Course syllabus URO - Udržitelný rozvoj regionu (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
URO
Název předmětu česky: Udržitelný rozvoj regionu
Název předmětu anglicky:
Regional Sustainable Development
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
13.00-14.50
Z15 (ČP II.)I. Vyskot, A. Kozumplíková, T. LošákCvičení
Lichý týden
25
Pondělí
13.00-16.50Z15 (ČP II.)Přednáška
Sudý týden
64
Pondělí
15.00-16.50
Z15 (ČP II.)I. Vyskot, A. Kozumplíková, T. Lošák
Cvičení
Lichý týden
25
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Po absolvování předmětu se budou studenti schopni orientovat v problematice udržitelného rozvoje regionů, zejména v oblastech strategických zdrojů (energetika, doprava), přírodních zdrojů (složek prostředí, krajiny a udržitelného zemědělství), v ochraně přírody a krajiny ve vztahu k rozvoji regionů. Dále získají vědomosti a znalosti o sociálních aspektech rozvoje regionů (cestovní ruch, rekreace, apod.), v ekonomice a politice spojené s regionálním rozvojem. Prakticky bude podporována schopnost kritického myšlení studentů, schopnost odborné diskuze a vyjádření vlastního názoru na celou škálu problémů spojených s udržitelným rozvojem regionů.
 
Obsah předmětu:
1.
Udržitelný rozvoj regionů (URR)-- od myšlenkových východisek, strategie, koncepce přes správu a politiku ke konkrétnímu managementu (dotace 3/3)
2.
Strategické zdroje URR - udržitelná energetika a doprava (dotace 3/3)
3.
Přírodní zdroje URR, složky prostředí a krajiny, udržitelné zemědělství (dotace 3/3)
4.Ochrana přírody a krajiny v URR -- strategie, koncepce, management, praxe (dotace 3/3)
5.
Sociální aspekty URR -- cestovní ruch, rekreace, volnočasové aktivity (dotace 3/3)
6.
URR -- systémy environmentálního managementu, ekologické audity, odpadové hospodářství, informační technologie (dotace 3/3)
7.
Ekonomika a politika URR - hodnocení a oceňování přírodních zdrojů (dotace 3/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
16 h
kolokvium
14 h
0 h
příprava na zkoušku
43 h80 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
0 h
zpracování protokolů
35 h35 h
zpracování seminární práce
0 h
9 h
Celkem140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné zakončení předmětu je nutná účast na přednáškových a konzultačních blocích a vypracování sedmi seminárních prací (protokolů) v rozsahu dvou stran na vybraná témata dle přednášených bloků. Seminární práce má prokázat znalosti z přednášených témat a schopnost specifikovat problém a navrhnout jeho řešení v oblasti udrzitelného rozvoje konkretniho regionu. Ukončení a závěrečné hodnocení předmětu je založeno na výsledcích z jednotlivých částí předmětu (účast na přednáškových a konzultačních blocích a úrovni seminárních prací).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NOVÁČEK, P. Udržitelný rozvoj. 2nd vyd. 430 s. ISBN 978-80-244-2795-9.
VAŠKO, M. Cestovní ruch a regionální rozvoj. 1st vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 95 s. ISBN 80-245-0445-6.
STARZYCZNÁ, H. et al. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005. 343 s. ISBN 80-7248-337-4.
CAPELLO, R. -- NIJKAMP, P. Handbook of regional growth and development theories. Cheltenham: Edward Elgar, 529 s. ISBN 978-1-84980-084-6.
HEŘMANOVÁ, E. -- CHROMÝ, P. et al. Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka. 1st vyd. Praha: ASPI, 2009. 348 s. ISBN 978-80-7357-339-3.
PIKE, A. -- RODRÍGUEZ-POSE, A. -- TOMANEY, J. Local and regional development. New York: Routledge, 2006. 310 s. ISBN 978-0-415-35717-3.
BLAIR, J P. -- CARROLL, M C. Local economic development: analysis, practices, and globalization. 2nd vyd. Los Angeles: Sage Publications, 2009. 313 s. ISBN 978-1-4129-6483-8.
COOKE, P. -- PICCALUGA, A. Regional development in the knowledge economy. Abingdon: Routledge, 2006. 279 s. ISBN 978-0-415-57863-9.
HUBÍK, S. Sociální konstrukce rozvoje regionu. Teoretická a metodologická východiska. 1st vyd. Brno: MSD, s r.o., 2006. 102 s. 1. ISBN 80-86633-73-X.
The sustainability of rural systems: geographical interpretations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 280 s. ISBN 1-4020-0513-X.
MALINOVSKÝ, J. -- SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník vysvětlující pojmy regionálního rozvoje a regionální politiky Evropské unie = [Big English-Czech dictionary of regional development and the EU regional policy. 1st vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 956 s. ISBN 80-248-1117-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Type of output: