Sylabus predmetu IPS - Interkulturní psychologie (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: IPS
Název v jazyce výuky: Interkulturní psychologie
Název česky: Interkulturní psychologie
Název anglicky: Cross-cultural Psychology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Interkulturní psychologie v AJ
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními aspekty interkulturního prostředí, zvládnutí základních poznatků o interkulturních souvislostech a pochopení souvislostí globálně propojeného světa se specifickými národními a kulturními charakteristikami.
 
Obsah předmětu:
1.Vymezení interkulturní psychologie (Vývoj a současný stav, související disciplíny) (dotace 2/1)
2.Základní pojmy interkulturní psychologie (kultura, akulturace, asimilace, etnikum, národ, rasa, steretypy, předsudky) (dotace 2/1)
3.Jazyk a komunikace v interkulturním styku (interkulturní dimenze v komunikaci) (dotace 2/1)
4.Dimenze národních kultur (individualismus vs. kolektivismus, mocenský odstup
femininita vs.maskulinita, vyhýbání se nejistotě atp.)
(dotace 2/1)
5.Postoje a předsudky týkající se etnik, národů, ras (národní a etnické stereotypy) (dotace 2/1)
6.Specifika mezinárodních jednání (konflikt kultur příprava na mezinárodní jednání
mezinárodní marketing, reklama a spotřebitelské chování)
(dotace 2/1)
7.Střetávání národních a podnikových kultur (nadnárodní obchodní organizace, typické formy chování pracovníků v různých podnikových kulturách) (dotace 2/1)
8.Psychologie českého národa (česká národní povaha) (dotace 2/1)
9.Národnostní a etnické menšiny v ČR (znaky a typické chování národnostních a etnických menšin) (dotace 2/1)
10.Interkulturní rozdíly v negociačním chování etnik a národů (interkulturní vyjednávání) (dotace 2/1)
11.Návody k nácviku interkulturních dovedností, zahraniční výzkumy a zjištění (dotace 2/1)
12.Metodologie interkulturní psychologie I (metody výzkumu, design výzkumu, základní pojmy výzkumu) (dotace 2/1)
13.Metodologie intekulturní psychologie II (kvalitativní vs. kvantitativní výzkum) (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Hodnotit regionální rozdíly v mezinárodním kontextu
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí
-Připravovat a vyhodnocovat návrhy řešení kulturních a politických témat v širších souvislostech.
-Schopnost pracovat v mnohonárodnostním týmu
-Schopnost pracovat v multikulturním prostředí

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h14 h
     cvičení14 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)5 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku54 h84 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h0 h
     příprava prezentace20 h0 h
     zpracování protokolů0 h30 h
     zpracování projektů15 h0 h
     zpracování seminární práce12 h40 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude ukončen písemnou zkouškou(60%), podmínkou ukončení bude minimální účast na přednáškách(75%) i cvičeních (75%)a podíl na zpracování případové studie.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, G J.Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežitíPrahaLinde2007978-80-86131-70-2
ZKOLMAN, L.Komunikace mezi kulturami: psychologie interkulturních rozdílůPrahaCredit200180-213-0735-8
ZInterkulturní psychologie: [sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů]PrahaPortál200480-7178-885-6
ZHOFSTEDE, G.Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nationsThousand Oaks, Calif.Sage Publications0-8039-7323-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Typ výstupu: