Course syllabus DMVI - Diagnostika motorových vozidel (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Název: Diagnostika motorových vozidel
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: studovat na fakultě ICV
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení, konzultace
Ukončení a kredity: zápočet (4 kredity)
 
Cíl předmětu:
Předmět je zaměřen na získání znalostí teorie a metod aplikace technické diagnostiky motorových vozidel a jejich jednotlivých konstrukčních skupin, seznámení s diagnostickými přístroji a tendencemi vývoje diagnostiky motorových vozidel. Tyto znalosti jsou nutné pro optimální rozhodování o potřebě a rozsahu oprav, pro zajištění hospodárnosti a ekologičnosti jejich provozu a pro řízení servisních a opravárenských provozů.
 
Obsah předmětu:
1.Systémy diagnostiky motorových vozidel (dotace 2/2)
 
a.Pojmy a definice technické diagnostiky.
b.Objektivní a subjektivní metody diagnostiky.
c.Diagnostické systémy, modely a postupy.
d.Prosté a diagnostické postupy vztažené na konkrétní závadu, návrh optimálního postupu za použití dostupných prostředků.

2.Diagnostika zážehových motorů a měření exhalací. (dotace 4/2)
 
a.Diagnostika mechanických částí motoru.
b.Technická endoskopie.
c.Měření výkonu zážehových motorů s vyhodnocením výsledků.
d.Metody stanovení kompresních tlaků motoru.
e.Kavalita procesu spalování -- měření škodlivin ve výfukových plynech.

3.Diagnostika a seřizování zapalovací soustavy a technického stavu elektropříslušenství. (dotace 2/2)
 
a.Diagnostika bateriového zapalování.
b.Metody testování elektronických typů zapalování.
c.Oscilogramy primárního a sekundárního okruhu zapalování.
d.Diagnostika snímačů a akčních členů zapalování.

4.Diagnostika palivové soustavy zážehových motorů. (dotace 2/2)
 
a.Symptomy závad v palivových soustavách zážehových motorů.
b.Diagnostika zpětnovazební regulace směsi.
c.Diagnostika katalytických systémů.
d.Diagnostika systémů přípravy směsi zážehových motorů v provozních podmínkách simulovaných na válcovém dynamometru.
e.Sledování Readiness kódů v závislosti na provozních podmínkách.
f.Funkční testy systémů řízení motoru.

5.Diagnostika vznětových motorů a měření exhalací. (dotace 2/2)
 
a.Diagnostika mechanických komponent vznětového motoru.
b.Měření exhalací dle metodiky SME.
c.Hodnocení procesu spalování při simulovaném zatížení na válcovém dynamometru.
d.Měření výkonu motoru jako diagnostického parametru.
e.Diagnostika systémů redukce pevných částic.

6.Diagnostika palivové soustavy vznětových motorů. (dotace 2/2)
 
a.Diagnostika systému vstřikování -- řadová čerpadla.
b.Diagnostika systému vstřikování -- rotační čerpadla.
c.Zkoušení vstřikovačů.
d.Diagnostika elektronicky řízených systémů vstřikování Common Rail.
e.Postupy zkoušení systémů PDE.
f.Kompresní test s použitím volání funkčního test řízení vstřikování.

7.Diagnostika hydraulických a pneumatických soustav motorových vozidel. (dotace 2/2)
 
a.Diagnostika pneumatických systémů brzd a odpružení nákladních vozidel.
b.Diagnostika hydraulických systémů ovládání spojek.
c.Diagnostika hydropneumatického odpružení.

8.Diagnostika podvozků motorových vozidel a vozidlových brzd. (dotace 4/4)
 
a.Diagnostika mechanických částí podvozků -- náprav, řízení, brzd.
b.Diagnostika regulace elektrických a elektrohydraulických posilovačů řízení.
c.Geometrie řízení.
d.Kola a vyvažování kol.
e.Diagnostika tlumičů a odpružení
f.Diagnostika brzdové soustavy.
g.Testy systémů ABS, resp. ESP, DSR apod. v závislosti na integraci ve vozidle.

9.Diagnostika elektronických systémů motorových vozidel (dotace 2/4)
 
a.Diagnostické postupy akčních členů
b.Dignostika senzorové techniky a senzorových clusterů.
c.Paralelní diagnostika -- simulace signálů.
d.Diagnostika palubních sítí -- CAN-BUS, LIN.
e.Rušivé veličiny v komunikačních sítích.

10.Palubní diagnostika (dotace 2/2)
 
a.Palubní diagnostika OBD.
b.Protokoly palubní diagnostiky.
c.Virtuální diagnostika OBD -- programové prostředí.

11.Ekologické a ekonomické aspekty diagnostiky motorových vozidel a tendence vývoje. (dotace 2/0)
 
a.Hodnocení ekonomické efektivity diagnostiky.
b.Ekologická zátěž diagnostických postupů.

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h0 h
     cvičení14 h0 h
     laboratorní práce4 h4 h
     konzultace0 h8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h46 h
     příprava na průběžné hodnocení22 h16 h
     příprava prezentace6 h0 h
     zpracování projektů4 h0 h
     zpracování seminární práce10 h38 h
Celkem112 h112 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Vypracování seminární práce na vybrané téma a její prezentace.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. K přistoupení ke zkoušce musí studenti splnit alespoň 70% účast na seminářích a zpracovat předepsanou seminární práci. K úspěšnému složení zkoušky musí student prokázat minimálně 60 % požadovaných znalostí a dovedností. Okruhy ke zkoušce jsou veřejné a respektují obsah sylabu předmětu.
 
Metody předmětu: Přednášky, ukázky, praktická cvičení, konzultace.
 
Literatura:
Základní:
VLK, F. Diagnostika motorových vozidel. Brno: František VLK, 2006.
ČUPERA, J. -- ŠTĚRBA, P. Automobily. 1st vyd. Brno: Avid, 2007. 195 s. ISBN 978-80-903671-9-7.
Engine testing theory and practice. 3rd vyd. Oxford: Burlington, MA, 2007. 442 s. ISBN 978-0-7680-1850-9.
POŠTA, J. Operativní opravy strojů a zařízení. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. 45 s. ISBN 80-86153-79-7.
POŠTA, J. et al. Opravárenství a diagnostika II: pro 2. ročník UO Automechanik. 1st vyd. Praha: Informatorium, 2002. 183 s. ISBN 80-86073-88-2.
POŠTA, J. et al. Opravárenství a diagnostika III: pro 3. ročník UO Automechanik. 1st vyd. Praha: Informatorium, 2003. 187 s. ISBN 80-7333-017-2.

Doporučená:
ŠTĚRBA, P. Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkce. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2010. 280 s. Rady a tipy pro řidiče. ISBN 978-80-251-2414-7.

Studijní plány:
N-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v období: LS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Type of output: