Sylabus predmetu EKLES - Ekologie lesa (LDF - ZS 2016/2017)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Ekologie lesa
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: Obecná botanika nebo Lesnická botanika speciální nebo Lesnická pedologie nebo Bioklimatologie
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Poznání struktury, procesů a fungování (provozu) přírodních a obhospodařovaných lesů, ekosystémová analýza v holistickém pojetí, hierarchie a chování systémů, hodnocení ekologických dopadů lidské činnosti na lesní ekosystémy, hodnocení biotických interakcí a trofických vztahů, primární a sekundární produkce, biodiverzity, stresového chování, principů ekologické stability a krajinných a globálních aspektů ochrany lesa. Prohloubení schopnosti analytického přístupu k hodnocení informací a schopností syntetického hodnocení získaných informací.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekologie lesa (dotace 4/4)
2.Vliv prostředí na les - klima (dotace 2/2)
3.Vliv prostředí na les - půda (dotace 2/2)
4.Koloběh vody v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
5.Primární produkce v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
6.Sekundární produkce v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
7.Biodiverzita v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
8.Biogeochemické koloběhy v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
9.Teorie stresu a ekologická stabilita lesních ekosystémů (dotace 2/2)
10.Ekologické základy přírodě blízkého obhospodařování lesních ekosystémů (dotace 2/2)
11.Lesní ekosystémy v globálním kontextu (dotace 2/2)
12.Exkurse - ukázka metod používaných při studiu prostředí lesního ekosystému (dotace 0/16)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h0 h
     cvičení24 h0 h
     odborná exkurze16 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h60 h
     příprava na průběžné hodnocení18 h32 h
Celkem112 h112 h
 
Klíčová slova:
ekologie
 
Ukončení předmětu:
Povinná účast na cvičeních a hlavních cvičeních
Zápočtové testy (10 minut, 80% úspěšnost)
Závěrečná písemná (3 otázky, 60 minut) a ústní zkouška (15 minut)
 
Metody předmětu: Formou přednášek (2 hod. týdně), cvičení (2 hod. týdně) a exkurzí (16 hod.)
 
Literatura:
Základní:
SUCHOMEL, J. -- KULHAVÝ, J. -- ZEJDA, J. -- PLESNÍK, J. -- MENŠÍK, L. Ekologie lesních ekosystémů. http://inobio.ldf.mendelu.cz/cz/ka1/inovace_stazeni: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 166 s.
KULHAVÝ, J. a kol. Ekologie lesa: doplňkový učební text. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 220 s. ISBN 80-7157-718-9.
KULHAVÝ, J. a kol. Ekologie lesa II. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 221 s. ISBN 80-7157-984-X.
KULHAVÝ, J. a kol. Ekologie lesa III. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 114 s. ISBN 978-80-7375-355-9.
LAŠTŮVKA, Z. -- ŠŤASTNÁ, P. Ekologie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 182 s. ISBN 978-80-7509-182-6.
LAŠTŮVKA, Z. -- KREJČOVÁ, P. Ekologie. Brno: Konvoj, 2000. 184 s.
BEGON, M. a kol. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.

Doporučená:
KLIMO, E. a kol. Lesnická ekologie. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1994. 167 s. ISBN 80-7157-499-62001.
DUVIGNEAUD, P. -- MEZŘICKÝ, V. Ekologická syntéza. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 414 s.
RUNNING, S. -- WARING, R. Forest Ecosystems - Analysis at Multiple Scales. New York: Academic Press, 1998. 370 s.
ZLATNÍK, A. Základy ekologie. Praha: SZN, 1973. 281 s.
ODUM, E. Základy ekologie. Praha: Academia, 1977. 733 s.
CHAPIN, F S. Principles of terrestrial ecosystem ecology. ISBN 9781441995049. URL: http://site.ebrary.com/lib/mendelu/Doc?id=10499340.
BARNES, B V. a kol. Forest ecology. 4. vyd. New York: Wiley, 774 s. ISBN 0-471-30822-6.

Studijní plány:
B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v období: ZS 2017/2018, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, LS 2013/2014, ZS 2013/2014, ZS 2012/2013   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Mgr. Radek Michalko, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Pavel Rotter, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 2. 2017.

Typ výstupu: