Sylabus předmětu VEZE2 - Vědy o Zemi II (KA) (ZF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VEZE2
Název předmětu česky: Vědy o Zemi II (KA)
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/24 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Marie Balková (cvičící)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Úterý
7.00-14.50
B32
není určen
Cvičení
Nepravidelně
22
Úterý
7.00-8.50
B11
V. VranováCvičeníKaždý týden
20
Úterý
9.00-10.50
Q02
V. Vranová, A. KučeraPřednáškaKaždý týden170
Úterý17.00-18.50
B11
není určen
Cvičení
Každý týden
10
Středa17.00-18.50B11
Cvičení
Každý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je seznámit posluchače se základními minerály a horninami. Pochopit základy geomorfologie, hydrogeologie a užitné geologie ve vazbě na krajinářskou praxi. Pochopit geologický vznik krajiny. Porozumět vztahu hornina-půda-rostlina-krajina. Aktivní pochopení vzniku půd a procesů v půdním prostředí. Aktivní znalost půdních vlastností, pedogenetických procesů a jednotlivých půdních jednotek umožňuje vnímání základních vlastností krajiny: charakteristického reliéfu, funkčně propojených ekosystémů a historicky vzniklých civilizačních prvků.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
16 h
laboratorní práce8 h
práce v terénu20 h
odborná exkurze24 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
5 h
příprava prezentace2 h
zpracování protokolů
5 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem
164 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet: odevzdání protokolů ze cvičení v laboratoři a terénního zápisníku z výuky v terénu. Odevzdání seminární práce, kde je geologická i půdoznalecká část, účast na cvičeních a hlavních terénních cvičeních. Závěrečný test (úspěšné odpovědi musí být ze 70% správně).
Zkouška: písemná část (úspěšné odpovědi musí být ze 70% správně) a ústní část.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAJER, A. -- KUČERA, A. -- VRANOVÁ, V. Geologie. Brno, LDF MENDELU: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Geologie_skripta.pdf, 2014. 103 s.
BAJER, A. a kol. Krajina a geodiverzita : neživá příroda jako základ krajinných a kulturních hodnot. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 159 s. ISBN 978-80-87443-11-8.
LISÁ, L. -- BAJER, A. Manuál geoarcheologa, aneb, Jak hodnotit půdy a sedimenty. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně :, 2014. 58 s. ISBN 978-80-7509-000-3.
VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. Základy lesnického půdoznalství a výživy lesních dřevin. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2017. 362 s. ISBN 978-80-7458-103-8.
VRANOVÁ, V. -- ŠIMKOVÁ, P. Atlas základních hornin Českého masivu.  [online]. 2007. URL: http://jirman.info/www/ugp/atlas_zakl_horn/index.html.
VRANOVÁ, V. -- REJŠEK, K. Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí.  [online]. 2008. URL: http://jirman.info/www/ugp/terenni_setreni/index.html.
VRANOVÁ, V. -- REJŠEK, K. Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě".  [online]. MENDELU. 2009. URL: http://wood.mendelu.cz/others/procesy_v_pude/.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 1. 2020.

Typ výstupu: