Course syllabus KT - Kapitálové trhy (PEF - ZS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: KT
Název v jazyce výuky: Kapitálové trhy
Název česky: Kapitálové trhy
Název anglicky: Capital Markets
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2014/2015
Vyučující: Ing. Jaroslav Bukovina, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Oplatek, MBA (přednášející, tutor)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
V rámci předmětu kapitálové trhy získá student podrobné znalosti a dovednosti z oblasti investičních nástrojů kapitálového trhu a jejich analýzy. Student bude schopen aplikovat poznatky z teorie portfolia, řízení rizik a zajištění prostřednictvím derivátových kontraktů. Také student získá znalosti v oblasti získávání finančních zdrojů na kapitálových trzích, a to zejména pro strategický rozvoj firem.
 
Obsah předmětu:
1.Vymezení kapitálových trhů (dotace 4/2)
 
a.Subjekty a nástroje kapitálového trhu
b.Organizované a neorganizované kapitálové trhy
c.Legislativa kapitálového trhu
d.Finanční matematika dlouhodobých cenných papírů: opakování (investiční rozhodování, obligace, akcie)

2.Principy portfolio managementu a risk managementu (dotace 4/2)
 
a.Finanční rizika
b.Metody měření výnosu a rizika
c.Principy portfolio managementu
d.CAPM
e.APT

3.Akcie a jejich analýza (dotace 4/4)
 
a.Fundamentální analýza
b.Technická analýza
c.Psychologická analýza
d.Teorie efektivních trhů
e.Akciové trhy

4.Obligace a jejich analýza (dotace 4/3)
 
a.Výnosové křivky
b.Pokročilejší oceňování obligací
c.Rizika obligací a jejich řízení
d.Dluhopisová portfolia
e.Dluhopisové trhy

5.Cenné papíry kolektivní investování (dotace 3/0)
 
a.Legislativa kolektivního investování
b.Typy fondů kolektivního investování
c.Oceňování cenných papírů kolektivního investování
d.Výkonnost a nákladovost fondů kolektivního investování
e.ETF, Hedge funds
f.Trhy kolektivního investování

6.Strukturované produkty (dotace 1/0)
 
a.Vymezení a typy strukturovaných produktů
b.Tvorba a oceňování strukturovaných produktů
c.Obchodování strukturovaných produktů

7.Derivátové instrumenty: pokročilá úroveň (dotace 4/3)
 
a.Pevné derivátové kontrakty: jejich analýza, oceňování, obchodování
b.Podmíněné derivátové kontrakty: jejich analýza, oceňování, obchodování
c.Derivátové strategie
d.Využití derivátů pro tvorbu finančních nástrojů

8.Možnosti získání finančních zdrojů na kapitálových trzích (dotace 4/0)
 
a.Emise dlouhodobých cenných papírů, vč. IPO
b.Venture capital
c.Private equity
d.Business angels

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Porozumění tvorby investičních produktů
-Schopnost aplikace teorie portfolia a risk managementu do investičního rozhodování
-Schopnost investičních analýz na kapitálových trzích
-Znalost možností pro získávání finančních zdrojů na kapitálových trzích

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     konzultace0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h
     příprava na průběžné hodnocení32 h
     příprava na průběžný test24 h
     zpracování projektů0 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou připuštění ke zkoušce je zápočtový písemný test. Obsahem zápočtového testu jsou početní příklady. Pro splnění zápočtového testu je potřeba získat minimálně 60 % bodů. Zkouška se dělí na písemnou a ústní část. Je zde prověřována znalost teorie a schopnosti praktické aplikace získaných poznatků. U písemné části zkoušky je nutno získat minimálně 60 % bodů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVESELÁ, J.Investování na kapitálových trzíchPrahaASPI2007978-80-7357-297-6
ZMELUZÍN, T. -- ZINECKER, M.IPO: prvotní veřejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podnikuBrnoComputer Press2009978-80-251-2620-2
DSOLNIK, B.Global investmentsBoston [u.a.Pearson [u.a.0-321-55212-1
DSOLNIK, B H. -- MCLEAVEY, D W.International investmentsBostonPearson Education20030-201-78568-4
DREJNUŠ, O.Finanční trhyOstravaKey Publishing2011978-80-7418-128-3
DeLearningové osnovy předmětu Kapitálové trhy; dostupné v UIS MENDELU v Brně

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 13. 2. 2015.

Type of output: