Sylabus predmetu AFD - Anatomie a fyziologie dřevin (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Anatomie a fyziologie dřevin
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů rostlinné buňky, pletiv, orgánů a celistvých lesních rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.Cytologie (dotace 3/2) (dotace 0/2)
 
a.Strukturní charakteristiky rostlinných buněk: buněčná stěna, plastidy, mitochondrie, endomembránový komplexu a cytoskeletu. Kompartmentační pravidla, význam membrán pro kompartmentaci.

2.Histologie (dotace 3/3)
 
a.Primární a sekundární meristémy, dělení a diferenciace buněk. Typy rostlinných buněk a pletiv. Jednoduchá a složená pletiva. Systémy pletiv: meristémy, krycí, vodivá a základní pletiva, jejich struktura a funkce.

3.Základy morfologie dřevin (primární a sekundární stavba) (dotace 3/6)
 
a.a. Primární a sekundárná stavba kořene. Růst kořene, růstový vrchol a kořenová čepička. Pericykl a tvorba laterálních kořenů. Kořenové vlášení. Mykorrhiza. Morfologie kořenů.
b. Primární a sekundární stavba stonku. Růst stonku. Stavba vzrostného vrcholu. Morfologie stonku.
c. Anatomie listu.

4.Základy fyziologie rostlin (dotace 4/0)
 
a.a. Fytosyntéza
b. Respirace
c. Transport vody, solí a plynů v rostlinách, řízení látkových toků.
d. Růstové procesy v rostlinách, fytohormony, vnější faktory řídící růst

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h19 h
     cvičení28 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h60 h
     příprava na průběžné hodnocení28 h32 h
     zpracování protokolů14 h29 h
Celkem140 h140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
K ukončení předmětu je třeba - povinná účast na cvičení, vytvoření protokolů ze cvičení, napsání zápočtového testu na 60 %, který se skládá s praktické (doplnění anatomických popisů u obrázků) a teoretické části. Zkouška se pak skláda z písemnné části (30 minut) a ústní části. Aby student uspěl u zkoušky, musí odpovědět aspoň 50 % otázek správně.
 
Metody předmětu: Přednášky a praktická cvičení
 
Literatura:
Základní:
PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
HOLBROOK, N M. -- ZWIENIECKI, M A. Vascular transport in plants. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005. 564 s. Physiological ecology series. ISBN 0-12-088457-7.
Introduction to plant ecology: a guide for beginners in the Study of Plant Communities. London: Allen & Unwin, 1946. 260 s.
Physiological plant ecology: ecophysiology and stress physiology of functional groups. 4. vyd. Berlin: Springer, 513 s. ISBN 3-540-43516-6.
The ecology of plants. 2. vyd. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, Inc., 574 s. ISBN 978-0-87893-294-8.

Studijní plány:
B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: