Course syllabus ZDEFT - Dendrologie evropských dřevin (v AJ) (LDF - LS 2015/2016)


     Czech          English          


Kód předmětu:
ZDEFT
Název předmětu česky:
Dendrologie evropských dřevin (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Dendrology of European Forest Tree Species
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poznání vybraných druhů jehličnatých a listnatých dřevin dle morfologických znaků, znalost jejich pojmenování dle vědecké nomenklatury, umět posoudit dřeviny jako rostlinné organizmy v jednotě s jejich biotickým a abiotickým prostředím a ohodnotit dřeviny z hlediska produkce dřevní hmoty, znát dosah a účinnost vlastností jednotlivých druhů dřevin pro řešení praktického využití v lesním hospodářství a tvorbě krajiny.
 
Obsah předmětu:
1.
Náplň a úloha lesnické dendrologie. (dotace 2/1)
 
a.Životní formy dřevin
b.
Proměnlivost druhu
c.
cvičení : Morfologie dřevin -- základní pojmy. Jehličnany 1 (čeledi Gingkoaceae, Pinaceae -- 1. část)

2.
Taxonomie nahosemenných a krytosemenných. (dotace 2/1)
 
a.
cvičení: Jehličnany 2 (čeled Pinaceae -- 2. část )

3.Základy fytogeografie. (dotace 4/2)
 
a.Chorologie. Areály dřevin. Migrace.
b.
Introdukce, nejčastější introdukované dřeviny a jejich potenciální využití v lesnictví a krajině střední Evropy
c.
cvičení : Jehličnany 3 (čeledi Cupressaceae, Taxodiaceae, Taxaceae)
cvičení : Pupeny (větvičky v zimním stavu) a kůra (makroskopické znaky)

4.
Vegetační zonálnost. Boreální lesy. Opadavé listnaté lesy. (dotace 2/1)
 
a.
cvičení : Listnáče 1(čeledi: Fagaceae, Ulmaceae, Corylaceae)

5.
Výšková vegetační stupňovitost. (dotace 2/1)
 
a.
cvičení : Listnáče 2 (čeledi: Oleaceae, Tiliaceae, Aceraceae)

6.Vývoj dřevin na území ČR v době poledové, (dotace 6/3)
 
a.Současná dřevinná skladba. Domácí dřeviny, méně časté a chráněné druhy
b.
Vliv antropické činnosti na dřeviny
c.cvičení: Listnáče 3 (čeledi: Betulaceae, Juglandaceae, Tamaricaceae, Eleagnaceae, Rosaceae -- část 1.), Listnáče 4 (čeledi: Rosaceae -- část 2., Solanaceae, Rutaceae, Ericaceae, Salicaceae -- Populus), Listnáče 5 (čeledi: Salicaceae - Salix, Magnoliaceae, Vitaceae Aquifoliaceae, Anacardiaceae )

7.
Význam dřevin pro člověka - praktické využití, historie a současnost (dotace 4/2)
 
a.
Ekologické vztahy dřevin v lesních porostech
b.
cvičení : Jehličnany a listnáče - opakovací venkovní cvičení (BZA),
c.
: Listnáče 6 (čeledi: Bignoniaceae, Scrophulariaceae, Buxaceae, Rhamnaceae, Berberidaceae, Ranunculaceae, Staphylleaceae, Hippocastanaceae, Fabaceae, Caesalpiniaceae)

8.Systematika, charakteristika, chorologie a ekologie významných druhů dřevin (dotace 6/3)
 
a.a) rodů ( Picea, Abies, Larix, aj. nahosemenných
b.b) krytosemenných čeledí ( Fagaceae, Oleaceae, Aceraceae)
c) vybraných významných druhů dřevin
c.
cvičení: Listnáče 7 (čeledi:Platanaceae, Moraceae, Sapindaceae, Simaroubaceae, Araliaceae, Cornaceae, Hammamelidaceae, Caprifoliaceae, Saxifragaceae, Philadelphaceae, Hydrangeaceae, Celastraceae), Opakování - konzultace. Zápočet - praktické poznávání dřevin

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška26 h
cvičení12 h
seminář1 h
odborná exkurze
20 h
konzultace
1 h
příprava na zkoušku
25 h
příprava na průběžné hodnocení
27 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet -- praktické poznávání dřevin : poznat 80% druhů z jednotlivých skupin
1. listnáče podle herbářových položek (všechny druhy probrané na cvičeních)
2. jehličnany - čerstvé větve(všechny druhy probrané na cvičeních)
3. Šišky, plody a semena jehličnanů i listnáčů
Seznam druhů k jednotlivým částem zápočtu je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.
závěrečná zkouška (délka 20/ 15 min, písemná část 60% celkové známky/ ústní 40%. Seznam okruhů otázek je k dispozici na Dokumentovém serveru UIS
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ÚRADNÍČEK, L. Forest Dendrology.  [online]. 2014. URL: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Forest_Dendrology.pdf.
ÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J. Woody plants of the Czech Republic. 1st vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2010. 368 s. ISBN 978-80-87154-45-8.
POLUNIN, O. -- WALTERS, M. A Guide to the vegetation of Britain and Europe. Oxford: Oxford University Press, 1985. 243 s. ISBN 0-19-217713-3.
VIDAKOVIC, M. Conifers : morphology and variation. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1991. 754 s. ISBN 86-399-0279-8.

Doporučená:
BEAN, W J. Trees and Shrubs hardy in the British Isles. London: J. Murray, 1980. 868 s.
PRESS, B. -- HOSKING, D. Trees of Britain and Europe : photographic field guide. London: New Holland, 2002. 247 s. ISBN 1-84330-131-8x.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 1. 3. 2016.

Type of output: