Sylabus predmetu SOZ - Systém a organizace zdravotnictví (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SOZ
Název předmětu česky:
Systém a organizace zdravotnictví
Název předmětu anglicky:
Organization of Healthcare Systems
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je, aby se studenti zorientovali v problematice systémů a organizace zdravotnictví. Základem je osvojení si modelů systémů ve zdravotnictví. To studentům umožní následně analyzovat a komparovat model (resp. jeho modifikaci) se skutečností. Studenti získají schopnost odvozovat dopady změn nastavení systému, respektive organizace, ve zdravotnictví na jednotlivé prvky systému (klienty, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny a stát).
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do ekonomie zdravotnictví (dotace 6/3)
 
a.
Spojitost ekonomické teorie a zdravotnictví - zdravotnické služby jako smíšený statek, externality, asymetrické informace, nedokonalá konkurence, cenová regulace.
b.
Manažerská epidemiologie a její aplikace k řízení zdravotnických služeb.
c.
Základní pojmy z oblasti zdraví, zdravotnictví a financování zdravotnictví.

2.
Zdravotnický systém a zdravotní politika (dotace 10/5)
 
a.
Definice zdravotnického systému (nabídka, poptávka). Seznámení s jednotlivými prvky systému (příjemci - pacienti, poskytovatelé - zdravotnická zařízení, plátci zdravotní péče - zdravotní pojišťovny, stát). Vymezení vazeb mezi prvky systému.
b.Modelové případy zdravotnického systému (Semašek, Beveridge, Bismarck, tržní model)
c.
Souvislosti a vazby mezi odpovědností za zdraví, daňovým zatížením a modely financování zdravotnictví.

3.Financování zdravotnictví (dotace 6/3)
 
a.
Rozbor tří základních způsobů financování.
b.
Představení možností úhrad zdravotní péče s využitím veřejných a soukromých zdrojů.
c.
Klasifikační systém DRG (Diagnosis Related Group).
d.
Analýza a komparace role subjektů zdravotnického systému v různých modelem financování.

4.
Ekonomika zdraví (dotace 4/2)
 
a.
Další spektra lidských činností ovlivňujících zdraví.
b.
Role zdravotnických služeb v tomto kontextu.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
55 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
33 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. U studentů prezenční formy je podmínkou pro účast na zkoušce získání zápočtu.
Zápočet:
Pro dosažení zápočtu je nutno získat minimálně 30 bodů z 50. Body lze získat ze zápočtové písemky (30 bodů). Při nedostatečné počtu bodů je povolena jedna oprava zápočtové písemky (50 bodů).
Zápočtová písemka obsahuje kombinaci testových a otevřených otázek.

Zkouška:
Má písemnou a ústní část. Z písemné části lze získat maximálně 50 bodů. Minimální počet bodů pro postup k ústní části je 30. Body získané z písemné části (u studentů prezenční formy v součtu s body získanými při zápočtu) se zohledňují ve výsledném hodnocení zkoušky. U ústní části student odpovídá na položenou otázku (případně ještě na jednu, pokud je první neuspokojivě zodpovězena).
Pokud student nezíská minimální požadovaný počet bodů z písemné části nebo nezodpoví uspokojivě otázky u ústní části, musí zkoušku opakovat. K dispozici jsou dva opravné termíny.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ETIENNE, C. Health systems financing: the path to universal coverage (World Health Report 2010).  [online]. 2010. URL: http://www.who.int/whr/2010/en/.
GLADKIJ, I. a kol. Management ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 380 s. ISBN 80-7226-996-8.

Doporučená:
DURDISOVÁ, J. Ekonomika zdraví. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2005. 228 s. ISBN 80-245-0998-9.
JANEČKOVÁ, H. -- HNILICOVÁ, H. Úvod do veřejného zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 294 s. ISBN 978-80-7367-592-9.
ZLÁMAL, J. -- BELLOVÁ, J. Ekonomika zdravotnictví. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 249 s. ISBN 978-80-7013-551-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 2. 2020.

Typ výstupu: