Sylabus predmetu IPS - Interkulturní psychologie (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Interkulturní psychologie
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: ne Interkulturní psychologie v AJ
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními aspekty interkulturního prostředí, zvládnutí základních poznatků o interkulturních souvislostech a pochopení souvislostí globálně propojeného světa se specifickými národními a kulturními charakteristikami.
 
Obsah předmětu:
1.Vymezení interkulturní psychologie (Vývoj a současný stav, související disciplíny) (dotace 2/1)
2.Základní pojmy interkulturní psychologie (kultura, akulturace, asimilace, etnikum, národ, rasa, steretypy, předsudky) (dotace 2/1)
3.Jazyk a komunikace v interkulturním styku (interkulturní dimenze v komunikaci) (dotace 2/1)
4.Dimenze národních kultur (individualismus vs. kolektivismus, mocenský odstup
femininita vs.maskulinita, vyhýbání se nejistotě atp.)
(dotace 2/1)
5.Postoje a předsudky týkající se etnik, národů, ras (národní a etnické stereotypy) (dotace 2/1)
6.Specifika mezinárodních jednání (konflikt kultur příprava na mezinárodní jednání
mezinárodní marketing, reklama a spotřebitelské chování)
(dotace 2/1)
7.Střetávání národních a podnikových kultur (nadnárodní obchodní organizace, typické formy chování pracovníků v různých podnikových kulturách) (dotace 2/1)
8.Psychologie českého národa (česká národní povaha) (dotace 2/1)
9.Národnostní a etnické menšiny v ČR (znaky a typické chování národnostních a etnických menšin) (dotace 2/1)
10.Interkulturní rozdíly v negociačním chování etnik a národů (interkulturní vyjednávání) (dotace 2/1)
11.Návody k nácviku interkulturních dovedností, zahraniční výzkumy a zjištění (dotace 2/1)
12.Metodologie interkulturní psychologie I (metody výzkumu, design výzkumu, základní pojmy výzkumu) (dotace 2/1)
13.Metodologie intekulturní psychologie II (kvalitativní vs. kvantitativní výzkum) (dotace 2/1)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h14 h
     cvičení14 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)5 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku54 h84 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h0 h
     příprava prezentace20 h0 h
     zpracování protokolů0 h30 h
     zpracování projektů15 h0 h
     zpracování seminární práce12 h40 h
Celkem168 h168 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Předmět bude ukončen písemnou zkouškou(60%), podmínkou ukončení bude minimální účast na přednáškách(75%) i cvičeních (75%)a podíl na zpracování případové studie.
 
Metody předmětu: Předmět je členěn na přednášky a cvičení, na cvičeních budou prezentovány případové studie a odevzdávání jejich písemné verze.
 
Literatura:
Základní:
HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, G J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
KOLMAN, L. Komunikace mezi kulturami: psychologie interkulturních rozdílů. 1. vyd. Praha: Credit, 2001. 188 s. ISBN 80-213-0735-8.
Interkulturní psychologie: [sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů]. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 199 s. ISBN 80-7178-885-6.
HOFSTEDE, G. Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. 2. vyd. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 596 s. ISBN 0-8039-7323-3.

Studijní plány:
Specializace PO Podnikání prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 22. 5. 2019.

Typ výstupu: