Sylabus předmětu DDEL - Dendrologie s ekologií lesních dřevin (LDF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DDEL
Název předmětu česky:
Dendrologie s ekologií lesních dřevin
Název předmětu anglicky: Dendrology with Forest-Tree Species Ecology
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty poznávat jednotlivé druhy jehličnatých a listnatých dřevin dle morfologických znaků, správně je pojmenovat dle vědecké nomenklatury. Posoudit a chápat dřeviny jako rostlinné organizmy v jednotě s jejich biotickým a abiotickým prostředím. Umět ohodnotit dřeviny z hlediska produkce dřevní hmoty, znát dosah a účinnost vlastností jednotlivých druhů dřevin pro řešení praktického využití v lesním hospodářství, tvorbě krajiny, rekultivacích aj. Pro studenty, kteří nestudovali předmět dendrologie na LDF.
 
Obsah předmětu:
1.
Lesnická dendrologie - náplň a úloha. Taxonomie dřevin -- příklady
Vegetační zonálnost (horizontální, vertikální), opadavé listnaté lesy - původní dřevinná skladba.
Areály dřevin. Proměnlivost druhu - vnitrodruhová, zeměpisná, ekologická, kultivary dřevin.
Ekologické vztahy dřevin v lesních porostech.
Introdukce dřevin.
Systematický přehled a rozšíření jehličnatých dřevin v různých geografických oblastech zeměkoule. Systematika, charakteristika, chorologie a ekologie významných druhů nahosemmenných dřevin.
Systematický přehled a rozšíření listnatých dřevin v různých geografických oblastech zeměkoule. Systematika, charakteristika, chorologie a ekologie významných druhů krytosemmenných dřevin.
Vliv antropické činnosti na dřeviny. Dřeviny pro speciální účely.
Domácí dřeviny, méně časté a chráněné druhy (Zák. 114/92 Sb.).
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace
16 h
0 h
příprava na zkoušku
100 h
0 h
Celkem
116 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Praktická determinace cca 200 druhů dřevin
Zkouška ústní
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Encyklopedie listnatých stromů a keřů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 747 s. ISBN 978-80-251-1708-8.
KOBLÍŽEK, J. -- SVOBODOVÁ, M Z. Dendrologický slovník anglicko-český a česko-anglický = Dendrological dictionary English-Czech and Czech-English. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2010. 266 s. ISBN 978-80-87154-40-3.
ÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. [klíč]. 2. vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 551 s. ISBN 80-7323-117-41-2.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (Obrazová příloha). 2. vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
ÚRADNÍČEK, L. Lesnická dendrologie I.: (Gymnospermae). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 70 s. ISBN 80-7157-643-3.
ÚRADNÍČEK, L. Lesnická dendrologie II.: (Angiospermae). 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. 127 s. ISBN 80-7157-760-X.
TICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. Multimediální obrazový atlas dřevin.  [CD-ROM]. MZLU Brno. 2009. ISBN 978-80-7375-274-3.
MADĚRA, P. -- ŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J. -- ÚRADNÍČEK, L. -- BUČEK, A. Zhodnocení ohrožení dřevin ČR pro potřeby aktualizace seznamu zvláště chráněných druhů rostlin (přílohy II vyhlášky č. 395/1992 sb.). In Ohrožené dřeviny ČR. Brno: MZLU v Brně a MŽP ČR, 2006, s. 3--26.
BEAN, W J. Trees and Shrubs hardy in the British Isles. London: J. Murray, 1980. 868 s.
MUSIL, I. -- HAMERNÍK, J. Jehličnaté dřeviny: přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : Lesnická dendrologie 1. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 352 s. ISBN 978-80-200-1567-9.
REHDER, A. Manual of cultivated trees and shrubs : Hardy in North America. 2. vyd. New York: The MacMillan Company, 1954. 996 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: