Sylabus predmetu EFLD - Ekofyziologie lesních dřevin (LDF - 2018/2019 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Ekofyziologie lesních dřevin
Semestr: 2018/2019
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: konzultace, samostatné studium
Ukončení a kredity: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem je získat přehled o současných metodách používaných při komplexním studiu lesních dřevin, jakož i při dílčích ekologických studiích zaměřených na řešení významných dílčích otázek na konkrétních lokalitách. Jde především o měření toků látek a vody, energie a informací mezi jednotlivými složkami ekosystémů, zejména s ohledem na dominantní lesní dřeviny. Jde o toky spojené s hlavními životními procesy lesních dřevin, které podmiňují jejich růst, rezistenci vůči patogenům a schopnost úspěšně přežívat a rozmnožovat se za nepříznivých proměnlivých podmínek prostředí. Student má získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti nezbytné při aplikaci moderní, zejména přístrojové techniky v terénních podmínkách, vyhodnocování a interpretaci výsledků měření.
 
Obsah předmětu:
1.Vědecká formulace praktických lesnických otázek, zhodnocení současných možností jejich
řešení, navržení postupů řešení, výběr a založení pokusných ploch, výběr měřitelných veličin, přístrojové vybavení, počítačové zpracování dat, způsoby interpretace výsledků.
(dotace 0/0)
2.Měření hlavních funkčních struktur stromů s využitím moderní instrumentální techniky:
distribuce skeletu, listoví a kořenů, (kvantitativní parametry: hmotnost, plocha, počet, aj., využití allometrických vztahů).
(dotace 0/0)
3.Měření toku energie v ekosystémech: Sluneční energie, vlastnosti absorpčních povrchů
rostlin, fotosyntéza, respirace, akumulace, dekompozice.
(dotace 0/0)
4.Vodní provoz stromů: Tok vody v kontinuu půda-strom-atmosféra (SPAC), zjišťování
dynamiky absorpce, dálkového vedení, desorpce, vodní bilance u různých typů dřevin, věkových tříd a režimech faktorů prostředí
(dotace 0/0)
5.Minerální výživa: měření koncentrace a pohybu elementů mezi půdou a různými orgány
rostlin, přístrojová technika, interpretace výsledků
(dotace 0/0)
6.Zjišťování toku informací v ekosystému: Interakce strom-strom, strom-mikroorganizmy,
strom-hmyz, technika k zachycováni těchto informací a jejich interpretace.
(dotace 0/0)
7.Praktické aplikace výsledků měření v lesnictví, hydrologii a dalších oborech (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace30 h30 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h20 h
Celkem50 h50 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
zkouška
 
Metody předmětu: Měření hlavních funkčních struktur stromů s využitím moderní instrumentální techniky:
distribuce skeletu, listoví a kořenů, (kvantitativní parametry: hmotnost, plocha, počet, aj., využití allometrických vztahů).
Měření toku energie v ekosystémech: Sluneční energie, vlastnosti absorpčních povrchů
rostlin, fotosyntéza, respirace, akumulace, dekompozice.
Vodní provoz stromů: Tok vody v kontinuu půda-strom-atmosféra (SPAC), zjišťování
dynamiky absorpce, dálkového vedení, desorpce, vodní bilance u různých typů dřevin, věkových tříd a režimech faktorů prostředí
Minerální výživa: měření koncentrace a pohybu elementů mezi půdou a různými orgány
rostlin, přístrojová technika, interpretace výsledků
 
Literatura:
Doporučená:
Čermák J. and Nadezhdina N. 2010. Instrumental approaches for studying tree water relations along gradients of tree size and forest age. Chapter 15 (385-426pp.) in: Meinzer F.C., Dawson T. and Lachenbruch B. (eds.): Size- and Age-Related Changes in Tree Structure and Function. Springer , Dordrecht, Heidelberg, London, New York. e-ISBN 978-94-007-1242-3. Čermák J. and Nadezhdina N. 2010. Instrumental approaches for studying tree water relations along gradients of tree size and forest age. Chapter 15 (385-426pp.) in: Meinzer F.C., Dawson T. and Lachenbruch B. (eds.): Size- and Age-Related Changes in Tree Structure and Function. Springer , Dordrecht, Heidelberg, London, New York. e-ISBN 978-94-007-1242-3. Čermák J. and Nadezhdina N. 2010. Instrumental approaches for studying tree water relations along gradients of tree size and forest age. Chapter 15 (385-426pp.) in: Meinzer F.C., Dawson T. and Lachenbruch B. (eds.): Size- and Age-Related Changes in Tree Structure and Function. Springer , Dordrecht, Heidelberg, London, New York. e-ISBN 978-94-007-1242-3.
Čermák J. and Nadezhdina N. 2011. Field studies of whole-tree leaf and roots distribution and water relations in several European forests. Chapter 4 in Forest Management and the Water Cycle. Ecological studies, 2011, Vol.212, Part 1, e-ISBN 978-90-481-9834_4.
Kimmis J.P.: Forest Ecology. Prentice Hall, New Jersey 2004
Nadezhdina N., David T.S ., David J.S., Nadezhdin V., Čermák J., Gebauer R., and Stokes A. 2012. Root structure: In Situ Studies Through Sap low Research. In: Manusco S. (ed.): Measuring Roots, an updated approach. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, N.York. 382p. e-ISBN 978-3-642-22067-8.
Schulze D.-E., Beck E., Muller-Hohenstein K.: Plant Ecology. Springer, 2002

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: 2019/2020 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (garant)
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 23. 5. 2018.

Typ výstupu: