Course syllabus RRODA - Obecná demografie (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: RRODA
Název v jazyce výuky: Obecná demografie
Název česky: Obecná demografie
Název anglicky: General Demography
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Beatrice-Elena Chromková Manea, Ph.D., MA (přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní poznatky z oblasti demografie, seznámit je s jejím významem a využitím ve všech sférách a úrovních řízení státní a veřejné správy či municipalit, v podnikatelské, obchodní a výrobní nebo neziskové sféře, stejně tak v celé řadě institucí. Prezentovat studentům základní demografické metody a objasnit kontext celospolečenských změn a jejich vlivu na demografické chování obyvatel v různých regionech.
 
Obsah předmětu:
1.Demografická teorie (dotace 4/2)
 
a.Demografie jako vědní obor, předmět a objekt demografie, její dělení a význam
b.Historický vývoj demografie ve světa a v ČR
c.Zjišťování demografických údajů a zdroje dat, historie a současnost soupisů a sčítání obyvatelstva

2.Demografická analýza (dotace 12/6)
 
a.Rozmístění obyvatelstva, faktory, ukazatele a metody
b.Demografická struktura obyvatelstva, její dělené, typy věkových struktur a faktory demografickou strukturu ovlivňující
c.Demografická dynamika I (úmrtnost, porodnost a plodnost, struktura úmrtnosti, úmrtnostní tabulky, naděje dožití)
d.Demografická dynamika II (sňatečnost a rozvodovost)
e.Vývoj počtu obyvatelstva, komponenty ve vývoji, vliv jednotlivých složek demografické reprodukce, regionální diferenciace

3.Demografická prognóza (dotace 2/2)
 
a.Typologie populačních prognóz, technika populačních a odvozených prognóz

4.Demografická syntéza (dotace 6/4)
 
a.Základní formy dynamických procesů v populaci, změny populačního chování a jejich důsledky
b.Vývoj demografického stárnutí, příčiny a důsledky stárnutí populace, opatření ke zmírnění jeho dopadů
c.Hlavní problémy obecné ekonomické a sociální demografie, jejich regionální diferenciace, demografické odlišnosti rurálních a městských regionů
d.Trendy populačního vývoje České republiky a světa, komparace a příčiny odlišností

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat základní poznatky z demografie v hospodářských rozhodnutích
-Schopnost hodnocení údajů o populační situaci a populačních procesech regionu
-Schopnost podílet se na tvorbě a využití demografických prognóz
-Schopnost využívat demografických prognóz
-Schopnost využívat matematický aparát potřebný pro vytváření matematických modelů reálných situací
-Statistická analýza regionálních dat.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h18 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace6 h12 h
     projektová práce4 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h60 h
     příprava na průběžné hodnocení13 h30 h
     příprava na průběžný test13 h0 h
     příprava prezentace10 h0 h
     zpracování protokolů10 h0 h
     zpracování projektů10 h0 h
     zpracování seminární práce0 h20 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínky zápočtu:
- 1. písemný test v polovině semestru (splnění min. 70 %).
- 2. písemný test na konci semestru (splnění min. 70 %).
- Pokud nebude splněný nutný 70% požadavek, bude v závěru semestru písemný test z celého učiva (splnění min 70 %).
- povinná prezentace ve dvojicích na zadané téma; prezentace bodována (obsahová úroveň, formální zpracování, kvalita slovního projevu apod.; splnění min. 50 %).
- Celkové hodnocení práce ve cvičení bude bonifikací pro zkoušku.

Podmínky zkoušky:
- Zkouška písemná (splnění min 70 %).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L.Obecná demografieBrnoMendelova univerzita v Brně2013
ZPALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- HÜBELOVÁ, D.Demografie a rozvojBrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-852-3
ZKLUFOVÁ, R. -- POLÁKOVÁ, Z.Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populacePrahaWolters Kluwer Česká republika2010978-80-7357-546-5
ZKOSCHIN, F.Demografie poprvéPrahaOeconomica200580-245-0859-1
ZKOSCHIN, F.Kapitoly z ekonomické demografiePrahaOeconomica200580-245-0959-8
ZKOSCHIN, F.Aktuárská demografiePrahaOeconomica200280-245-0403-0
ZROUBÍČEK, V.Úvod do demografiePrahaCODEX Bohemia199780-85963-43-4
ZSIEGEL, J S.Applied demography: applications to business, government, law and public policySan DiegoAcademic Press0-12-641840-3
ZPALÁT, M.Demographic development in selected microregions2011ISSN 1211-8516
DHINDE, A.Demographic MethodsLondonArnold19980-340-71892-7
DHRUBÝ, J.Základy demografie pre manažéra na vidiekuNitraVysoká škola poľnohospodárska199680-7137-311-7
DSIEGEL, J S. -- SWANSON, D A.The methods and materials of demographyAmsterdamElsevier20040-12-641955-8
DPALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L.General demographyBrnoMendelova univerzita v Brně2013
DPALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- HÜBELOVÁ, D.Demography and DevelopmentBrnoMendelova univerzita v Brně2013

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Type of output: