Sylabus předmětu RRVARO - Vybrané aspekty rozvoje obcí (FRRMS - LS 2014/2015)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRVARO
Název v jazyce výuky: Vybrané aspekty rozvoje obcí
Název česky: Vybrané aspekty rozvoje obcí
Název anglicky: Selected Aspects of Community Development
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2014/2015
Vyučující: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: ne Vybrané aspekty rozvoje obcí v AJ
 
Zaměření předmětu:
Studenti budou seznámeni s vybranými tématy souvisejícími s rozvojem obcí na území ČR, přičemž jednotlivé problematiky je diskutována i v mezinárodním kontextu -- tj. z pohledu zkušeností z některých dalších vybraných států EU.
 
Obsah předmětu:
1.Velikostní kategorie obcí -- srovnání ČR a ostatních států EU (zejména vysoký podíl malých obcí -- fragmentovaná administrativní struktura na lokální úrovni v ČR) (dotace 1/0)
2.Specifika rozvoje v různých velikostních kategoriích obcí (statutární města, obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem, malé venkovské obce "nestřediskového" typu) (dotace 1/0)
3.Meziobecní spolupráce -- snaha o eliminaci problému malých obcí prostřednictvím rozvoje funkční spolupráce mezi obcemi, typy meziobecní spolupráce a nejčastější motivace pro vytváření spolupracujících svazků obcí (dotace 2/1)
4.Rozvoj obce ve vztahu ke konkrétní geografické poloze -- specifika rozvoje obcí v periferních oblastech (např. vnitřní periférie, obce v pohraničí), v přechodných oblastech a v jádrových oblastech (dotace 2/1)
5.Typy rozvojových areálů na úrovni obcí -- aktivity směřující k využití brownfields jako alternativy k využití greenfields - snahy o omezení suburbanizace a související problematika tzv. urban sprawl) (dotace 2/1)
6.Významní aktéři rozvoje na úrovni obcí -- rozvojové projekty a střety zájmů mezi různými zájmovými skupinami (podnikatelé, neziskové organizace, spolky, aktivní občané apod.), role obce při hledání kompromisních rozvojových schémat (dotace 2/1)
7.Demografické změny a dopady na rozvoj obcí -- soudobé demografické trendy (např. stárnutí populace, depopulace či zmenšování průměrné velikosti domácnosti) a jejich dopady na bytovou výstavbu a sociální politiku obcí (dotace 1/1)
8.Problematika sociálně vyloučených komunit (např. Rómové) a jedinců (např. bezdomovci) -- aktivity obcí na opětovnou integraci vyloučených osob do společnosti (např. modelová oblast tzv. "Bronxu" v Brně) (dotace 1/1)
9.Hodnocení dynamiky rozvoje obcí a potenciálů rozvoje na lokální úrovni -- využití různých přístupů a metod dokumentovaných mimo jiné na konkrétních příkladech z Atlasu krajiny ČR (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analyzovat problémy obce
-Koncepčně řešit otázky rozvoje obcí v ekonomických, hospodářsko-politických, environmentálních a sociálních souvislostech.
-Připravovat a vyhodnocovat návrhy řešení na odstranění problémů na úrovni obcí.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška12 h
     cvičení6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku90 h
     příprava prezentace12 h
     zpracování seminární práce20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Výsledné hodnocení z předmětu se skládá ze ZÁPOČTU a ZKOUŠKY
ZÁPOČET: vypracování 2 seminárních prací: (a) studie - analýza vybraného rozvojového problému pro konkrétní obec, (b) prezentace -- stručné představení základních poznatků ze studie takovou formou, aby to bylo zajímavé pro obdobnou i laickou veřejnost. Každá ze seminárních prací je za maximálně 10 bodů, přičemž student musí z obou prací získat MINIMÁLNĚ 50 % bodů, tj. celkem alespoň 10 bodů. Současně platí druhá podmínka - z každé seminární práce musí student obdržet alespoň 2 body. Splněním těchto podmínek obdrží student ZÁPOČET. Udělení zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce.
ZKOUŠKA: zkouška se koná písemně. Maximální počet bodů ze zkoušky je 80. Student musí zkoušku napsat MINIMÁLNĚ na 60 %, tj. 48 BODŮ, aby mohl být pozitivně klasifikován. Pokud student získá ze zkoušky celkově 48 a více bodů, tak výsledná známka z předmětu je daná součtem bodů získaných ze seminárních prací a z písemné zkoušky. Jednotlivé stupně hodnocení jsou pak následující:
A 90,1-100 bodů
B 82,1-90 bodů
C 74,1-82 bodů
D 66,1-74 bodů
E 58,0-66 bodů
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMICHAL, I. -- VAJDOVÁ, Z. -- DANIEL, Č.Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990PrahaSociologický ústav AV ČR200680-7330-086-9
ZDENTERS, B. -- LAWRENCE, R.Comparing Local Governance. Trends and DevelopmentsLondonPalgrave Macmillan2005978-0-333-99556-3
ZSWIANIEWICZ, P.Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern EuropeBudapestOpen Society Institute 2002
ZSWIANIEWICZ, P.Public Perception of Local Governments, Between Active Appreciation, Passive Approval and Distrustful WithdrawalBudapestOpen Society Institute2001

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 2. 12. 2014.

Typ výstupu: