Sylabus predmetu FCE - Fytocenologie (ZF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FCE
Název v jazyce výuky: Fytocenologie
Název česky: Fytocenologie
Název anglicky: Phytocenology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Michal Friedl (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jan Štykar (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: (Bioklimatologie nebo Klimatologie) a (Geologie nebo Geologie pro ZAKA)
 
Zaměření předmětu:
Pochopit zákonitosti formování rostlinných společenstev v kulturní krajině, zvládnout základy jejich analýzy, dokázat rostlinná společenstva charakterizovat a zařazovat podle geobotanického a geobiocenologického klasifikačního systému.
 
Obsah předmětu:
1.1. Význam, náplň, vývoj a současné trendy fytocenologie a geobiocenologie (dotace 0/0)
2.2. Základní pojmy a jejich souvislosti (flóra, vegetace, ekotop, biota, fytocenóza, biocenóza, biotop, ekosystém, geobiocenóza, geobiocén, skupina typů geobiocénů, asociace, synusie, formace, biom) (dotace 0/0)
3.3. Metody studia vegetace (dotace 0/0)
 
a.3.1. Fytocenologická plocha a zápis, minimální areál fytocenózy
b.3.2. Analytické znaky fytocenóz (floristická skladba, patrovitost, abundance, dominance, sociabilita, vitalita, životní formy rostlin)
c.3.3. Syntetické znaky fytoceóz (fytocenologická tabulka, presence, konstance, fidelita, pokryvná hodnota druhu, význačná druhová kombinace, floristická podobnost)

4.4. Interakce vegetace a prostředí (dotace 0/0)
 
a.4.1.Vegetace a reliéf (katéna, hmotnost pohoří, expozice, nadmořská výška, vegetační fenomény -- vrcholový, krasový, hadcový, říční, nivní, anemo-orografické systémy)
b.4.2. Vegetace a klima (teplo, světlo, voda, vítr, chemismus ovzduší)
c.4.3. Vegetace a půda
d.4.4. Vegetace a voda
e.4.5. Vliv živočichů na vegetaci
f.4.6. Vegetace a oheň
g.4.7. Ekoelementy, ekologická konstituce druhů

5.5. Dynamika vegetace (dotace 0/0)
 
a.5.1. Růst a šíření populací rostlin
b.5.2. Vztahy mezi jedinci a populacemi rostlin (vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, alelopatie, symbióza, mykorhiza, parazitismus, epifitismus)
c.5.3. Strategie populací (strategie primární -- R,C,S, sekundární)
d.5.4. Sukcese
e.5.5. Dynamika přírodního lesa (přípravný, přechodný a závěrečný les, stadia nástupu,dorůstání, zralosti a rozpadu)
f.5.6. Stabilita a působení stresových faktorů
g.5.7. Principy a mechanismy regenerace

6.6. Rozšíření a vývoj vegetace (dotace 0/0)
 
a.6.1. Biogeografické říše
b.6.2. Zonálnost vegetace
c.6.3. Stupňovitost vegetace
d.6.4. Floroelementy
e.6.5. Vývoj vegetace v pleistocénu
f.6.6. Vývoj vegetace v postglaciálu
g.6.7. Vliv člověka na vegetaci

7.7. Klasifikace vegetace (dotace 0/0)
 
a.7.1. Curyšsko-montpeliérský systém
b.7.2. Geobiocenologická typologie
c.7.3. Lesnická typologie
d.7.4. Klasifikace vegetace podle intenzity antropického ovlivnění a podle stupně ekologické stability

8.8. Mapování vegetace (dotace 0/0)
 
a.8.1. Mapy potenciálního stavu vegetace a mapy rekonstrukční
b.8.2. Mapy reálné vegetace, principy mapování biotopů

9.9. Vegetace v kulturní krajině (dotace 0/0)
 
a.9.1. Principy ochrany genofondu
b.9.2. Ochrana vegetace v programu NATURA 2000
c.9.3. Principy tvorby přírodě blízkých společenstev
d.9.4. Invazní druhy

10.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Apllikace znalosti získané studiem v praxi
-Péče o přírodu a krajinu
-Schopnost hodnocení ekologické stabilty krajiny
-Schopnost orientace v mapách
-Student umí aplikovat získané znalosti při návrhu managementu krajiny
-Student umí rozpoznat a popsat znaky krajiny
-Znalost vlastností primární krajinné struktury

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení13 h
     odborná exkurze16 h
     konzultace4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku24 h
     příprava na průběžné hodnocení17 h
     zpracování seminární práce40 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu je účast na cvičeních, terénních praktikách a odevzdání seminární práce. Při ústní zkoušce jsou ověřovány znalosti předmětu dle obsahové náplně.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBUČEK, A. -- LACINA, J.Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republikyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-046-6
ZMORAVEC, J.FytocenologiePraha1994
ZCHYTRÝ , M. -- KUČERA, T. -- KOČÍ, M.Katalog biotopů České republiky PrahaAOPK ČR200180-86064-55-7
DMENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 4. 6. 2019.

Typ výstupu: