Sylabus předmětu KOCHP - Ochrana přírody (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KOCHP
Název předmětu česky: Ochrana přírody
Název předmětu anglicky:
Nature Protection
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/3/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit se se základními principy sozologie, s vývojem a současnými trendy ochrany druhů, populací a společenstev. Naučit se plánovat a realizovat péči o chráněná území v souladu s principy adaptivního managementu.
 
Obsah předmětu:
1.
Definice, význam a náplň ochrany přírody (dotace 0/0)
 
a.
Definice a náplň ochrany přírody
b.
Ochrana přírody jako vědecká disciplína -- sosiekologie, sozologie
c.
Tradice vědecky podložené ochrany přírody na MZLU (prof. A. Bayer, prof. A. Zlatník, prof. V. Vaníček)
d.
Etické principy ochrany přírody
e.Motivy ochrany přírody

2.Vývoj ochrany přírody v České republice a ve světě (dotace 0/0)
 
a.Přírodní národy
b.
Od starověku po období romantismu
c.
Počátky koncepční ochrany přírody - přírodní památky
d.
Ochrana přírody jako veřejný zájem - legislativní ochrana -- tvorba sítě chráněných území
e.
Ochrana přírody v kontextu trvale udržitelného rozvoje - ekosystémový a globální přístup

3.Hlavní příčiny narušení přírodního prostředí (dotace 0/0)
 
a.
Vývoj využití krajiny a antropogenních vlivů na přírodu
b.Vlivy zemědělství
c.Vlivy lesního hospodářství
d.Vlivy vodního hospodářství
e.Vlivy urbanizace, průmyslu, dopravy a rekreace

4.
Biologická diverzita, geodiverzita a diverzita krajiny (dotace 0/0)
 
a.
Biodiverzita a geodiverzita
b.
Druhová a genetická diverzita
c.
Diverzita společenstev, ekosystémů a krajiny
d.
Ekonomická hodnota hodnota diverzity
e.Etická hodnota diverzity

5.
Ohrožení biodiverzity (dotace 0/0)
 
a.
Rychlost vymírání druhů
b.
Náchylnost druhů k vymírání
c.
Příčiny vymírán í druhů - Úbytek biotopů, - Fragmentace krajiny, - Degradace biotopů a znečištění, - Nadměrné využívání zdrojů, - Invazní druhy

6.
Ochrana druhů a populací (dotace 0/0)
 
a.Problémy malých populací
b.
Zakládání a transfer populací
c.
Ochrana druhů ex situ
d.Kategorie ochrany druhů
e.Právní ochrana druhů - Zvláště chráněné druhy v ČR, - Památné stromy, - Mezinárodní dohody o ochraně druhů (CITES, Bonnská úmluva, Bernská konvence)

7.
Územní ochrana přírody (dotace 0/0)
 
a.
Ochrana společenstev a tvorba sítě chráněných území (rozloha, reprezentativnost, unikátnost, zásady péče)
b.Mezinárodní kategorie chráněných území IUCN
c.
Zvláště chráněná území v ČR - Velkoplošná chráněná území (kategorie, zonace, podmínky ochrany, zajištění péče), - Maloplošná chráněná území (kategorie, podmínky ochrany, zajištění péče)
d.
Územní ochrana přírody v Evropské unii (Natura 2000) - Směrnice o ochraně volně žijících ptáků, ptačí oblasti, - Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, evropsky významné lokality
e.
Mezinárodní sítě chráněných území (Ramsarské lokality, Biosférické rezervace, Světové dědictví, EECONET)
f.
Zásady zpracování plánů péče o chráněná území

8.Obecná ochrana přírody a krajiny v ČR (dotace 0/0)
 
a.
Územní systémy ekologické stability
b.Významné krajinné prvky
c.
Ochrana dřevin
d.
Ochrana krajinného rázu a přírodní parky
e.
Biologické hodnocení

9.Právo, orgány a státní správa v ochraně přírody (dotace 0/0)
 
a.Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
b.
Působnost obcí a krajských úřadů
c.
Působnost správ národních parků a CHKO
d.
Působnost ministerstva životního prostředí
e.
Působnost České inspekce životního prostředí
f.
Vládní krajinotvorné programy (revitalizace říčních systémů, péče o krajinu, obnova vesnice)

10.
Nevládní organizace ochrany přírody (dotace 0/0)
 
a.Mezinárodní organizace (IUCN, WWF)
b.
Nevládní ochranářské organizace v ČR (ČSOP, Duha, Nadace Partnerství, regionální sdružení, pozemkové spolky)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
20 h
cvičení
28 h
odborná exkurze
8 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžný test
6 h
příprava prezentace
4 h
zpracování seminární práce16 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška. K zápočtu je podmínkou 70% účast na cvičeních, úspěšně absolvovaný test z legislativy týkající se ochrany přírody a krajiny, účast na hlavním cvičení a úspěšně obhájená seminární práce zabývající se hodnocením současného stavu a péče o maloplošné zvláště chráněné území
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PRIMACK, R B. -- KINDLMANN, P. Biologické principy ochrany přírody. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 349 s. ISBN 80-7178-552-0.
WILSON, E O. Rozmanitost života: Umožní poznání zákonů biodiverzity její záchranu. Praha: NLN, 1995. 444 s. ISBN 80-7106-113-1.
GORE, A. Nepříjemná pravda: naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělat. 1. vyd. Praha: Argo, 2007. 325 s. ISBN 978-80-7203-868-8.
GROOMBRIDGE, B. -- JENKINS, M D. World atlas of biodiversity : earth''s living resources in the 21st century. Berkely: University of California Press, 2002. 340 s. ISBN 0-520-23668-8.
MACKOVČIN, P. -- JATIOVÁ, M. -- DEMEK, J. -- SLAVÍK, P. a kol. Brněnsko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR. Svazek IX. 1. vyd. Praha: AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2008. 932 s. ISBN 978-80-86064-66-6.
PETŘÍČEK , V. -- MÍCHAL, I. Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva, II. Lesní společenstva. Praha : AOPK ČR, 1999.
MÍCHAL, I. -- PETŘÍČEK, V. Péče o chráněná území. II. - Lesní společenstva. 1. vyd. Praha, Česká repblika: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 1999. 713 s. 1.vydání. ISBN 80-86064-14-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: