Sylabus předmětu SOCE - Socioekonomické evaluace ve veřejném sektoru (FRRMS - LS 2014/2015)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Název: Socioekonomické evaluace ve veřejném sektoru
Semestr: LS 2014/2015
Garant předmětu: Ing. Michelle Dorée, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Předmět je zaměřen na aplikaci procesu hodnocení (evaluace) v oblasti veřejných rozpočtů. Předmět prohlubuje základní poznatky o evaluaci získané v předmětu "Programy a strategie regionálního rozvoje" a dále aplikuje teorii
evaluace zejména v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Součástí předmětu je analýza vybraných evaluačních aktivit prováděných v tuzemsku a jejich výstupů s následnou tvorbou vlastních závěrů z uvedených aktivit.
 
Obsah předmětu:
1.Proces evaluace a jeho aplikace (dotace 2/1)
2.Typy evaluací ve veřejném sektoru (dotace 2/1)
3.Subjekty evaluace v roli vykonavatelů hodnotícího procesu. Otázka objektivity. (dotace 2/1)
4.Fáze evaluačního procesu. Řízení procesu evaluace. (dotace 4/2)
5.Indikátorový systém a jeho aplikace v evaluaci (dotace 4/2)
6.Otázka jakosti evaluace. Hodnotící tabulka práce členů evaluačního týmu jako pomocný nástroj. (dotace 4/2)
7.Evaluační kapacita ČR a její rozvoj (dotace 2/1)
8.Výstupy evaluace v ČR v kontextu regionální a strukturální politiky EU (dotace 8/4)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     seminář14 h
     konzultace15 h
     veřejná prezentace (ústní)11 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava na průběžný test25 h
     příprava prezentace25 h
Celkem168 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Dva písemné testy na 60 minut (každý má váhu 50 % na celkové známce) během semestru. Student musí získat minimálně 69 % z celkového počtu bodů v každém testu. Účast na každém testu je povinná. Podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu za dvě uznané případové studie.
 
Metody předmětu: Přednášky a semináře. Analýza případové studie evaluačního projektu. Diskuse. Aktivita během semináře. Studium literatury a odborných článků. Celkový počet hodin 42, z toho 28 přednášky a 14 semináře.
 
Literatura:
Základní:
KRBOVÁ, J. Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost. Eurolex Bohemia, 2005. 236 s. ISBN 80-86861-77-5.
OCHRANA, F. Hodnocení veřejných projektů a zakázek. 3. vyd. Praha: ASPI, 2004. 195 s. ISBN 80-7357-033-5.
OCHRANA, F. Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 175 s. ISBN 80-86119-96-3.

Doporučená:
HRDÝ, M. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. 1. vyd. Praha: Aspi, 2006. 203 s. ISBN 80-7357-137-4.
OCHRANA, F. Programové financování a hodnocení veřejných výdajů: teorie a metodika hodnocení veřejných výdajů a veřejných služeb v systému programové alokace zdrojů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 189 s. ISBN 80-86929-13-2.
PEKOVÁ, J. -- PILNÝ, J. -- JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2. vyd. Praha: ASPI, 2005. 555 s. ISBN 80-7357-052-1.
VITURKA, M. a kol. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje: realizační výstup výzkumného záměru MŠMT 145600001 "Faktory efektivnosti rozvoje regionů". 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 2005. 136 s. ISBN 80-210-3639-7.
ELBONA, a.s. Evaluace socioekonomického rozvoje. 1.vyd. Praha: MMR, 2005.

Studijní plány:
Specializace VSP Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Michelle Dorée, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 8. 1. 2015.

Typ výstupu: