Course syllabus UCR - Účetnictví a daně v CR (PEF - LS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: UCR
Název v jazyce výuky: Účetnictví a daně v CR
Název česky: Účetnictví a daně v CR
Název anglicky: Accounting and Taxes in Tourism
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2014/2015
Vyučující: Ing. Milena Otavová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Finanční účetnictví I
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s otevřením účetních knih, zachycením typických operací subjektů podnikajících v cestovním ruchu v průběhu účetního období a k datu účetní závěrky. Hlavní pozornost bude věnována účetním případům cestovních kanceláří a cestovních agentur.
Seznámit studenty s daňovou problematikou, která souvisí s podnikáním v cestovním ruchu. Budou objasněny specifika a odlišnosti ve zdaňování těchto podnikatelských subjektů. Zvláštní důraz bude kladen na daň z přidané hodnoty, kde jsou cestovní služby řešeny v rámci zvláštního režimu.
 
Obsah předmětu:
1.Vymezení základních pojmů v cestovním ruchu důležitých pro oblast zdaňování a účetnictví (cestovní kancelář, cestovní agentura, cestovní smlouva,zájezd. Způsob prokazování výdajů na dosažení příjmů. (dotace 2/0)
2.Cestovní náhrady -- náhrady zaměstnance při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, náhrady podnikatele (dotace 2/1)
3.Daňové zákony v oblasti cestovního ruchu (vymezení). Zákon o daních z příjmů a s ním související zákony. Švarcsystém. Výdaje na reprezentaci, reklamní předměty, dary. (dotace 2/2)
4.Zákon o dani z přidané hodnoty. Zvláštní režim pro cestovní služby. Osvobozená plnění. Zdanění přepravy (dotace 4/3)
5.Subjekty podnikající v cestovním ruchu a uplatňování daňových výdajů - výdaje procentem z příjmů, daňová evidence. (dotace 2/2)
6.Vedení účetnictví a jeho povinnost, forma pro subjekty podnikající v cestovním ruchu. (dotace 1/0)
7.Zahájení podnikání subjektu podnikajícího v cestovním ruchu v návaznosti na právní formu. Otevření účetních knih. Zřizovací výdaje. (dotace 2/1)
8.Nákupy vstupů cestovní kanceláře. Pořizování dlouhodobého majetku formou nákupu na úvěr a finančního leasingu. Technické zhodnocení vlastního a najatého majetku. Další vstupy do podnikání subjektu. (dotace 3/1)
9.Zúčtovací vztahy s dodavateli a odběrateli služeb. (dotace 2/1)
10.Zúčtovací vztahy vyjádřené v cizí měně. Kursové rozdíly u pohledávek, závazků, finančních účtů. Podnikání směnáren. (dotace 2/1)
11.Prodej zájezdu. Zúčtovací vztahy při zprostředkování prodeje zájezdu (cestovní kanceláře, cestovní agentury) (dotace 3/2)
12.Rezervy používané u subjektů podnikajících v cestovním ruchu. (dotace 2/0)
13.Uzávěrka a závěrka subjektu podnikajícího v cestovním ruchu (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Přehled o zvláštnostech zdaňování služeb v cestovním ruchu
-Přehled o možnostech účetního zachycení transakcí specifických pro cestovní ruch
-Schopnost praktické aplikace metodických postupů účetního zachycení transakcí v cestovních kancelářích
-Schopnost praktické aplikace zvláštních pravidel zdaňování pro oblast cestovního ruchu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku63 h
     příprava na průběžné hodnocení21 h
     zpracování projektů14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování případové studie. Zpracování zvoleného tématu skupinou max. 4 studentů (obvykle je výběr z 10-12 témat z účetní nebo daňové problematiky v oblasti cestovního ruchu). Zkouška je písemná. Pro úspěšné absolvování je potřeba více než 60 % správných odpovědí z každé části (účetní a daňové). Každá část obsahuje teoretickou a praktickou část. Délka trvání každé části je 30 min.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZOTAVOVÁ, M. -- SOBOTKOVÁ, V. -- SVOBODA, P.Daně a účetnictví v cestovním ruchuPrahaWolters Kluwer ČR2012978-80-7357-868-8
ZÚčetnictví podnikatelů 2010: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2010PrahaWolters Kluwer2010978-80-7357-526-7
DRAMBOUSEK, J.Cestovní kanceláře a daně : po říjnové novele 2005PrahaASPI200580-7357-123-4
DJANOUŠEK, K.Cestovní náhrady ve 192 příkladechOlomoucANAG2010978-80-7263-584-9
DPITNER, L. -- BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2010OlomoucANAG2010978-80-7263-603-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 9. 10. 2014.

Type of output: