Course syllabus SPRO - Strategické plánování a rozhodování (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
SPRO
Název předmětu česky:
Strategické plánování a rozhodování
Název předmětu anglicky:
Strategic Planning and Decision Making
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Ludmila Floková (cvičící, tutor, zkoušející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
17.00-18.50Z15 (ČP II.)PřednáškaKaždý týden90
Čtvrtek
9.00-10.50
Z10 (ČP II.)
L. Floková
Cvičení
Každý týden
30
Čtvrtek
11.00-12.50
Z10 (ČP II.)L. Floková
Cvičení
Každý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je studenty seznámit jak s jednotlivými postupy souvisejícími s tvorbou koncepčních dokumentů, tak s kvantitativními rozhodovacími metodami.
 
Obsah předmětu:
1.
Strategické plánování ve veřejném sektoru (dotace 2/2)
2.Příprava a tvorba koncepčních dokumentů (dotace 2/2)
3.
Regionální analýza (dotace 2/4)
4.
Metody a techniky strategického plánování rozvoje území (dotace 2/2)
5.
Monitoring a evaluace (dotace 2/0)
6.Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 (dotace 2/0)
7.
Metody a modely strategického rozhodování (dotace 2/2)
8.Vícekriteriální rozhodování (dotace 2/2)
 
a.
Normalizace dat
b.
Modelování preferencí mezi kritérii

9.Metody vícekriteriálního rozhodování (dotace 6/6)
 
a.
Metoda váženého součtu, metoda bázické varianty, metoda AHP, metoda bodovací
b.
TOPSIS
c.
ELECTRE, PROMETHEE

10.
Kompozitní indikátory (dotace 2/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
cvičení
26 h
příprava na zkoušku
40 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem
122 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet bude studentům udělen za kvalitní zpracování seminárního projektu, za který studenti obdrží max. 20 bodů (minimálně 10 bodů je vyžadováno pro zisk zápočtu) a za minimální 80% docházku. Zkouška je kombinovaná, hodnocení je založeno na celkové sumě získaných bodů za semestr: seminární projekt (20 b), průběžný test 1 (10 b), průběžný test 2 (10 b), body ve cvičení (10 b) a zkouškový test (50 b), tj. max. 100 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky je vyžadováno dosažení alespoň 50 % bodů ze zkouškového testu. Celkové bodové hodnocení zkoušky: A (100 - 92 b), B (91 - 84 b), C (83 - 76 b), D (75 - 68 b), E (67 - 60 b), F (59 a méně bodů).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GRÜNIG, R. -- KÜHN, R. Process-based strategic planning. 3rd vyd. Berlin: Springer Verlag, 2005. 380 s. ISBN 3-540-23571-X.
Řízení obcí I.: strategické plánování rozvoje obcí : marketing v řízení obcí : finanční řízení obcí : projektové řízení obcí : legislativa ČR a EU v podmínkách obce. 1st vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. 263 s. ISBN 978-80-86946-76-4.
KRBOVÁ, J. Strategické plánování ve veřejné správě. 1st vyd. Wolters Kluwer, 2016. 143 s. ISBN 978-80-7552-587-1.
JABLONSKÝ, J. -- FIALA, P. -- MAŇAS, M. Vícekriteriární rozhodování, VŠE Praha, 1997. Praha: VŠE, 1997.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 14. 9. 2020.

Type of output: