Course syllabus GBC - Geobiocenologie (ZF - LS 2018/2019)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          Syllabus 2020          


     Czech          English          


Název: Geobiocenologie
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: (Botanika pro ZAKA II nebo Botanika nebo Lesnická botanika speciální) a (Půdoznalství nebo Pedologie nebo Lesnická pedologie)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (4 kredity)
 
Cíl předmětu:
Seznámit se s metodickým postupem diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí, především s geobiocenologickou typologií a s jejími aplikacemi při tvorbě ekologických sítí a harmonizaci využití kulturní krajiny.
 
Obsah předmětu:
1.Geobiocenologie a ekologie krajiny (dotace 2/0)
 
a.Odkaz prof. A. Zlatníka
b.Individuální a typologické členění krajiny, srovnání různých klasifikačních systémů vegetace a bioty

2.Biogeografické rámce vegetace ČR (dotace 2/0)
3.Geobiocenologická typologie krajiny -- klasifikační systém (dotace 8/4)
 
a.Teorie typu geobiocénu
b.Nadstavbové jednotky geobiocenologického klasifikačního systému
c.Skupiny typů geobiocenů 1. a 2. vegetačního stupně
d.Skupiny typů geobiocenů 3. a 4. vegetačního stupně stupně
e.Skupiny typů geobiocenů vyšších poloh (5. - 9. vegetační stupeň)

4.Zásady konstrukce mapy skupin typů geobiocénů (dotace 0/4)
5.Diferenciace současného stavu krajiny, mapování biotopů a krajiny (dotace 3/2)
 
a.Přípravné mapování
b.Základní mapování
c.Podrobné mapování
d.Sekundární analýza údajů o využití půdy

6.Kategorizace geobiocenóz podle intenzity antropogenního ovlivnění a podle stupně ekologické stability (dotace 2/0)
7.Příklady aplikace geobiocenologie a ekologie krajiny (dotace 8/4)
 
a.Vymezování kostry ekologické stability
b.Optimalizace využití krajiny, krajinné plánování, trvale udržitelné využití krajiny, navrhování ÚSES
c.Změny skupin typů geobiocénu vlivem přírodních jevů
d.Změny skupin typů geobiocénu působením antropogenních vlivů

8.Terénní cvičení (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška25 h
     cvičení14 h
     práce v terénu16 h
     odborná exkurze20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku12 h
     zpracování seminární práce25 h
Celkem112 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Podmínkou zápočtu je účast na cvičeních, terénních praktikách a odevzdání seminární práce. Při ústní zkoušce jsou ověřovány znalosti předmětu dle obsahové náplně.
 
Metody předmětu: Zadání seminární práce
Geobiocenologická charakteristika území a vymezení ekologicky významných segmentů krajiny
Území dle vlastního výběru, nejlépe segment zemědělsko -- lesní krajiny, s plochou zhruba 5 km2 , s nejméně 1 ekologicky významným segmentem krajiny
Obsah
1. Základní údaje o území (poloha a hranice)
2. Biogeografická poloha a přírodní podmínky
3. Přírodní (potenciální) stav geobiocenóz
4. Typy biotopů (aktuální vegetace)
5, Ekologicky významné segmenty krajiny (název, ekotop, biota, negativní vlivy, zásady
péče)
6. Závěr
7. Abstract
Literatura
Přílohy:
Geobiocenologická mapa (mapa skupin typů geobiocénů)
Mapa typů biotopů (typů aktuální vegetace)
Ekologická síť (KES+ÚSES)
Model vůdčí skupiny typů geobiocénů
Geobiocenologický profil území
(Mapy v měř. 1 : 10 000)
 
Literatura:
Základní:
ZLATNÍK, A. Ekologie krajiny a geobiocenologie. 1st vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1975. 172 s.
AMBROS, Z. -- ŠTYKAR, J. Geobiocenologie I. Brno: MZLU v Brne, 2004. 80 s. ISBN 80-7157-397-3.
BUČEK, A. -- LACINA, J. Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 251 s. ISBN 978-80-7375-046-6.
ZLATNÍK, A. Lesnická fytocenologie. 1st vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 495 s. Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství.
Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability: Metodika pro zpracování dokumentace. 1st vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 1995. 122 s. ISBN 80-85765-55-1.
CULEK, M. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1995. 347 s. ISBN 80-8536-880-3.
CULEK, M. et al. Biogeografické členění České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s. ISBN 80-86064-82-4.
Col. Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic. 2nd vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. ISBN 978-80-87457-02-3.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Pavel Čech dne 7. 1. 2019.

Type of output: