Sylabus predmetu FYZ - Fyzika (AF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Fyzika
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: Matematika
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Předmět je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí fyzikálních principů, fyzikálně-technických měření a zvládnutí návrhu a realizace základních experimentálních úloh.

Získání znalostí o fyzikálních zákonitostech
Cíle:
kapacita přizpůsobovat se novým situacím
kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
schopnost analýzy a syntézy
schopnost aplikace znalosti v praxi
schopnost řešit problémy
schopnost samostatné práce
uvědomění si konceptu kvality
vědecko-výzkumné dovednosti
základní profesní znalosti
základní všeobecné znalosti
základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
Schopnost kombinace biologických a fyzikálních vlastností v technických procesech
Schopnost samostatně analyzovat jednoduché problémy z oblasti základů elektrotechniky a moderní fyziky
Analýza výsledků při řešení technických problémů
Schopnost záznamu a následná teoretická analýza experimentálních dat
 
Obsah předmětu:
1.Základní fyzikální pojmy, jednotky SI, vektorový počet. Měření fyzikálních veličin, statistické zpracování dat. (dotace 2/2)
2.Kinematika hmotného bodu. (dotace 2/0)
3.Dynamika hmotného bodu, Newtonovy pohybové zákony, síla, práce, mechanická energie, výkon účinnost. (dotace 2/0)
4.Statické a dynamické tření, valivý odpor, odporové síly. (dotace 2/0)
5.Mechanika pevných látek, kontinuum a deformace. (dotace 2/0)
6.Hydrostatika a hydrodynamika ustáleného proudění. (dotace 2/0)
7.Mechanika kapalin a plynů, viskozita, reologie, povrchové napětí kapalin. (dotace 2/0)
8.Teplo a teplota, měrná tepelná kapacita, věty termodynamické, termokinetika. (dotace 2/0)
9.Elektrostatika a elektrodynamika, intenzita elektrického pole, Coulombův zákon. (dotace 2/0)
10.Stejnosměrný a střídavý elektrický proud. (dotace 2/0)
11.Geometrická optika, vlnová optika, dualita částice a vlnění, fotoelektrický jev, fotometrie. (dotace 2/0)
12.Gravitační pole, Keplerovy zákony, Newtonův gravitační zákon, vesmír. (dotace 2/0)
13.Speciální teorie relativity, dilatace času, Lorentzův faktor, moderní fyzika. (dotace 2/0)
14.Laboratorní úlohy (dotace 0/26)
 
a.Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
b.Určení modulu pružnosti v ohybu, měření pevnosti slupky dužnatých plodin
c.Úvod do měření elektrických veličin
d.Měření elektrických odporů
e.Stanovení indexu lomu a cukernatosti vodného roztoku sacharózy analogovým a digitálním refraktometrem, Stanovení koncentrace vodného roztoku sacharózy kruhovým polarimetrem
f.Měření teplotní závislosti viskozity oleje
g.Měření účinnosti slunečního kolektoru
h.Kalibrace termočlánku
i.Stanovení hustoty pevných a kapalných látek
j.Stanovení měrného tepla pevných látek

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     laboratorní práce14 h
     konzultace8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku48 h
     příprava na průběžné hodnocení26 h
     příprava na průběžný test10 h
     zpracování protokolů20 h
Celkem168 h
 
Klíčová slova:
experiment, fyzikální principy, měření, teoretická fyzika
 
Ukončení předmětu:
Zápočet, ústní zkouška.
Zápočet je udělován za úspěšnou obhajobu 5 laboratorních protokolů. Při obhajobě je kladen důraz na věcnou i formální správnost a dále na prokázání znalostí potřebných praktických i teoretických postupů.
Písemný test probíhá na konci semestru a je zaměřen na opakování již probraných témat. Minim. požadavek je zisk 60 % možných bodů.
Zkouška je ústní, student si losuje 2 otázky. Seznam otázek je jim zaslán a je také zveřejněn na internetu. Minimálně jedna z otázek je zaměřena na řešení zadaného teoretického problému.
 
Metody předmětu: Přednášky, laboratorní cvičení, cvičení, samostatné studium literatury a konzultace.
Rozsah: 28 hodin přednášek, 14 hodin laboratorního cvičení a 14 hodin klasického cvičení.
 
Literatura:
Základní:
KŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J. Fyzika: vybrané části. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7375-533-1.
KUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. Fyzikální praktikum. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 110 s. ISBN 978-80-7509-335-6.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- MUSILOVÁ, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. 328 s. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- KOMRSKA, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- ŠTRUNC, M. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- LENCOVÁ, B. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.

Doporučená:
KRUPKA, F. Fyzika: Příručka pro vysoké školy technického směru. 3. vyd. Praha: SNTL, 1981. 1129 s.

Studijní plány:
B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 11. 7. 2019.

Typ výstupu: