Course syllabus ZMET - Základy metodologie (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
ZMET
Název předmětu česky:
Základy metodologie
Název předmětu anglicky:
Fundamentals of Methodology
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Petr Hušek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí10.00-10.50Z7 (ČP II.)
není určen
Cvičení
Každý týden
30
Pondělí11.00-11.50Z7 (ČP II.)není určenCvičeníKaždý týden
30
Úterý
9.00-9.50
Z7 (ČP II.)
není určen
Cvičení
Každý týden30
Úterý10.00-10.50
Z7 (ČP II.)
není určen
Cvičení
Každý týden
30
Úterý
15.00-16.50
Aula (ČP II.)není určenPřednáškaKaždý týden190
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Absolvováním předmětu studenti a studentky získají základní znalosti vědeckého myšlení a kompetence k samostatnému koncipování výzkumných záměrů.
 
Obsah předmětu:
1.Základní informace k předmětu (dotace 2/1)
 
a.
Organizace výuky, přednášek a seminářů
b.
Požadavky ke zkoušce, seznámení se základní literaturou
c.
Specifikace průběžných úkolů

2.
Vědecké poznání a jeho struktura (dotace 2/1)
 
a.
Deduktivní a induktivní teorie
b.Formy poznání, epistemologické a ontologické dimenze poznání
c.Paradigmata a teorie změn paradigmat
d.
Metodologický holismus a individualismus

3.
Proces sociálního výzkumu (dotace 2/1)
 
a.
Základní termíny: cíle výzkumu, výzkumná otázka, hypotéza, teorie - jejich konstrukty a proměnné
b.
Výzkumný cyklus
c.
Typy výzkumů; Volba výzkumného designu

4.Měření (dotace 2/1)
 
a.
Od konstruktu k měření; Problémy s měřením v sociálních vědách; Typy dat
b.
Typy proměnných; Úrovně měření
c.
Chyby měření; Reliabilita; Validita; Zkreslení v měření

5.
Výzkumný výběr (dotace 2/1)
 
a.
Populace a vzorek, Plánování výběru; Chyby při výběru
b.
Metody výběru
c.
Velikost výzkumného vzorku; Metody vzorkování v kvalitativním výzkumu

6.
Kvantitativní metody I: Dotazníkové šetření (dotace 2/1)
 
a.Typy dotazníkových šetření; Atraktivita dotazníkového šetření
b.
Tvorba otázek dotazníku; Otázky a škály; Škálování
c.
Způsoby zajištění vysoké návratnosti dotazníků

7.
Kvantitativní metody II: Experimentální výzkumný design (dotace 2/1)
 
a.
Korelace a kauzalita
b.
Historie experimentování
c.
Experimentální a kvaziexperimentální výzkumný design
d.
Příprava experimentu; Experimentální kontrola a nevysvětlený rozptyl; Laboratorní
 a terénní experiment

8.Kvantitativní metody III: Od dat k informacím (dotace 2/1)
 
a.
Příprava dat k analýze; Vypořádání se s chybějícími daty
b.Třídění dat na základě analýzy: roztřídění, paramterická a neparametrická statistika, analýza dat a počtu proměnných - univariační, bivariační a multivariační analýza dat
c.Mira polohy a míra variability
d.
Statistické testování hypotéz: statistická významnost a její limity, korekce významnosti, velikost účinku

9.
Kvalitativní výzkum I: Sběr dat (dotace 2/1)
 
a.
Co je kvalitativní na kvalitativních datech
b.Metody sběru kvalitativních dat
c.
Kvalitativní dotazování

10.Kvalitativní výzkum II: Analýza dat (dotace 2/1)
 
a.Co je kvalitativní analýza dat
b.
Interpretativní přístup - co je to interpretace a jak interpretovat data
c.Tematická analýza
d.
Kvalitativní obsahová analýza
e.
Diskurzivní analýza

11.Další metody výzkumu a smíšené výzkumné strategie (dotace 2/1)
 
a.
Překonání kvali/kvanti rozdělení
b.Smíšené výzkumu: síla a limity
c.
Metaanalýza

12.Výzkumná etika (dotace 2/1)
 
a.Eticky problematický výzkum - vědecké pochybení
b.
Etické principy - minimalizace újmy, náklady a přínosy
c.
Informovaný souhlas; Tajení skutečného cíle výzkumu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
cvičení
13 h
seminář
1 h
příprava na zkoušku50 h
zpracování seminární práce
50 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu je student/studentka povinen/povinna:
1) Vypracovat průběžnou seminární práci ve formě stručného výzkumného záměru do předdefinovaného strukturovaného formuláře (do 25. 10. 2019, 23.59).
2) Vypracovat závěrečnou seminární práci ve formě finálního výzkumného záměru, podle předdefinované struktury (do 7. 12. 2019, 23.59).
3) Úspěšně složit závěrečnou zkoušku.

ad 1 a 2)
Zpracování obou seminárních prací se bude řídit podmínkami uvedenými v tomto sylabu a požadavky vyučujícího.

Student/studentka obdrží zpětnou vazbu od vyučujícího k oběma seminárním pracím (průběžné i závěrečné).

Průběžný:
- Není potřeba přepracovávat – slouží jako podklad pro závěrečný projekt
Závěrečný:
- Pokud nedosahuje minimálních kritérií pro akceptaci, vyučující studenta požádají o jeho předělání (do 31. 12. 2020 23:59)
- Pokud student projekt na základě zpětné vazby nezlepší, nebude mu udělen zápočet a nebude připuštěn ke zkoušce.

Vypracuje-li student projekty v dostatečné kvalitě, dostává zápočet a může se hlásit ke zkoušce.

Další informace
- Je potřeba vše odevzdat včas. Odevzdává se výhradně do UIS odevzdáváren, nikoliv mailem ani jinými způsoby. Seminární práce odevzdané mimo příslušnou odevzdávárnu či odevzdané po termínu uzavření odevzdávárny se považují za neodevzdané.
- Bez výmluv (mimo závažného onemocnění – doložit zprávou od doktora), bez výjimek!
- Populární výmluvy: Cestování, práce, moc dalších povinností, chyba UIS, osobní problémy, apod…

Nulová tolerance k podvodnému jednání!
- Opisování
- Plagiáty včetně autoplagiátů, např.
https://www.wikihow.cz/Jak-se-vyhnout-plagi%C3%A1torstv%C3%AD

ad 3) Závěrečná zkouška bude mít podobu testu s uzavřenými i otevřenými otázkami. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat alespoň 60 % bodů ze všech možných.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, 2006. 376 s. ISBN 80-246-0139-7.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3rd vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6.
MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006.
MARTIN, P R. -- BATESON, P P G. Úvod do teorie a metodologie měření chování. 1st vyd. Praha: Portál, 2009. 221 s. ISBN 978-80-7367-526-4.
FERJENČÍK, J. -- BAKALÁŘ, P. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. 2nd vyd. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 978-80-7367-815-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 14. 9. 2020.

Type of output: