Sylabus predmetu PMVT - Příslušenství motorových vozidel (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Příslušenství motorových vozidel
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: studovat na fakultě ICV
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení, konzultace
Ukončení a kredity: zápočet (3 kredity)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s konstrukcí a principy činnosti systémů motorových vozidel. Pozornost je soustředěna zejména na elektronicky řízených soustavách, kde jsou podrobně popisovány způsoby jejich regulace. Výuka v rozsáhlejších systémech, například v oblasti přenosu informací, je demonstrována na modelech za použití vyvinutých SW nástrojů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky (dotace 0/0)
2.Elektrická výzbroj vozidla (dotace 0/0)
3.Snímače a akční členy (dotace 0/0)
4.Systémy přípravy směsi a zapalování zážehových motorů (dotace 0/0)
5.Systémy vstřikování vznětových motorů (dotace 0/0)
6.Zařízení ke snížení škodlivin v exhalacích (dotace 0/0)
7.Systémy brzdové soustavy (dotace 0/0)
8.Odpružení vozidla (dotace 0/0)
9.Řízení vozidel (dotace 0/0)
10.Komfortní systémy, zabezpečení (dotace 0/0)
11.Bezpečnostní zařízení vozidel (dotace 0/0)
12.Osvětlení vozidel (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku26 h48 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h14 h
     zpracování projektů20 h36 h
Celkem112 h112 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Student musí pro získání zápočtu splnit účast na cvičeních, kde jsou psány krátké testy (5 testů, každý test za 10 bodů), účast je nutná z 80% s počtem bodů z testu minimálně 35. Zkouška probíhá písemně a ústně. V písemné části odpovídá student na 18 otázek z celého rozsahu přednášených témat. Pro splnění je nutné správně odpovědět na 70% otázek. Dále zkouška probíhá ústní formou výběrem tématu.
 
Metody předmětu: přednášky
cvičení
projekt na zadané téma
 
Literatura:
Základní:
JAN, Z. -- ŽDÁNSKÝ, B. Automobily : Příslušenství. 4. 4. vyd. Brno: Avid, 2005. 305 s.
Kol. Understanding automotive electronics. 6. vyd. Amsterdam: Newnes, 470 s. ISBN 0-7506-7599-3.
ŠTĚRBA, P. Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkce. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 280 s. Rady a tipy pro řidiče. ISBN 978-80-251-2414-7.

Studijní plány:
B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: