Course syllabus CADAE - CAD/CAE (LDF - LS 2015/2016)


     Czech          English          


Kód předmětu:
CADAE
Název předmětu česky:
CAD/CAE
Název předmětu anglicky:
CAD/CAE
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jaromír Milch, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Eva Troppová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Osvojení si znalostí a dovedností z oblasti CAE (Computer Aided Engineering) se zaměřením na simulační nástroje využívající numerické analýzy a vazbu těchto nástrojů na ostatní oblasti CAE. Seznámení se s nástroji, jejich specifiky, užívanými metodami, požadavky na CAD modely pro potřeby CAE analýz, základními postupy analýz a procesy výstavby výpočtových modelů pro nasazení metody konečných prvků v jednotlivých oblastech inženýrské analýzy.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu, úvod do problematiky CAE a MKP (přehled nástrojů a obecné postupy CAD/CAE, vazby součástí CAE). Seznámení s balíkem aplikací ANSYS. (dotace 0/3)
2.
Podstata modelování, typy analýz, typický proces analýzy MKP. Seznámení s prostředím ANSYS, základní nastavení prostředí. (dotace 0/3)
3.Prostředí CAE nástrojů využívajících MKP (režimy práce, popis GUI, správa souborů), běhová prostředí ANSYS, nastavení úloh. (dotace 0/3)
4.
Tvorba geometrických modelů v ANSYS (import modelu, dimenze úlohy, geometrické entity, princip výstavby modelu, souřadné systémy, jednotky). (dotace 0/3)
5.
Tvorba geometrického modelu v ANSYS (Booleovské operace). Síťování, konečné prvky (typy sítí a prvků, vliv na kvalitu výsledků). (dotace 0/3)
6.
Fyzikální model (fyzikální podstata problémů, počáteční a okrajové podmínky, materiálové modely). (dotace 0/3)
7.
Řešení a interpretace výsledků (řešiče, konvergence, export dat, zobrazení). (dotace 0/3)
8.Parametrizované modelování, pravděpodobnostní modelování. (dotace 0/3)
9.
Mechanická analýza (statická, lineární/nelineární), kontaktní analýza. (dotace 0/3)
10.
Dynamické analýzy (modální, harmonická, předpětí, transientní). (dotace 0/3)
11.
Teplotní analýzy (kondukce, konvekce, radiace, stacionární/nestacionární). (dotace 0/3)
12.
Konzultace projektů. (dotace 0/3)
13.
Konzultace projektů. (dotace 0/3)
14.
Obhajoba projektů. (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
42 h
28 h
konzultace10 h15 h
projektová práce10 h10 h
příprava na průběžné hodnocení
7 h
12 h
zpracování seminární práce15 h
19 h
Celkem84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - udělen v případě 80% účasti na cvičení a na základě schválení seminární práce (rozvržení a formátování dle předlohy, bezchybný postup tvorby modelu, bezchybný popis postupu)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLÁŘ, V. -- NĚMEC, I. -- KANICKÝ, V. FEM - Principy a praxe metody konečných prvků. 1st vyd. Praha: Computer Press, 1997. 12 s. ISBN 80-7226-021-9.
AUTODESK, F. Studentský portál fy AUTODESK.  [online]. 2010. URL: http://students4.autodesk.com/ .
PETRUŠKA, J. Počítačové metody mechaniky II – Metoda konečných prvků. Brno: VUT v Brně, 2003. 88 s.
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. Autodesk Inventor : adaptivní modelování v průmyslové praxi. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2004. 283 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-251-0389-7.
JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky : hledání souvislostí : učební texty I. 1st vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 682 s. ISBN 978-80-7204-555-61.

Doporučená:
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. Mechanical Desktop 6. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2002. 292 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7226-707-8.
Fundamentals of finite element analysis. Boston: McGraw-Hill, 494 s. ISBN 0-07-239536-2.
BERG, M. -- CHEONG, O. -- KREVELD, M. Computational Geometry : Algorithms and Applications.  Berlin, Heidelberg. 2008. ISBN 9783540779742. URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-77974-2.
MADENCI, E. -- GUVEN, I. The finite element method and applications in engineering using ANSYS. New York: Springer, 2006. 686 s. ISBN 0-387-28289-0.
Finite element analysis: theory and application with ANSYS. 3rd vyd. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 861 s. ISBN 978-0-13-241651-1.
JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky : hledání souvislostí : učební texty II. 1st vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 683 s. ISBN 978-80-7204-556-32.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 13. 1. 2017.

Type of output: