Sylabus predmetu SRTT - Strojírenská technologie (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SRTT
Název v jazyce výuky: Strojírenská technologie
Název česky: Strojírenská technologie
Název anglicky: Technologies in Engineering
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Cílem studijního předmětu je vybavit posluchače základními i odbornými znalostmi v oblastech strojírenské výroby. Jde o odvětví tváření kovů, slévárenství, svařování, obrábění a technickou kontrolu. Jedná se o ucelený průřez strojírenskou technologií pro odborníky v oboru technického znalectví a pojišťovnictví.
 
Obsah předmětu:
1.Slévárenství: (dotace 0/0)
 
a.Metalurgické základy odlévání kovů.
b.Jednotlivé druhy požívaných technických materiálů pro odlitky. Principy tvorby jádra a jaderníků, formování a formovací směsi.
c.Tavení kovů, jejich odlévání a následné čištění odlitků.
d.Kontrola vytvořených výrobků, vady a postupy jejich odstranění.

2.Tváření kovů: (dotace 0/0)
 
a.Základní principy a technologie v oblasti tváření kovů.
b.Primární dělení na odvětví tváření za studena a za tepla.
c.Dělení materiálu, tažení plechů, stříhání a ohýbání.
d.Využití jednotlivých operací v technické praxi.

3.Svařování: (dotace 0/0)
 
a.Základní rozdělení svařování technický materiálů ve strojírenství.
b.Možnosti svařování kovových i nekovových materiálů v závislosti na dané technologii.
c.Technické parametry, přídavné materiály a mechanické vlastnosti svarů.
d.Výstupní kontrola a vady svarových housenek v technickém provozu.

4.Třískové obrábění: (dotace 0/0)
 
a.Rozdělení třískového obrábění v závislosti na obráběné ploše.
b.Obráběcí nástroje a jejich geometrie.
c.Trvanlivost řezného nástroje a jeho opotřebení.
d.Přesnost výroby u jednotlivých technologií.

5.Technická kontrola: (dotace 0/0)
 
a.Základy měření délkových rozměrů, tolerance tvaru a polohy.
b.Kontrola drsnosti povrchu.
c.Ukázky používaných měřidel a přípravků v technické praxi.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analyzovat namáhání součásti a aplikaci materiálu.
-Provádění základních metrologických úkonů k zjištění určujících parametrů předmětných strojů a strojních zařízení
-Schopnost navrhnout a zobrazit strojní součást
-Schopnost posoudit technické parametry strojů a zařízení
-Schopnost posoudit vhodnost navrženého materiálu, protikorozní ochranu
-Schopnost posoudit vhodnost technologie výroby konkrétní strojní součásti
-Student zná základy technického kreslení
-Znalosti aplikované metrologie
-• Schopnost navrhnout technologii výroby a metodu renovace strojní součásti vyrobené z konkrétního materiálu (např. tvářením, obráběním)
-• Znalost všeobecného přehledu o strojírenských materiálech

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h18 h
Samostudium
     příprava na zkoušku35 h56 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h18 h
     zpracování projektů35 h48 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, písemná a ústní zkouška.
Zápočet podmíněn minimálně 80% účastí na cvičeních a účastí na exkurzi ve výrobním provozu. V průběhu semestru student absolvuje dva zápočtové testy s max. bodovým hodnocením 15 bodů z každého testu. Minimální počet bodů pro udělení zápočtu je 20.
Zkouška. Předpoklad pro přihlášku ke zkoušce je udělení zápočtu. Zkouška písemná a ústní,.
Písemná část se skládá z testu s 5 otázkami, na každou otázku musí student odpovědět min ze 75%. Ústní část zkoušky se skládá ze 2 doplňujících otázek z probrané látky. Student musí prokázat min. znalost 80 % informací, které byly uvedeny na přednáškách a cvičeních.
Seminární práce dle jednotlivých strojírenských oblastí.
Dílčí práce z oblasti technické kontroly součástí.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDILLINGER, J.Moderní strojírenství pro školu i praxiPrahaEuropa Sobotáles2007978-80-86706-19-1
ZHUMÁR, A.Materiály pro řezné nástroje PrahaMM,publishing,s.r.o.2008978-80-254-2250-2
ZAMBROŽ, O.Technologie svařováníOstravaZEROSS200580-85771-81-0
ZJELÍNEK, P.Slévárenství OstravaVysoká škola báňská - Technická univerzita 200080-7078-952-2
ZKOUKAL, J. -- ZMYDLENÝ, T.Svařování IOstravaVŠB - Technická univerzita Ostrava 200580-248-0870-6
ZGAZDA, J.Teorie obrábění : průvodce tvorbou třískyLiberecTechnická univerzita v Liberci2009978-80-7372-498-6
ZDVOŘÁK, M. -- GAJDOŠ, F. -- NOVOTNÝ, K.Technologie tváření: plošné a objemové tvářeníBrnoAkademické nakladatelství CERM2007978-80-214-3425-7
ZPODRÁBSKÝ, T. -- SKOČOVSKÝ, P.Grafitické liatinyŽilinaŽU200580-8070-390-6
ZMINAŘÍK, V.Obloukové svařováníPrahaScientia200380-7183-285-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: