Sylabus předmětu DER - Demografie a rozvoj (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DER
Název předmětu česky:
Demografie a rozvoj
Název předmětu anglicky: Demography and Development
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (garant)
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Demografie a rozvoj v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Ukázat základní možnosti využití demografických metod při řešení základních otázek v hospodářské a sociální sféře na úrovni regionální, národní i mezinárodní a konečně přispět k pochopení demografických a sociálních aspektů vývoje. Objasnit základní prameny, toky a způsoby hodnocení údajů o populační situaci a populačních procesech.
 
Obsah předmětu:
1.
Demografická teorie (dotace 4/2)
 
a.Pojem, předmět a historický vývoj demografie
b.
Význam demografické struktury obyvatelstva pro demografii, ekonomii a sociální vědy

2.Demografická analýza (dotace 8/10)
 
a.
Demografická statika (analýza stavu obyvatelstva: kategorie, society, struktura, rozmístění)
b.
Demografická dynamika (přirozený, mechanický a sociální pohyb obyvatelstva)
c.
Demografická regionalizace a typologizace

3.
Základní prognózy demografické struktury obyvatelstva (dotace 10/10)
 
a.
Projekce vývoje obyvatelstva oblasti, obyvatelstva městského regionu, obyvatelstva města, obyvatelstva sídliště
b.Projekce vývoje obyvatelstva venkovského regionu
c.
Prognóza pracovních zdrojů, prognóza školních a předškolních kontingentů, ekonomicky činného obyvatelstva, počtu a skladby rodin a domácností, školní a zdravotnické kapacity, populačních vrstev a skupin

4.Demografie a mezinárodní společenství (dotace 6/6)
 
a.Vývoj světové populace a perspektiva dalšího vývoje
b.Migrační pohyby obyvatelstva
c.Analýza a modelování rozmístění obyvatelstva a sídelní struktury státu

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
konzultace
6 h
projektová práce
4 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku25 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test20 h
příprava prezentace10 h
zpracování protokolů
5 h
zpracování projektů
28 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Splnění podmínek zápočtu (povinná účast na seminářích, písemný test , odevzdání projektu a jeho prezentace v seminární skupině). Písemná zkouška (je nutné splnit s 70% úspěšností).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- HÜBELOVÁ, D. Demografie a rozvoj. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 120 s. ISBN 978-80-7375-852-3.
PALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L. Obecná demografie. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 137 s.
KLUFOVÁ, R. -- POLÁKOVÁ, Z. Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 306 s. ISBN 978-80-7357-546-5.
KOSCHIN, F. Demografie poprvé. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 122 s. ISBN 80-245-0859-1.
KOSCHIN, F. Kapitoly z ekonomické demografie. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 52 s. ISBN 80-245-0959-8.
SIEGEL, J S. Applied demography: applications to business, government, law and public policy. San Diego: Academic Press, 686 s. ISBN 0-12-641840-3.
KOSCHIN, F. Aktuárská demografie. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2002. 99 s. ISBN 80-245-0403-0.
PALÁT, M. Demographic development in selected microregions. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 4, s. 203--218. ISSN 1211-8516.

Doporučená:
HINDE, A. Demographic Methods. London: Arnold, 1998. 305 s. ISBN 0-340-71892-7.
SIEGEL, J S. -- SWANSON, D A. The methods and materials of demography. 2. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2004. 819 s. ISBN 0-12-641955-8.
Demographic methods. London: Arnold, 2009. 305 s. ISBN 978-0-340-71892-6.
PALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L. General demography. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 120 s.
PALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- HÜBELOVÁ, D. Demography and Development. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 124 s.
LANGHAMROVÁ, J. -- KAČEROVÁ, E. Demografie: materiály ke cvičení. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 91 s. ISBN 978-80-245-1224-2.
HRUBÝ, J. Základy demografie pre manažéra na vidieku. Nitra: Vysoká škola poľnohospodárska, 1996. 103 s. ISBN 80-7137-311-7.
ROUBÍČEK, V. Úvod do demografie. 1. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 1997. 348 s. ISBN 80-85963-43-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: