Sylabus predmetu RRODAA - Obecná demografie v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Obecná demografie v AJ
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní poznatky z oblasti demografie, seznámit je s jejím významem a s jejím využitím v hospodářském rozhodování, objasnit základní prameny, toky a způsoby hodnocení údajů o populační situaci a populačních procesech.
 
Obsah předmětu:
1.Demografická teorie (dotace 4/2)
 
a.Pojem, předmět a historický vývoj demografie
b.Metodologický aparát současné demografie: význam demografické struktury obyvatelstva pro demografii, ekonomii a sociální vědy
c.Podstata biometrických modelů, jejich teoretický i praktický význam

2.Demografická analýza (dotace 10/12)
 
a.Demografická statika (analýza stavu obyvatelstva: kategorie, society, struktura, rozmístění)
b.Demografická dynamika (analýza vývoje obyvatelstva: přirozený, mechanický a sociální pohyb obyvatelstva)
c.Syntetické ukazatele režimu reprodukce obyvatelstva

3.Demografická prognóza (dotace 8/8)
 
a.Typologie populačních prognóz
b.Technika populačních prognóz
c.Technika odvozených prognóz

4.Demografická syntéza (dotace 6/6)
 
a.Základní formy dynamických procesů v populaci
b.Základní problémy obecné ekonomické a sociální demografie
c.Demografické metody v národohospodářské teorii i praxi
d.Základní trendy populačního vývoje České republiky a světa

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     konzultace6 h
     projektová práce4 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžné hodnocení15 h
     příprava na průběžný test15 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování projektů20 h
Celkem140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Splnění podmínek zápočtu (povinná účast na seminářích, písemný test , odevzdání projektu a jeho prezentace v seminární skupině). Písemná zkouška 75%.
 
Metody předmětu: Přednášky a cvičení. Celkový počet hodin 48, z toho 24 hodin přednášek a 24 hodin cvičení.
 
Literatura:
Základní:
PALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L. General demography. Brno: Mendel University in Brno, 2014. 119 s. ISBN 978-80-7375-979-7.
LANGHAMROVÁ, J. -- HÜBELOVÁ, D. Demography and development. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2014. 121 s. ISBN 978-80-7375-980-3.
SIEGEL, J S. Applied Demography: Applications to Business, Government, Law, and Public Policy. 1st edition. Bingley, United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, 2008, 686 pgs. ISBN 978-0-12-641840-8. Bingley, United Kingdom: Emerald Group Publishing Limite, 2008. 686 s. ISBN 978-0-12-641840-8.
Demographic methods. London: Arnold, 2009. 305 s. ISBN 978-0-340-71892-6.
PALÁT, M. -- MACA, E. Analysis of the development of selected indicators of the demographic statics and dynamics of the Czech Republic in 1993--2003. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. sv. 53, č. 6, s. 129--144. ISSN 1211-8516.
PALÁT, M. Demographic development in selected microregions. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 4, s. 203--218. ISSN 1211-8516.

Doporučená:
SIEGEL, J S. -- SWANSON, D A. The methods and materials of demography. 2. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2004. 819 s. ISBN 0-12-641955-8.
PALÁT, M. -- MACA, E. Analysis of the development and prediction of the population movement indicators in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. sv. 52, č. 3, s. 17--34. ISSN 1211-8516.
PALÁT, M. -- MACA, E. Analysis of the population movement in the Czech republic through external migration in the period 1993--2003. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2006. sv. 54, č. 3, s. 79--92. ISSN 1211-8516.
PALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L. Obecná demografie. General demography I. 1. vyd. Praha: ASTRON studio CZ, a.s. Veselská 699, Praha 9-Lezňany, 2014. 79 s. I. ISBN 978-80-7509-115-4.
PALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L. Obecná demografie. General demography II. 1. vyd. Praha: ASTRON studio CZ, a.s., Veselská 699, Praha 9-Letňany, 2014. 76 s. II. ISBN 978-80-7509-115-4.

Studijní plány:
B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, LS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Typ výstupu: