Sylabus predmetu RRPEK - Podniková ekonomika (FRRMS - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRPEK
Název předmětu česky:
Podniková ekonomika
Název předmětu anglicky:
Business Economics
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Garantující ústav: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získat znalosti o ekonomickém a finančním systému podniku, schopnost aktivně ovlivńovat výsledek hospodaření podniku a schopnost navrhovat řešení problémů v oblasti ekonomiky podniku.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia (dotace 1/0)
2.
Podnik, podnikání, podnikové formy (dotace 1/0)
3.
Ekonomický systém podniku (dotace 2/0)
4.
Technicko-ekonomické souvislosti hospodářské činnosti podniků (dotace 6/4)
5.
Finanční základna podniku a její alokace v majetku podniku (dotace 4/0)
6.
Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku (dotace 6/10)
7.
Obrat peněžních toků v podniku (dotace 2/4)
8.
Riziko v podnikání (dotace 2/0)
9.
Základy investičního rozhodování podniku (dotace 2/6)
10.
Základy analýzy ekonomického rozvoje podniku (dotace 2/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení17 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace15 h
zpracování seminární práce20 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška písemnou formou. Vykonání zkoušky je podmíněno udělením zápočtu na základě požadovaného počtu bodů, které je možné získat za aktivní účast na cvičeních, kontrolní a zápočtový test.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SYNEK, M. -- KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 498 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3.
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
WÖHE, G. -- KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. 928 s. ISBN 978-80-7179-897-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 6. 1. 2015.

Typ výstupu: