Course syllabus KVP - Kulturní aspekty práce v tropech (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          Syllabus 2020          


     Czech          English          


Název: Kulturní aspekty práce v tropech
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Ukončení a kredity: zápočet (3 kredity)
 
Cíl předmětu:
Kurz vycházející z poznatků kulturní a sociální antropologie, obecné jazykovědy a religionistiky, ale i empirie, směřuje k praktickým znalostem a dovednostem pro vybudování předpokladu individuálního přístupu k odlišnému systému hodnot a zvyků tak, aby bylo možno realizovat konkrétní vědecké i rozvojové projekty v kulturně odlišných teritoriích. Součástí výuky bude tedy například nejen charakteristika náboženských systémů, ale i to, jak se v jednotlivých kulturních oblastech prolínají se zvyky majícími původ ve starší kmenové struktuře nebo naopak novodobější historii. „Vedlejším produktem“ kursu by mělo být obohacení posluchače o kritický náhled na mýty a stereotypy vlastní kultury.
 
Obsah předmětu:
1.1) Úvod do kursu (dotace 4/0)
 
a.Teorie a empirie
b.Subjektivní podmínky pro úspěšné působení v kulturně odlišných teritoriích
c.Jak nás vidí – Evropané svýma očima a očima ostatních národů – do jakého kontextu vstupujeme?

2.2) Jedinec a společnost – přírodní a kulturní, rodina a příbuzenství, role pohlaví Vesnice kontra město; sociální stratifikace (dotace 4/0)
3.3) Řád a jeho zdroje – geografie, historie, rituály, tabu (dotace 4/0)
4.4) Jazyk a komunikace /jazykové typy, jazyky (dotace 4/0)
5.5) Náboženství; civilizační okruhy (dotace 4/0)
6.6) Globalizace a její dopady (dotace 4/0)
7.7) Závěrečná diskuse - co očekávat a jak se lze (a nelze) připravit na cestu do nového kulturně odlišného teritoria (s využitím poznatků z kursu, empirie a řízených rozhovorů), prezentace poznatků (dotace 0/4)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     konzultace3 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava prezentace26 h
     zpracování protokolů23 h
Celkem81 h
 
Klíčová slova:
náboženství, jazyky, kultura
 
Ukončení předmětu:
Podmínkou zápočtu je minimálně 70% účast na přednáškách, záznam provedení řízeného rozhovoru, jeho prezentace a účast na závěrečné diskusi.
 
Metody předmětu: Přednášky obsahují základní informace vztahující se k předmětu.
četba doporučené literatury a následná diskuze
příprava řízeného rozhovoru, jeho provedení, záznam a prezentace na závěrečné diskuzi
 
Literatura:
Základní:
KÜNG, H. Po stopách světových náboženství. 1st vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 306 s. ISBN 80-7325-059-4.
COMRIE, B. -- MATTHEWS, S. -- POLINSKY, M. Atlas jazyků: vznik a vývoj jazyků napříč celým světem. 1st vyd. V Praze: Metafora, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7359-129-8.
MURPHY, R F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. 1st vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 267 s. Studijní texty ;. ISBN 80-85850-53-2.

Doporučená:
Malé dějiny lingvistiky. 1st vyd. Praha: Portál, 2005. 239 s. ISBN 80-7178-908-9.
ŠTAMPACH, O I. Přehled religionistiky. 1st vyd. Praha: Portál, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7367-384-0.
Religions of the World. 4th vyd. New York: Macmillan Publishing Company, 1987. 460 s. ISBN 0-02-356930-1.
BÍLÝ, J. Základy etiky, estetiky a religionistiky. 1st vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 170 s. ISBN 80-86861-21-X.
BÍLÝ, J. Základy společenských věd. 1st vyd. Ostrava: Key publishing, 2009. 137 s. Společenské vědy. ISBN 978-80-7418-014-9.
SNELLING, J. Buddhismus. 1st vyd. Praha: Ikar, 2000. 206 s. ISBN 80-7202-616-X.
BOWIE, F. Antropologie náboženství. 1st vyd. Praha: Portál, 2008. 335 s. ISBN 978-80-7367-378-9.
BOËLLE-ROUSSET, C. -- CHEMLA, C. -- RASTETTER, N. Klíč k náboženství: srovnání čtyř největších světových náboženství : [co mají společného judaismus, křesťanství, islám a buddhismus?]. 1st vyd. Praha: Albatros, 2006. 158 s. Klíč. ISBN 80-00-01679-6.
Samuel Huntington: Střet civilizací, Rybka publishers ,2001
E.Thomas. Lawson: Náboženství Afriky. Tradice v proměnách, Prostor, 1998
Jozef Genzor: Jazyky světa, Brno, Lingea, 2015
Mircea Eliade: Posvátné a profánní, Praha, Křesťanská akademie, 1994
Petr Mareš: Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky, Praha, Karolinum 2014

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2017/2018, ZS 2010/2011 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Hana Habrová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Krasnická (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (cvičící, garant, přednášející)
Mgr. Markéta Smrčková (cvičící)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Type of output: