Course syllabus RRVE - Vůdcovství a etika (FRRMS - LS 2014/2015)


     Czech          English          


Kód předmětu: RRVE
Název předmětu česky:
Vůdcovství a etika
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem kombinovaného předmětu je seznámit studenty s obecnými postuláty, jako základními předpoklady naplnění cílů projektu, osobními a kvalifikačními požadavky, na vykonávání pozice vedoucího manažera projektu, označovanou jako vůdcovství. Přiblížit principy efektivní komunikace mezi vůdcem a manažery nižších organizačních stupňů, odpověděných za zpracování jednotlivých částí projektu. Naučit studenty cíleně využívat motivační faktory pro termínované splnění požadavků sjednaných s objednateli projektu.Přiblížit význam etiky, etiky a zásady úspěšného obchodního jednání, pravidla společenského chování manažerů a formy příležitostných setkání s obchodními partnery
 
Obsah předmětu:
1.Teorie předpokladů splnění cílů projektu. (dotace 3/0)
 
a.
Teorie konkurence časem.
b.Teorie učící se organizace.
c.
Teorie lidských vztahů.
d.
Teorie tichých znalostí.
e.
Teorie kategorií způsobilosti vůdcovského vedení pracovních kolektivů.
f.Teorie rozhodovacího procesu.

2.
Strategie využívané pro splnění cílů projektu. (dotace 3/0)
 
a.
Konkurenční síly, konkurenční pozice, konkurenční strategie, konkurenční profil, konkurenční výhoda.
b.
Komparativní výhoda.
c.Strategie vizualizace plnění cílů projektu.

3.
Metody používané pro splnění cílů projektu. (dotace 3/0)
 
a.
Metody manažerské, benchmarking, benchlearming.
b.
Kodifikované znalosti, transformace tichých znalostí, socializování, externalizace, internalizace.
c.
Systematika znalostí, údajů a informací.
d.
Metody obchodních příležitostí firmy. Metody matematicko-statistické používané a analýze dosažených výsledků.

4.
Pozice vůdce při řízení pracovních kolektivů (dotace 3/0)
 
a.
Vymezení pozice vůdce, osobnost vůdce, základní osobnostní typy, vztahové styky vůdce, rozhodování vůdce, spolupráce vůdce s podporovatelem strategie splnění cílů projektu.
b.Principy vedení pracovních kolektivů, omezenost času při řízení kolektivů, stanovení priorit v řízení pracovních kolektivů, efektivní komunikace.
c.Kkomunikativní jednání, základní motivy podle Madsena, motivátory podle Herzberga, verbální dovednosti.

5.
Firemní kultura (dotace 3/0)
 
a.
Vymezení kultury, principy kultury firmy, funkce kultury firmy, typy kultury firmy, prvky kultury firmy, změny kultury, filozofie kultury, nástroje kultury, realizace kultury.
b.
Výchova a výcvik manažerů v kultuře firmy.

6.Sociální skupiny ve firmě (dotace 3/0)
 
a.
Sociální skupina, principy existence sociální skupiny, formální a neformální skupiny, význam sociálních skupin pro splnění úkolů a cílů, interakce v sociální skupině, postoje členů sociální skupiny, hodnoty diferencovaného vtahu členů skupiny k životní a kulturní úrovni.

7.
Etika v roli manažera (dotace 3/0)
 
a.
Vymezení etiky, etika komunikace, dary, úplatky, korupce, etický kodex chování v EU, zásady lobingu, goodwill, situační etika vůdců v interpersonálních konfliktech.
b.
Základní typy manažerů podle postojů k etice, ekonomisté, konvencionalisté, idealisté, reformisté.

8.Obchodní jednání (dotace 3/0)
 
a.
Význam obchodního jednání, stádia obchodního jednání, administrativa spojená s obchodním jednáním.
b.
Etika v obchodním jednání, ekonomičnost obchodního jednání, role manažera v obchodním jednání, obchodní zvyklosti hostitelů v průběhu obchodního jednání v členských zemích EU.

9.Společenská setkání v rámci obchodního jednání (dotace 4/0)
 
a.
Význam společenských setkání, role vůdce při společenských setkáních, druhy společenských setkání, etiketa účastníků společenských setkání.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
Celkem
28 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška a vypracování seminární práce na zadané téma. Každý student bude vypracovávat seminární práci na samostatně zadané téma.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BUCHHOLTZ, A K. -- CARROLL, A B. Business & society: ethics & stakeholder management. 8th vyd. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2012. 760 s. ISBN 978-0-538-46676-9.
CRANE, A. -- MATTEN, D. Business ethics: managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. 3rd vyd. Oxford: Oxford University Press, 2010. 614 s. ISBN 9780199564330.
International Management Ethics: a critical, cross-cultural perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 300 s. ISBN 978-0-521-61865-6.
MAYLOR, H. Project management. 4th vyd. Harlow, England: Financial Times Prentice Hall, 2010. 414 s. ISBN 978-0-273-70432-4.
ANDREWS, T G. International management: culture and beyond. 4th vyd. Chichester, England: John Wiley & Sons, 2009. 469 s. ISBN 978-1-405-17399-5.
KARLÖF, B. -- LÖVINGSSON, F H. Management od A do Z: klíčové pojmy a termíny. 1st vyd. Brno: Computer Press, 309 s. ISBN 80-251-1001-X.
PUTNOVÁ, A. Etické řízení ve firnmě. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. 168 s. ISBN 978-80-247-1621-3.
PFEIFER, L. -- ULMANOVÁ, M. Firemní kultura. Praha: Grada, 1993. 144 s. ISBN 80-7169-018-X.
DOROTÍKOVÁ, S. Etika: příspěvek k etice jednání. Praha: Unverzita Karlova v Praze, 2005. 101 s. ISBN 80-7290-238-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace PROJ Projektové řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 26. 5. 2015.

Type of output: