Course syllabus FYZ - Fyzika (AF - LS 2018/2019)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: FYZ
Název v jazyce výuky: Fyzika
Název česky: Fyzika
Název anglicky: Physics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Matematika
 
Zaměření předmětu:
Předmět je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí fyzikálních principů, fyzikálně-technických měření a zvládnutí návrhu a realizace základních experimentálních úloh.

Získání znalostí o fyzikálních zákonitostech
Cíle:
kapacita přizpůsobovat se novým situacím
kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
schopnost analýzy a syntézy
schopnost aplikace znalosti v praxi
schopnost řešit problémy
schopnost samostatné práce
uvědomění si konceptu kvality
vědecko-výzkumné dovednosti
základní profesní znalosti
základní všeobecné znalosti
základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
Schopnost kombinace biologických a fyzikálních vlastností v technických procesech
Schopnost samostatně analyzovat jednoduché problémy z oblasti základů elektrotechniky a moderní fyziky
Analýza výsledků při řešení technických problémů
Schopnost záznamu a následná teoretická analýza experimentálních dat
 
Obsah předmětu:
1.Základní fyzikální pojmy, jednotky SI, vektorový počet. Měření fyzikálních veličin, statistické zpracování dat. (dotace 2/2)
2.Kinematika hmotného bodu. (dotace 2/0)
3.Dynamika hmotného bodu, Newtonovy pohybové zákony, síla, práce, mechanická energie, výkon účinnost. (dotace 2/0)
4.Statické a dynamické tření, valivý odpor, odporové síly. (dotace 2/0)
5.Mechanika pevných látek, kontinuum a deformace. (dotace 2/0)
6.Hydrostatika a hydrodynamika ustáleného proudění. (dotace 2/0)
7.Mechanika kapalin a plynů, viskozita, reologie, povrchové napětí kapalin. (dotace 2/0)
8.Teplo a teplota, měrná tepelná kapacita, věty termodynamické, termokinetika. (dotace 2/0)
9.Elektrostatika a elektrodynamika, intenzita elektrického pole, Coulombův zákon. (dotace 2/0)
10.Stejnosměrný a střídavý elektrický proud. (dotace 2/0)
11.Geometrická optika, vlnová optika, dualita částice a vlnění, fotoelektrický jev, fotometrie. (dotace 2/0)
12.Gravitační pole, Keplerovy zákony, Newtonův gravitační zákon, vesmír. (dotace 2/0)
13.Speciální teorie relativity, dilatace času, Lorentzův faktor, moderní fyzika. (dotace 2/0)
14.Laboratorní úlohy (dotace 0/26)
 
a.Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
b.Určení modulu pružnosti v ohybu, měření pevnosti slupky dužnatých plodin
c.Úvod do měření elektrických veličin
d.Měření elektrických odporů
e.Stanovení indexu lomu a cukernatosti vodného roztoku sacharózy analogovým a digitálním refraktometrem, Stanovení koncentrace vodného roztoku sacharózy kruhovým polarimetrem
f.Měření teplotní závislosti viskozity oleje
g.Měření účinnosti slunečního kolektoru
h.Kalibrace termočlánku
i.Stanovení hustoty pevných a kapalných látek
j.Stanovení měrného tepla pevných látek

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza výsledků při řešení technických problémů
-Nést odpovědnost za záznam a teoretickou analýzu experimentálních dat
-Schopnost kombinace biologických a fyzikálních vlastností v technických procesech
-Schopnost samostatně analyzovat jednoduché problémy z oblasti základů elektrotechniky a moderní fyziky
-Schopnost samostatně analyzovat jednoduché problémy z oblasti základů elektrotechniky a moderní fyziky
-Schopnost záznamu a následná teoretická analýza experimentálních dat

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     laboratorní práce14 h
     konzultace8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku48 h
     příprava na průběžné hodnocení26 h
     příprava na průběžný test10 h
     zpracování protokolů20 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, ústní zkouška.
Zápočet je udělován za úspěšnou obhajobu 5 laboratorních protokolů. Při obhajobě je kladen důraz na věcnou i formální správnost a dále na prokázání znalostí potřebných praktických i teoretických postupů.
Písemný test probíhá na konci semestru a je zaměřen na opakování již probraných témat. Minim. požadavek je zisk 60 % možných bodů.
Zkouška je ústní, student si losuje 2 otázky. Seznam otázek je jim zaslán a je také zveřejněn na internetu. Minimálně jedna z otázek je zaměřena na řešení zadaného teoretického problému.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J.Fyzika: vybrané částiBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-533-1
ZKUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I.Fyzikální praktikumBrnoMendelova univerzita v Brně2015978-80-7509-335-6
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- MUSILOVÁ, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM ;200080-214-1868-0
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- KOMRSKA, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM ;200080-214-1868-0
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- ŠTRUNC, M. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM200080-214-1868-0
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM ;200080-214-1868-0
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- LENCOVÁ, B. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM ;200080-214-1868-0
DKRUPKA, F.Fyzika: Příručka pro vysoké školy technického směruPrahaSNTL1981

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 11. 7. 2019.

Type of output: