Course syllabus SOCE - Socioekonomické evaluace ve veřejném sektoru (FRRMS - LS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          Syllabus 2020          


     Czech          English          


Kód předmětu: SOCE
Název v jazyce výuky: Socioekonomická evaluace ve veřejném sektoru
Název česky: Socioekonomické evaluace ve veřejném sektoru
Název anglicky: Socioeconomic Evaluation of Public Sector
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2014/2015
Vyučující: Ing. Michelle Dorée, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Předmět je zaměřen na aplikaci procesu hodnocení (evaluace) v oblasti veřejných rozpočtů. Předmět prohlubuje základní poznatky o evaluaci získané v předmětu "Programy a strategie regionálního rozvoje" a dále aplikuje teorii
evaluace zejména v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Součástí předmětu je analýza vybraných evaluačních aktivit prováděných v tuzemsku a jejich výstupů s následnou tvorbou vlastních závěrů z uvedených aktivit.
 
Obsah předmětu:
1.Proces evaluace a jeho aplikace (dotace 2/1)
2.Typy evaluací ve veřejném sektoru (dotace 2/1)
3.Subjekty evaluace v roli vykonavatelů hodnotícího procesu. Otázka objektivity. (dotace 2/1)
4.Fáze evaluačního procesu. Řízení procesu evaluace. (dotace 4/2)
5.Indikátorový systém a jeho aplikace v evaluaci (dotace 4/2)
6.Otázka jakosti evaluace. Hodnotící tabulka práce členů evaluačního týmu jako pomocný nástroj. (dotace 4/2)
7.Evaluační kapacita ČR a její rozvoj (dotace 2/1)
8.Výstupy evaluace v ČR v kontextu regionální a strukturální politiky EU (dotace 8/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Tvorba projektů a jejich management

Oborově specifické kompetence:
 
-Aplikace metod a technik programové a projektové evaluace.
-Aplikace stakeholder analýzy a C-A metod při řízení veřejného výdajového programu.
-Řešit problémy regionálního rozvoje s využitím projektového přístupu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     seminář14 h
     konzultace15 h
     veřejná prezentace (ústní)11 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava na průběžný test25 h
     příprava prezentace25 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Dva písemné testy na 60 minut (každý má váhu 50 % na celkové známce) během semestru. Student musí získat minimálně 69 % z celkového počtu bodů v každém testu. Účast na každém testu je povinná. Podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu za dvě uznané případové studie.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKRBOVÁ, J.Veřejné výdajové programy a jejich efektivnostEurolex Bohemia200580-86861-77-5
ZOCHRANA, F.Hodnocení veřejných projektů a zakázekPrahaASPI200480-7357-033-5
ZOCHRANA, F.Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoruPrahaEkopress200580-86119-96-3
DHRDÝ, M.Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EUPrahaAspi200680-7357-137-4
DOCHRANA, F.Programové financování a hodnocení veřejných výdajů: teorie a metodika hodnocení veřejných výdajů a veřejných služeb v systému programové alokace zdrojůPrahaEkopress200680-86929-13-2
DPEKOVÁ, J. -- PILNÝ, J. -- JETMAR, M.Veřejná správa a finance veřejného sektoruPrahaASPI200580-7357-052-1
DVITURKA, M. et al.Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje: realizační výstup výzkumného záměru MŠMT 145600001 "Faktory efektivnosti rozvoje regionů"V BrněMasarykova univerzita200580-210-3639-7
DELBONA, a.s. Evaluace socioekonomického rozvoje. 1.vyd. Praha: MMR, 2005.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 2. 12. 2014.

Type of output: