Sylabus predmetu EKLES - Ekologie lesa (LDF - ZS 2016/2017)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKLES
Název v jazyce výuky: Ekologie lesa
Název česky: Ekologie lesa
Název anglicky: Forest Ecology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2016/2017
Vyučující: Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Mgr. Radek Michalko, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Pavel Rotter, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: Obecná botanika nebo Lesnická botanika speciální nebo Lesnická pedologie nebo Bioklimatologie
 
Zaměření předmětu:
Poznání struktury, procesů a fungování (provozu) přírodních a obhospodařovaných lesů, ekosystémová analýza v holistickém pojetí, hierarchie a chování systémů, hodnocení ekologických dopadů lidské činnosti na lesní ekosystémy, hodnocení biotických interakcí a trofických vztahů, primární a sekundární produkce, biodiverzity, stresového chování, principů ekologické stability a krajinných a globálních aspektů ochrany lesa. Prohloubení schopnosti analytického přístupu k hodnocení informací a schopností syntetického hodnocení získaných informací.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekologie lesa (dotace 4/4)
2.Vliv prostředí na les - klima (dotace 2/2)
3.Vliv prostředí na les - půda (dotace 2/2)
4.Koloběh vody v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
5.Primární produkce v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
6.Sekundární produkce v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
7.Biodiverzita v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
8.Biogeochemické koloběhy v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
9.Teorie stresu a ekologická stabilita lesních ekosystémů (dotace 2/2)
10.Ekologické základy přírodě blízkého obhospodařování lesních ekosystémů (dotace 2/2)
11.Lesní ekosystémy v globálním kontextu (dotace 2/2)
12.Exkurse - ukázka metod používaných při studiu prostředí lesního ekosystému (dotace 0/16)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Pochopení principů systémové analýzy při hodnocení ekologické stability lesa
-Schopnost aplikovat získané poznatky v managementu lesa a ochraně životního prostředí
-Schopnost užívat metody hodnocení negativních dopadů lidské činnosti na lesní ekosystémy
-Znalosti o struktuře, procesech a fungování (provozu) lesních

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h0 h
     cvičení24 h0 h
     odborná exkurze16 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h60 h
     příprava na průběžné hodnocení18 h32 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičeních a hlavních cvičeních
Zápočtové testy (10 minut, 80% úspěšnost)
Závěrečná písemná (3 otázky, 60 minut) a ústní zkouška (15 minut)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSUCHOMEL, J. -- KULHAVÝ, J. -- ZEJDA, J. -- PLESNÍK, J. -- MENŠÍK, L.Ekologie lesních ekosystémůhttp://inobio.ldf.mendelu.cz/cz/ka1/inovace_stazeniMendelova univerzita v Brně2014
ZKULHAVÝ, J. a kol.Ekologie lesa: doplňkový učební textBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200380-7157-718-9
ZKULHAVÝ, J. a kol.Ekologie lesa II.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-984-X
ZKULHAVÝ, J. a kol.Ekologie lesa III.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2009978-80-7375-355-9
ZLAŠTŮVKA, Z. -- ŠŤASTNÁ, P.EkologieBrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7509-182-6
ZLAŠTŮVKA, Z. -- KREJČOVÁ, P.EkologieBrnoKonvoj2000
ZBEGON, M. a kol.Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]OlomoucVydavatelství Univerzity Palackého199780-7067-695-7
DKLIMO, E. a kol.Lesnická ekologieBrnoVysoká škola zemědělská199480-7157-499-62001
DDUVIGNEAUD, P. -- MEZŘICKÝ, V.Ekologická syntézaPrahaAcademia1988
DRUNNING, S. -- WARING, R.Forest Ecosystems - Analysis at Multiple ScalesNew YorkAcademic Press1998
DZLATNÍK, A.Základy ekologiePrahaSZN1973
DODUM, E.Základy ekologiePrahaAcademia1977
DCHAPIN, F S.Principles of terrestrial ecosystem ecology9781441995049
DBARNES, B V. a kol.Forest ecologyNew YorkWiley0-471-30822-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 2. 2017.

Typ výstupu: