Sylabus predmetu MAPBK - Mapování biotopů a krajiny (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Mapování biotopů a krajiny
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 0/0/5 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Ukončení a kredity: zápočet (3 kredity)
 
Cíl předmětu:
Zvládnout prakticky zpracování vybraných podrobných analytických a syntetických tematických geoekologických map velkého měřítka jako podkladu pro návrhy způsobů péče o krajinu.
 
Obsah předmětu:
1.Základy geoekologické tematické kartografie (dotace 4/0)
 
a.cíle konstrukce map
b.tematický obsah a legenda map velkého měřítka
c.metody znázorňování
d.zjišťování hranic
e.využití geografických informačních systémů (GIS)
f.využití navigačních systémů (GPS)

2.Konstrukce a vyhodnocení map historie využití krajiny (dotace 2/0)
3.Terénní mapování a tvorba map v měř. 1 : 10 000 (dotace 0/34)
 
a.geomorfologická mapa
b.pedologická mapa
c.geobiocenologická mapa
d.mapa typů biotopů
e.sozologická mapa
f.mapa řízení vývoje krajiny

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška6 h
     práce v terénu24 h
     konzultace20 h
Samostudium
     zpracování projektů34 h
Celkem84 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Předmět je ukončen odevzdáním čistopisů tematických map.
 
Metody předmětu: pětidenní terénní kurz v Hostětíně (Bílé Karpaty) s důrazem na osvojení praktik terénního mapování do map velkých měřítek. Po seznámení místních přírodních poměrů pod vedením přizvaných expertů, studenti po skupinách mapují zadanou část katastru (všechny tematické vrstvy). Jednu vrstvu cvičně vkládají do GIS.
 
Literatura:
Základní:
BUČEK, A. -- LACINA, J. Geobiocenologie II: geobiocenologická typologie krajiny České republiky. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 251 s. ISBN 978-80-7375-046-6.
MIKŠOVSKÝ, M. -- ČAPEK, R. -- MUCHA, L. Geografická kartografie. Praha: SPN Praha, 1992. 373 s. ISBN 80-04-25153-6.
KAŇOK, J. Tematická kartografie. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. 318 s. ISBN 80-7042-781-7.
VEVERKA , B. Topografická a tématická kartografie. Praha: ČVUT, 1997.
GUTH, J. Metodika mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. P: AOPK ČR, 2002. 37 s.
CHYTRÝ , M. -- KUČERA, T. -- KOČÍ, M. Katalog biotopů České republiky. Praha: AOPK ČR, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.
LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině: učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. Kostelec nad Černými Lesy: Česká zemědělská univerzita Praha v nakl. Lesnická práce, 2000. 71 s. ISBN 80-213-0643-2.
MADĚRA, P. Geobiocenologický přístup k mapování biotopů lesních společenstev. In KUČERA, T. -- NAVRÁTILOVÁ, J. Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. Praha: Česká botanická společnost, 2006, s. 13--20. ISBN 80-86632-08-3.
MADĚRA, P. Metodika mapování biotopů lesních společenstev. Dizertačná práca. Brno: MZLU v Brně, 1996. 92.
Proč mapy lžou. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 221 s. ISBN 80-7226-238-6.
ŘEPKA, R. Metodika mapování fytocenóz významných z hlediska ochrany přírody a krajiny: verze 3.0. Praha: Český ústav ochrany přírody, 1994. 84 s.
VONDRUŠKOVÁ, H. Metodika mapování krajiny. Praha: Český ústav ochrany přírody, 1994. 55 s.
Kol. Metodika mapování krajiny: pro potřeby ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona ČNR 114/92 Sb. Praha: Český ústav ochrany přírody, 1994. 34 s.

Doporučená:
BEZVODOVÁ, B. -- ZEMAN, A. -- DEMEK, J. Vzorová legenda podrobných geomorfologických map. Metody kvarterně geologického a geomorfologického výzkumu. Brno: Univerzita J. E. Purkyně Brno, 1985.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2014/2015, LS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Linda Černušáková (cvičící)
doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (cvičící)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček (cvičící)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: