Sylabus předmětu Z-AZE - ZS-Alternative Energy Sources (AF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: ZS-Alternative Energy Sources
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
ílem předmětu je seznámit studenty s vývojem energetické situace ve vztahu k ekologii, možnostmi úspor energie a využíváním alternativních zdrojů energie, včetně ekonomických a legislativních problémů. Cílem je aby student získal takové znalosti v oblasti alternativní energetiky, moderních energetických technologií a úspor energií, které uplatní prakticky ve všech oblastech své budoucí činnosti a to i v oblasti správní, poradenské a podnikatelské. Důraz je kladen na rozvíjení dovedností samostatného rozhodování zejména v oblasti aplikace a investic do alternativních zdrojů energie ve vztahu k environmentálním aspektům.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do energetiky - pojmy a terminologie. (dotace 1/1)
2.Energie, její formy a přeměny. Základní rozdělení energetických zdrojů na Zemi. (dotace 1/1)
3.Energetika a souvislost s problémem zhoršování životního prostředí. Udržitelný rozvoj společnosti z pohledu energetického. (dotace 2/2)
4.Politiky EU. Legislativa podpory OZE. (dotace 2/2)
5.Energetická náročnost výroby, dopravy a dalších činností - výpočet. (dotace 2/2)
6.Energetické hospodářství Země a využití energie sluneční. Přímé technické využití a využití pomocí přírodních procesů. (dotace 1/1)
7.Solární systémy aktivní a pasivní. Nízkoenergetické a pasivní domy. (dotace 2/2)
8.Tepelná čerpadla a geotermální energie. (dotace 2/2)
9.Využití energie větru. (dotace 2/2)
10.Malé vodní elektrárny. (dotace 2/2)
11.Využití biomasy k energetickým účelům, možnosti, výhody a nevýhody. Biochemická a termochemická přeměna. (dotace 2/2)
12.Výroba a uplatnění biopaliv jako pohonných látek pro vozidla. (dotace 2/2)
13.Kogenerační výroba elektrické energie a tepla z biomasy. (dotace 2/2)
14.Celkové ekonomické hodnocení a uplatnění obnovitelných zdrojů. (dotace 1/1)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h0 h
     cvičení6 h0 h
     seminář24 h0 h
     konzultace2 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku22 h0 h
     příprava na průběžný test25 h0 h
     příprava prezentace12 h0 h
     zpracování seminární práce23 h0 h
Celkem140 h0 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
písemný test a ústní zkouška
 
Metody předmětu: přednášky, cvičení, semináře, prezentace studentů, zpracování případových studií
 
Literatura:
Základní:
MACKAY, D. Sustainable Energy - without the hot air.  [online]. 2009. URL: http://www.withouthotair.com/download.html.
DEMIRBAS, A. Biofuels: securing the planet’s future energy needs. London: Springer, 2009. 336 s. ISBN 978-1-84882-010-4.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Chovanec (cvičící, přednášející)
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Robert Rouš (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: