Course syllabus FZT - Fyzikální základy techniky (PEF - ZS 2020/2021)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: FZT
Název v jazyce výuky: Fyzikální základy techniky
Název česky: Fyzikální základy techniky
Název anglicky: Physical Principles of Engineering Technologies
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2020/2021
Vyučující: doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Student získá znalosti o odborné terminologií, fyzikálních dějích a využití obecných pojmů a poznatků. Student bude seznámen s fyzikální podstatou dějů v technické praxi. Student získá základní dovednosti v ovládání přístrojů a realizaci měření. Dále získá dovednosti v řešení problémů technického charakteru.
 
Obsah předmětu:
1.Místo a úloha předmětu (dotace 2/2)
 
a.Základní terminologie
b.Základní fyzikální veličiny

2.Měření, technická terminologie (dotace 2/2)
 
a.Postup při měření
b.Stanovení průměrné hodnoty naměřené veličiny
c.Postup výpočtu pravděpodobné a relativní chyby měření

3.Kinematika tuhých těles (dotace 2/2)
 
a.Rychlost dráhová a úhlová
b.Zrychlení

4.Dynamika tuhých těles. (dotace 2/2)
 
a.Newtonovy zákony
b.Gravitační zákon

5.Hmotný střed a moment setrvačnosti tuhých těles. (dotace 2/2)
 
a.Stanovení těžiště tělesa
b.Kinetická rotační energie tělesa

6.Energetické transformace. (dotace 2/2)
 
a.Zákon zachování mechanické energie
b.Kalorimetrická rovnice

7.Tekutiny. (dotace 2/2)
 
a.Ideální kapalina
b.Ideální plyn

8.Hydrostatika (dotace 2/2)
 
a.Pascalův zákon
b.Hydraulické mechanismy

9.Hydrodynamika (dotace 2/2)
 
a.Rovnice kontinuity
b.Bernoulliova rovnice

10.Páry. (dotace 2/2)
 
a.Vznik par
b.Vlhký vzduch
c.Určení základních veličin jednotlivých stavů

11.Termodynamika. (dotace 2/2)
 
a.První druhá a třetí věta termodynamická
b.Stavová rovnice plynů

12.Základní vratné a nevratné změny, Carnotův cyklus. (dotace 2/2)
13.Kinetická teorie plynů, entropie. (dotace 2/2)
14.Optika. (dotace 2/2)
 
a.Odraz světla
b.Snellův zákon - lom světla
c.Geometrická optika

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza výsledků při řešení technických problémů
-Schopnost kombinace biologických a fyzikálních vlastností v technických procesech
-Schopnost samostatně analyzovat jednoduché problémy z oblasti základů elektrotechniky a moderní fyziky
-Schopnost záznamu a následná teoretická analýza experimentálních dat

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     laboratorní práce42 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h
     zpracování protokolů28 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, zkouška. Zápočet je udělován za úspěšnou obhajobu 10ti laboratorních protokolů. Při obhajobě je kladen důraz na věcnou a formální správnost a dále na prokázání znalostí potřebných praktických i teoretických postupů.

Zkouška je ústní, student si losuje podle kvality vypracování laboratorních písemných prací 2-3 otázky. Minimálně jedna z otázek je zaměřena na řešení zadaného teoretického problému.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J.Fyzika: vybrané částiBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-533-1
ZBARTOŇ, S.Fyzika I v řešených příkladechBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-559-1
ZGRODA, B. -- VÍTĚZ, T.Mechanika tekutin IMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2009978-80-7375-283-5
ZFILÍPEK, J. -- KŘIVÁNEK, I. -- KUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- SEVERA, L.Fyzika - laboratorní cvičení (s komentářem)
ZKUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I.Fyzikální praktikumBrnoMendelova univerzita v Brně2015978-80-7509-335-6
DHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM ;200080-214-1868-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 11. 2019.

Type of output: