Course syllabus RRIK - Interkulturní komunikace (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: RRIK
Název v jazyce výuky: Interkulturní komunikace
Název česky: Interkulturní komunikace
Název anglicky: Intercultural Communication
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška a ne Interkulturní komunikace v AJ
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými a metodologickými východisky interkulturní komunikace, interdisciplinárního oboru zabývajícího se tématy a důsledky diverzity v komunikaci v různých sociálních skupinách a kulturách.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do interkulturní komunikace jako aplikované disciplíny, historie (dotace 2/2)
2.Proces komunikace, klíčové pojmy interkulturní psychologie (dotace 4/0)
3.Kulturní modely aneb "Rethinking Hofstede": představení, komparace, kritika klasických modelů analýzy kultur (Hofstede, Trompenaars, Hall) (dotace 2/2)
4.Sociálně-psychologické procesy v interkulturní komunikaci: sociální percepce a sociální kognice (dotace 2/2)
5.Osobnost a exprese emocí v interkulturních souvislostech, v rámci semináře posilování emoční a sociální inteligence (EQ, SQ) (dotace 2/2)
6.6. Jazyk jako prostředek uchopování světa: základní poznatky z psycholingvistiky, univerzální vývojová stádia učení se jazyku, Sapir-Whorfova hypotéza, otázky vzájemného ovlivňování myšlení a jazyka (dotace 2/2)
7.Neverbální komunikace: jednotlivé oblasti a porovnání interkulturních odlišností (dotace 2/2)
8.Interkulturní adaptace a proces změny: proces vývoje (kulturní) identity jedince, akulturace, kulturní šok a mechanismy jeho úspěšného zvládání (dotace 2/2)
9.9. Management a leadership v interkulturním prostředí: teorie leadershipu a jejich kritika z interkulturního pohledu, organizační kultura na pozadí interkulturního kaleidoskopu: souhra kulturních vzorců ovlivňující styl vedení, rozhodování, vyjednávání, zvládání konfliktů, týmovou práci (dotace 2/4)
10.Multikulturní identita (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost otevřeně komunikovat s jedinci jiných kultur.
-Schopnost percepce interkulturních rozdílů v mezinárodním kontextu.
-Snižování stereotypů a předsudků.
-Spolupráce v multikulturním kontextu.
-Zvyšování interkulturní kompetence.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení26 h
     práce v terénu10 h
     projektová práce10 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku26 h
     příprava prezentace5 h
     zpracování projektů15 h
     zpracování seminární práce20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - vlastní práce na projektu, účast na hodinách (min 75%), vlastní prezentace v předem domluveném termíně
Zkouška - písemná - test (max 10 bodů), min. 5 bodů
ústní - v případě nejasností písemná část zkoušky může být nahrazena ústní zkouškou
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBERRY, J W. et al.Cross-cultural psychology: research and applicationsCambridgeCambridge University Press2011978-0-521-76212-0
ZČENĚK, J. -- BREŠOVÁ, J. -- SMOLÍK, J.Interkulturní psychologie: Současný výzkum a aplikaceBrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-750-2
ZHOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, G J. -- MINKOV, M.Cultures and organizations: software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survivalNew YorkMcGraw-Hill978-0-07-166418-9
ZHOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, G J.Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežitíPrahaLinde2007978-80-86131-70-2
ZSHIRAEV, E. -- LEVY, D A.Cross-cultural psychology : critical thinking and contemporary applicationsBoston [u.a.]Pearson2013978-0-205-24935-0
ZTUBBS, S L. -- MOSS, S.Human communication: principles and contextsBostonMcGraw-Hill Higher Education978-0-07-338498-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Type of output: