Course syllabus ZBL - Obecná botanika (LDF - ZS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: ZBL
Název v jazyce výuky: Obecná botanika
Název česky: Obecná botanika
Název anglicky: General Botany
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2014/2015
Vyučující: Ing. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Habrová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (garant, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (přednášející)
Výchozí předměty: ne Obecná dendrologie
 
Zaměření předmětu:
Předmět Obecná botanika je přípravná disciplína s teoretickým zaměřením. Navazuje na znalosti studentů z biologie a připravuje posluchače na řešení úloh v následných lesnických odborných disciplínách i v praxi. Znalosti, které posluchači získají, uplatní v plném rozsahu v návazných předmětech jako botanika, dendrologie, užitkové rostliny subtropů a tropů, ochrana přírody, ekologie, ekosystémy subtropů a tropů aj. Posluchači získají znalosti a dovednosti k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů buňky, pletiv, orgánů a celistvých rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů. Poznají proměnlivost stavby, tvaru a životních procesů rostlin během jejich ontogeneze, porozumí regulacím na úrovni buňky až celého organizmu v interakci s faktory vnějšího a vnitřního prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.úvod do biologie (dotace 1/1)
2.Viry a prokaryota (dotace 1/0)
 
a.viry
b.prokaryota

3.Buněčná biologie (dotace 2/2)
 
a.buněčná teorie
b.buněčná stěna
c.biomembránové struktury
d.cytoplasma

4.Rostlinná pletiva (dotace 1/3)
 
a.charakteristika a rozdělení pletiv
b.pletiva krycí
c.pletiva vodivá
d.meristémy

5.organologie (dotace 4/6)
 
a.úvod do rostlinné organologie
b.kořen
c.stonek
d.list
e.květ, plod, květenství, rozmnožování rostlin

6.Genetika (dotace 1/0)
7.fyziologie rostlin (dotace 3/0)
 
a.vodní provoz rostlin
b.fotosyntéza
c.dýchání
d.minerální výživa
e.fytohormony

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Praktické umění určit typy buněk, pletiv a orgánů rostlin
-Schopnost práce s mikroskopem
-Schopnost práce v laboratoři
-Znalost rostlinné stavby a funkce

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     konzultace2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h
     příprava prezentace10 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - povinná účast na cvičení (80% docházka)
- 2 testy v průběhu výuky (celkem 20 bodů,nutno získat bodů 12)
- závěrečný praktický test (poznávání pletiv, orgánů - nutná 80% znalost)
zkouška - písemná zkouška ze 4 okruhů:
1/ Obecné biologické problémy (Definice biologie, Biologické disciplíny, Charakteristika živých organismů, Biologické úrovně organizace, základní principy taxonomie, vývojové třídění, třídění rostlin dle různých přístupů - Raunkier, DuRietz.., Evoluce rostlin, Charakteristika a rozmnožování virů, Prokaryota, Sinice)
2/ Rostlinná buňka, rostlinná pletiva
3/ Rostlinné orgány (kořen, stonek, list, květ, plod)
4/ Fyziologie rostlin (vodní režim, fotosyntéza, dýchání, minerální výživa, fytohormony), genetika - principy vnitřní paměti, jádro buňky, jaderné dělení, mitóza, meióza, základní genetické pojmy
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZROSYPAL, S.Nový přehled biologieScientia2003
ZNOVÁK, J. -- SKALICKÝ, M.Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematikaPrahaPowerprint2008978-80-904011-1-2
ZPROCHÁZKA, S. et al.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
ZKOLAŘÍK, J. et al.Péče o dřeviny rostoucí mimo les IIVlašimČeský svaz ochránců přírody200580-86327-44-2
DSOLOMON, E P. -- BERG, L R. -- MARTIN, D W.BiologyBelmontThomson Brooks/Cole20040-534-49276-2
DKLÍČOVÁ, Š. -- SLABÝ, K.Zemědělská botanika: anatomie a morfologie rostlin :BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199880-7157-340-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 4. 2015.

Type of output: