Sylabus predmetu MNGJ - Management jakosti (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Management jakosti
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je naučit studenty využívat pokročilé nástroje řízení kvality pro optimalizaci výrobních i nevýrobních procesů ve všech jeho fázích.
 
Obsah předmětu:
1.Historie řízení jakosti. (dotace 2/2)
2.Definice jakosti, vývoj systémů. (dotace 2/2)
3.Jakost v USA a v Japonsku, pohled na řízení jakosti dříve a dnes. (dotace 2/2)
4.Vývoj řízení jakosti v ČR, vývoj normativních předpisů. (dotace 2/2)
5.Jakost v předvýrobní fázi procesu, proces, procesní řízení, zpětnovazební cyklus, P-D-C-A. (dotace 2/2)
6.Analýza možných vzniků chyb a jejich následků - FMEA. (dotace 2/2)
7.Návrh nového výrobku a jeho modifikace: Quality function deployment (QFD) - dům jakosti. (dotace 2/2)
8.Jakost ve výrobní fázi procesu - Statistické řízení procesů (SPC). (dotace 2/2)
9.7 základních nástrojů řízení jakosti. (dotace 2/2)
10.Průběžná statistická analýza dat (SW MINITAB). (dotace 2/2)
11.Jakost v povýrobní fázi procesu - Hodnocení spokojenosti zákazníků (KANO model), Způsoby získávání zpětné vazby od zákazníků. (dotace 2/2)
12.Řízení reklamací, způsob implementace zpětné vazby od zákazníků do vstupů procesu. (dotace 2/2)
13.Projekt zeštíhlení výroby Lean Six Sigma, Vysvětlení cyklu D-M-A-I-C. (dotace 2/2)
14.Hlas zákazníků SIPOC, Metody 5S, Ishikawa, VSM, TPM atd. (dotace 2/2)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     workshop4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava na průběžný test20 h
     příprava prezentace20 h
     zpracování seminární práce18 h
Celkem168 h
 
Klíčová slova:
Kvalita, management, spolehlivost, proces, řízení
 
Ukončení předmětu:
Zápočet bude udělen na základě min. 80% účasti na cvičeních, absolvování zápočtového testu s min. 70% správných odpovědí a zpracování, přednesení a prezentace referátu na zadané téma z oblasti managementu kvality.

Zkouška písemná a ústní. V písemné části student odpovídá na 4 otázky, které následně vysvětlí a detailně rozebere. Při celkovém hodnocení se přihlíží také k úrovni předneseného referátu ve cvičení.
 
Metody předmětu: Předmět je zaměřen na vysvětlení významu řízení kvality, normativního systému QMS a neustálého zlepšování systému managementu kvality. Výuka je podpořena praktickými příklady a také pohledem odborníků z praxe. Studenti si současně zdokonalí své prezentační dovednosti při krátkých obhajobách svého individuálního tématu.
 
Literatura:
Základní:
BARTES, F. Jakost v podniku: studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Brno: CERM, 2007. 90 s. ISBN 978-80-214-3362-5.
NENADÁL, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti: quality management. 2. vyd. Praha: Management Press, 2007. 282 s. ISBN 978-80-7261-071-6.
VEBER, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. 201 s. ISBN 978-80-247-1782-1.
ČSN P ISO/TS 16949 (010329) Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu = Quality management systems - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations. 64 s.
VEBER, J. Manažerské systémy kvality environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. 360 s. ISBN 80-7261-146-1.

Studijní plány:
N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: