Sylabus predmetu UROA - Udržitelný rozvoj regionu v AJ (FRRMS - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: UROA
Název v jazyce výuky: Regional Sustainable Development in EN
Název česky: Udržitelný rozvoj regionu v AJ
Název anglicky: Regional Sustainable Development in EN
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Po absolvování předmětu se budou studenti schopni orientovat v problematice udržitelného rozvoje regionů, zejména v oblastech strategických zdrojů (energetika, doprava), přírodních zdrojů (složek prostředí, krajiny a udržitelného zemědělství), v ochraně přírody a krajiny ve vztahu k rozvoji regionů. Dále získají vědomosti a znalosti o sociálních aspektech rozvoje regionů (cestovní ruch, rekreace, apod.), v ekonomice a politice spojené s regionálním rozvojem. Prakticky bude podporována schopnost kritického myšlení studentů, schopnost odborné diskuze a vyjádření vlastního názoru na celou škálu problémů spojených s udržitelným rozvojem regionů.
 
Obsah předmětu:
1.Udržitelný rozvoj regionů (URR)-- od myšlenkových východisek, strategie, koncepce přes správu a politiku ke konkrétnímu managementu (dotace 3/3)
2.Strategické zdroje URR - udržitelná energetika a doprava (dotace 3/3)
3.Přírodní zdroje URR, složky prostředí a krajiny, udržitelné zemědělství (dotace 3/3)
4.Ochrana přírody a krajiny v URR -- strategie, koncepce, management, praxe (dotace 3/3)
5.Sociální aspekty URR -- cestovní ruch, rekreace, volnočasové aktivity (dotace 3/3)
6.URR -- systémy environmentálního managementu, ekologické audity, odpadové hospodářství, informační technologie (dotace 3/3)
7.Ekonomika a politika URR - hodnocení a oceňování přírodních zdrojů (dotace 3/3)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Analyzovat problémy regionu.
-Formulovat návrhy řešení problémů regionu
-Koncepčně řešit otázky rozvoje regionu v kontextu udržitelného rozvoje
-Připravovat a vyhodnocovat návrhy řešení na odstranění regionálních disparit v širších souvislostech.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     konzultace28 h
     kolokvium28 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení42 h
     zpracování projektů42 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné zakončení předmětu je nutná účast na přednáškových a konzultačních blocích a vypracování sedmi seminárních prací (protokolů) v rozsahu dvou stran na vybraná témata dle přednášených bloků. Seminární práce má prokázat znalosti z přednášených témat a schopnost specifikovat problém a navrhnout jeho řešení v oblasti udrzitelného rozvoje konkretniho regionu. Ukončení a závěrečné hodnocení předmětu je založeno na výsledcích z jednotlivých částí předmětu (účast na přednáškových a konzultačních blocích a úrovni seminárních prací).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPIKE, A. -- RODRÍGUEZ-POSE, A. -- TOMANEY, J.Local and regional developmentNew YorkRoutledge2006978-0-415-35717-3
ZBLAIR, J P. -- CARROLL, M C.Local economic development: analysis, practices, and globalizationLos AngelesSage Publications2009978-1-4129-6483-8
ZThe sustainability of rural systems: geographical interpretationsDordrechtKluwer Academic Publishers1-4020-0513-X
ZPIKE, A. -- RODRÍGUEZ-POSE, A. -- TOMANEY, J.Local and regional developmentNew YorkRoutledge2006978-0-415-35718-0
ZVYSKOT, I. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A.Regional Sustainable Development
DCAPELLO, R. -- NIJKAMP, P.Handbook of regional growth and development theoriesCheltenhamEdward Elgar978-1-84980-084-6
DASHEIM, B T. -- COOKE, P. -- MARTIN, R.Clusters and regional development: critical reflections and explorationsLondonRoutledge2006978-0-415-57862-2
DHOWARD, B.Regional Development Theories and Their ApplicationNew JerseyTransaction Publisher2009978-1-56000-160-7
DSTIMSON, R J. -- STOUGH, R. -- ROBERTS, B H.Regional economic development: analysis and planning strategyBerlinSpringer978-3-540-34826-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Typ výstupu: