Sylabus předmětu KRV - Krajinná rekreologie (VP) (LDF - ZS 2009/2010)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KRV
Název předmětu česky:
Krajinná rekreologie (VP)
Název předmětu anglicky:
Landscape Recreation Science
Semestr:
ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Prerekvizity: ne (Krajinná rekreologie nebo nyní Krajinná rekreologie) a Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cíl předmětu: Sociálně-rekreační a zdravotně hygienické využití krajiny pro humánní regeneraci , terapii a rekreační aktivity, možnosti revitalizace a obnovy venkova.
 
Obsah předmětu:
1.
Rekreace jako společenský jev, třídění rekreace a aktivit realizovaných v krajině. (dotace 0/0)
2.
Metody analýz a hodnocení krajiny z hlediska zdravotně-hygienických a sociálně-rekreačních účinků. Vliv krajinných prvků LPF a ZPF na lidský organizmus. (dotace 0/0)
3.
Regenerace organizmu, duševní a fyzické účinky. Rekreační zátěž krajiny, kapacita, přípustné impakty, rekreační potenciál, rekreační efekty. Vlivy prostředí ,alergenní vegetace, záporné vlivy. (dotace 0/0)
4.
Technické a biologické úpravy krajiny pro rekreační, regenerační a terapeutické využití. Stimulace prostředí pro fyzické rekreační aktivity. Atraktivita území. Řízení rekreačních aktivit, legislativa. Ochranná a nápravná opatření proti škodám rekreací. (dotace 0/0)
5.
Cestovní ruch, rajonizace ČR z hlediska cest. ruchu. Koncepce státní politiky cest. ruchu v ČR, vývojové trendy. Turistika v ČR, historický vývoj, současný stav. (dotace 0/0)
6.
Venkovská turistika, rozvoj venkovské turistiky v ČR, v Evropě. Základní problémy rozvoje venkovské turistiky. Dotační politika, rozvoj regionů. Propagace, formy rekreace, podpora forem šetrné turistiky. (dotace 0/0)
7.
Základní formy fyzického a duševního odpočinku. Psychologické aspekty venkovské turistiky. Formy terapie, hipoterapie, canisterapie. Sportovní zařízení, naučné stesky, cyklistické stezky, cykloturistika. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
28 h
zpracování seminární práce
28 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Krajinná rekreologie I. Brno: MZLU v Brně, 2008. 140 s. 1. ISBN 978-80-7375-200-2.
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Krajinná rekreologie II. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 132 s. ISBN 978-80-7375-357-3.
KOTÁSKOVÁ, P. Krajinné stavitelství pro rekreační využití. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 79 s. ISBN 978-80-7375-342-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2013/2014, ZS 2008/2009, ZS 2007/2008, ZS 2006/2007, ZS 2005/2006 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 4. 7. 2010.

Typ výstupu: