav fytocenóz lesních typů vybraného lesního oddělení v rozsahu 10 terénních zápisů).
Zápočet je podmínkou přijetí ke zkoušce.
Zkouška má část písemnou a část ústní - rozsah 40/20 min. (zkušební tématické okruhy: Lesní typ (teorie lesního typu / typu geobiocénu/, geobiocenóza a její komponenty, ekosystém, fytocenóza, skupina lesních typů, skupina typů geobiocénů); Interakce vegetace a prostředí (typizace abiotického prostředí rostlin, ekologické chování rostlin, fyziologicko-ekologické typy rostlin: typy ve vztahu ke světlu, teplu, vodě, vzduchu v půdě, půdní reakci, trofnosti půdy, prvkům v půdě aj.); Ekologie rostlinných populací (rostlinná populace; její vlastnosti, růst a šíření, vzájemné vztahy mezi jedinci a populacemi rostlin, ekologicky a kompetičně významné vlastnosti hlavních lesních stromů, vegetační strategie, strategie obnovy populace, vzájemné vztahy mezi rostlinami a živočichy); Rostlinné společenstvo a jeho struktura; Změny struktury lesních rostlinných společenstev v čase (včetně stability rostlinného společenstva a znaků pro její posouzení); Třídění, klasifikace, ordinace rostlinných společenstev (ekosystémů); Pásmovitost vegetace (geograficko-klimatické pásy, vegetačně-klimatické pásy a jejich charakteristika); Vertikální stupňovitost vegetace (geografické výškové stupně, (výškové) vegetační stupně, varianty vegetační stupňovitosti); Rozšíření vegetace (areály a jejich vlastnosti, disjunkce, fytogeografická regionalizace, květenné oblasti, floroelementy); Dynamika přírodního lesa (vlastnosti přírodního lesa a jeho vývojový cyklus, přírodní doubravy, bučiny, smrčiny, přírodní lesy s jedlí); Vývoj lesů a vegetace ve střední Evropě v poledové době (vegetační pásy E.Schmida, vývoj vegetace v jednotlivých obdobích pozdního glaciálu a postglaciálu); Vliv člověka na vegetaci (včetně užitkování lesů v minulosti); Lesnické typizace lesních geobiocenóz (systém Lesprojektu, Zlatníkův systém); Geobiocenologická regionalizace (diferenciace vegetace zájmového území, varianty vegetace a vegetační stupňovitosti, přírodní lesní oblast, vegetační komplexy, biogeografická regionalizace, bioregion, biochora); Hospodářské soubory lesních typů a principy jejich tvorby; Využití lesnické typologie, zahraniční fytocenologické a lesnicko-typologické směry; Metodika typologické plochy a mapování; Lesnická typologie a zákonné normy v lesnictví; Nadstavbové jednotky geobiocenologického typologického systému; Edafické kategorie lesnického typologického systému; Vybrané skupiny typů geobiocénů (výběr viz semestrální cvičení).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZAMBROS, Z. -- ŠTYKAR, J.Geobiocenologie IBrnoMZLU v Brne200480-7157-397-3
ZBUČEK, A. -- LACINA, J.Geobiocenologie II: geobiocenologická typologie krajiny České republikyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-046-6
ZŠTYKAR, J.Lesnická fytocenologie a typologieBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-144-9
DHENDRYCH, R.FytogeografiePrahaStátní pedagogické nakladatelství1984
DMORAVEC, J. a kol.FytocenologiePrahaAcademia200080-200-0128-X
DPLÍVA, K. -- PRŮŠA, E.Typologické podklady pěstování lesůPrahaStátní zemědělské nakladatelství1969
DPRŮŠA, E.Pěstování lesů na typologických základech.Kostelec nad Černými lesyLesnická práce200180-86386-10-4
DRANDUŠKA, D. -- VOREL, J. -- PLÍVA, K.Fytocenológia a lesnícka typológiaBratislavaPríroda1986
DSLAVÍKOVÁ, J.Ekologie rostlin
DZLATNÍK, A.Lesnická fytocenologiePrahaStátní zemědělské nakladatelství1978

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: