Sylabus predmetu GBC - Geobiocenologie (ZF - LS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
GBC
Název předmětu česky:
Geobiocenologie
Název předmětu anglicky:
Geobiocenology
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit se s metodickým postupem diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí, především s geobiocenologickou typologií a s jejími aplikacemi při tvorbě ekologických sítí a harmonizaci využití kulturní krajiny.
 
Obsah předmětu:
1.Geobiocenologie a ekologie krajiny (dotace 2/0)
 
a.
Odkaz prof. A. Zlatníka
b.
Individuální a typologické členění krajiny, srovnání různých klasifikačních systémů vegetace a bioty

2.Biogeografické rámce vegetace ČR (dotace 2/0)
3.Geobiocenologická typologie krajiny -- klasifikační systém (dotace 8/4)
 
a.Teorie typu geobiocénu
b.
Nadstavbové jednotky geobiocenologického klasifikačního systému
c.
Skupiny typů geobiocenů 1. a 2. vegetačního stupně
d.
Skupiny typů geobiocenů 3. a 4. vegetačního stupně stupně
e.
Skupiny typů geobiocenů vyšších poloh (5. - 9. vegetační stupeň)

4.
Zásady konstrukce mapy skupin typů geobiocénů (dotace 0/4)
5.Diferenciace současného stavu krajiny, mapování biotopů a krajiny (dotace 3/2)
 
a.
Přípravné mapování
b.Základní mapování
c.
Podrobné mapování
d.Sekundární analýza údajů o využití půdy

6.Kategorizace geobiocenóz podle intenzity antropogenního ovlivnění a podle stupně ekologické stability (dotace 2/0)
7.
Příklady aplikace geobiocenologie a ekologie krajiny (dotace 8/4)
 
a.
Vymezování kostry ekologické stability
b.
Optimalizace využití krajiny, krajinné plánování, trvale udržitelné využití krajiny, navrhování ÚSES
c.
Změny skupin typů geobiocénu vlivem přírodních jevů
d.
Změny skupin typů geobiocénu působením antropogenních vlivů

8.
Terénní cvičení (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
25 h
cvičení
14 h
práce v terénu
16 h
odborná exkurze
20 h
příprava na zkoušku
12 h
zpracování seminární práce
25 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu je účast na cvičeních, terénních praktikách a odevzdání seminární práce. Při ústní zkoušce jsou ověřovány znalosti předmětu dle obsahové náplně.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ZLATNÍK, A. Ekologie krajiny a geobiocenologie. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1975. 172 s.
AMBROS, Z. -- ŠTYKAR, J. Geobiocenologie I. Brno: MZLU v Brne, 2004. 80 s. ISBN 80-7157-397-3.
BUČEK, A. -- LACINA, J. Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 251 s. ISBN 978-80-7375-046-6.
ZLATNÍK, A. Lesnická fytocenologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 495 s. Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství.
Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability: Metodika pro zpracování dokumentace. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 1995. 122 s. ISBN 80-85765-55-1.
CULEK, M. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1995. 347 s. ISBN 80-8536-880-3.
CULEK, M. a kol. Biogeografické členění České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s. ISBN 80-86064-82-4.
Kol. Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. ISBN 978-80-87457-02-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Pavel Čech dne 23. 11. 2015.

Typ výstupu: