Course syllabus RRDELK - Demografie lidského kapitálu (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu: RRDELK
Název předmětu česky:
Demografie lidského kapitálu
Název předmětu anglicky:
Demography of Human Capital
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Beatrice-Elena Chromková Manea, Ph.D., MA (přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí13.00-14.50Z11 (ČP II.)PřednáškaKaždý týden64
Středa
9.00-10.50Z10 (ČP II.)D. Hübelová
Cvičení
Lichý týden
35
Středa
9.00-10.50
Z10 (ČP II.)
Cvičení
Sudý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je specifikovat lidský kapitál v kontextu demografických faktorů (pohlaví, věk, vzdělání, migrace aj.). Cílem je ukázat možnosti hodnocení, změn a vývoje úrovně lidského kapitálu a jejich demografických ukazatelů. Dílčím cílem je seznámit také se vztahem lidského kapitálu a demografických změn ve společnosti, jejich prognózy a regionálními disparitami se zaměřením na Českou republiku.
 
Obsah předmětu:
1.
Lidský kapitál a možnosti jeho hodnocení (dotace 4/2)
 
a.Teorie lidského kapitálu, vymezení pojmu a jeho pojetí, složení a faktory působící na lidský kapitál
b.
Možnosti hodnocení lidského kapitálu, znalosti a potenciál jedince, vhodné datové zdroje

2.Demografické faktory lidského kapitálu (dotace 6/4)
 
a.Demografické faktory (struktura, dynamika, reprodukce lidského kapitálu) ovlivňující úroveň a kvalitu lidského kapitálu
b.Vzdělávací funkce a cíle, formální a neformální vzdělávání obyvatelstva, klasifikace vzdělání, možnosti a metody měření úrovně vzdělání
c.
Populační struktura podle vzdělanostních skupin a její regionální diferenciace

3.
Investice do vzdělání a rozvoje lidského kapitálu (dotace 4/2)
 
a.
Náklady a výnosy z investic do lidského kapitálu, blahobyt a mzdová diferenciace, význam rodiny pro rozvoj lidského kapitulu
b.
Vliv úrovně lidského kapitálu na HDP, individuální produktivita práce, nezaměstnanost, kvalita života
c.
Faktory, příčiny a důsledky vnitřní a vnější migrace v ČR

4.Vývoj a změny faktorů lidského kapitálu a jejich důsledky (dotace 4/2)
 
a.Prognóza vzdělanostní struktury, vývoj počtu vysokoškolských absolventů, regionální disparity
b.
Lidský kapitál a problematika stárnutí populace, stárnutí a jeho projevy na trhu práce, přístupy k řešení důsledků stárnoucí populace

5.
Lidský kapitál a demografické faktory chudoby, zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva (dotace 4/2)
 
a.
Zdraví jako prvek ovlivňujícího kvalitu, kvantitu a produktivitu lidského kapitálu, délka života ve zdraví a v nemoci
b.
Demografické faktory chudoby, příjmové nerovnosti a vliv demografických změn ve struktuře domácností a spotřeby v regionálních disparitách

6.Lidský kapitál a regionální typizace, reprodukce a prognóza (dotace 6/2)
 
a.
Úroveň lidských zdrojů a identifikace problémových regionů, význam pro regionální rozvoj
b.
Reprodukce lidského kapitálu v kontextu globálních ekonomických, společenských a kulturních změn
c.
Prognóza evropské populace a populace v ČR a její souvislosti s vývojem a úrovní lidského kapitálu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
konzultace6 h
projektová práce10 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace
6 h
zpracování protokolů
14 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro účast na zkoušce je nutné splnit zápočet.
Zápočet bude udělen na základě splnění pěti dílčích úkolů, které budou zpracovány formou posteru (hodnoceno max. 60 bodů / ke splnění nutných alespoň 48 bodů).
Zkouška probíhá písemnou formou, nutné je získat 70 % z celkového počtu bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HÜBELOVÁ, D. Geodemografická analýza disparit kvality lidských zdrojů v České republice. 1st vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2014. 166 s. ISBN 978-80-7509-138-3.
KAMENÍČEK, J. Lidský kapitál: bohatství, které dřímá v nás. Praha: Karolinum, 2012.
MAZOUCH, P. -- FISCHER, J. Lidský kapitál. Měření, souvislosti, prognózy. Praha: H. C. Beck, 2001. 116 s. ISBN 978-80-7400-380-6.
LANGHAMROVÁ, J. Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republika do roku 2050. Praha: Oeconomica, 2011.
VLTAVSKÁ, K. -- FISCHER, J. Možnosti měření vlivu lidského kapitálu na souhrnnou produktivitu faktorů: český a slovenský příklad. Praha: VŠE, 2009.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 9. 2019.

Type of output: