Sylabus predmetu UROA - Udržitelný rozvoj regionu v AJ (FRRMS - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Udržitelný rozvoj regionu v AJ
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Po absolvování předmětu se budou studenti schopni orientovat v problematice udržitelného rozvoje regionů, zejména v oblastech strategických zdrojů (energetika, doprava), přírodních zdrojů (složek prostředí, krajiny a udržitelného zemědělství), v ochraně přírody a krajiny ve vztahu k rozvoji regionů. Dále získají vědomosti a znalosti o sociálních aspektech rozvoje regionů (cestovní ruch, rekreace, apod.), v ekonomice a politice spojené s regionálním rozvojem. Prakticky bude podporována schopnost kritického myšlení studentů, schopnost odborné diskuze a vyjádření vlastního názoru na celou škálu problémů spojených s udržitelným rozvojem regionů.
 
Obsah předmětu:
1.Udržitelný rozvoj regionů (URR)-- od myšlenkových východisek, strategie, koncepce přes správu a politiku ke konkrétnímu managementu (dotace 3/3)
2.Strategické zdroje URR - udržitelná energetika a doprava (dotace 3/3)
3.Přírodní zdroje URR, složky prostředí a krajiny, udržitelné zemědělství (dotace 3/3)
4.Ochrana přírody a krajiny v URR -- strategie, koncepce, management, praxe (dotace 3/3)
5.Sociální aspekty URR -- cestovní ruch, rekreace, volnočasové aktivity (dotace 3/3)
6.URR -- systémy environmentálního managementu, ekologické audity, odpadové hospodářství, informační technologie (dotace 3/3)
7.Ekonomika a politika URR - hodnocení a oceňování přírodních zdrojů (dotace 3/3)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     konzultace28 h
     kolokvium28 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení42 h
     zpracování projektů42 h
Celkem140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Pro úspěšné zakončení předmětu je nutná účast na přednáškových a konzultačních blocích a vypracování sedmi seminárních prací (protokolů) v rozsahu dvou stran na vybraná témata dle přednášených bloků. Seminární práce má prokázat znalosti z přednášených témat a schopnost specifikovat problém a navrhnout jeho řešení v oblasti udrzitelného rozvoje konkretniho regionu. Ukončení a závěrečné hodnocení předmětu je založeno na výsledcích z jednotlivých částí předmětu (účast na přednáškových a konzultačních blocích a úrovni seminárních prací).
 
Metody předmětu: Praktické přednášky - tématické bloky
Konzultace k tématickým blokům
 
Literatura:
Základní:
PIKE, A. -- RODRÍGUEZ-POSE, A. -- TOMANEY, J. Local and regional development. New York: Routledge, 2006. 310 s. ISBN 978-0-415-35717-3.
BLAIR, J P. -- CARROLL, M C. Local economic development: analysis, practices, and globalization. 2. vyd. Los Angeles: Sage Publications, 2009. 313 s. ISBN 978-1-4129-6483-8.
The sustainability of rural systems: geographical interpretations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 280 s. ISBN 1-4020-0513-X.
PIKE, A. -- RODRÍGUEZ-POSE, A. -- TOMANEY, J. Local and regional development. New York: Routledge, 2006. 310 s. ISBN 978-0-415-35718-0.
VYSKOT, I. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. Regional Sustainable Development.  [online]. 2013.

Doporučená:
CAPELLO, R. -- NIJKAMP, P. Handbook of regional growth and development theories. Cheltenham: Edward Elgar, 529 s. ISBN 978-1-84980-084-6.
ASHEIM, B T. -- COOKE, P. -- MARTIN, R. Clusters and regional development: critical reflections and explorations. London: Routledge, 2006. 300 s. Regions and cities. ISBN 978-0-415-57862-2.
HOWARD, B. Regional Development Theories and Their Application. New Jersey: Transaction Publisher, 2009. ISBN 978-1-56000-160-7.
STIMSON, R J. -- STOUGH, R. -- ROBERTS, B H. Regional economic development: analysis and planning strategy. 2. vyd. Berlin: Springer, 452 s. ISBN 978-3-540-34826-9.

Studijní plány:
N-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
N-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Typ výstupu: